RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Jabna nabavka usluga - usluge čišćenja 
AdaUSTANOVA ZA PREDšKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE ČIKA JOVA ZMAJ P.O. ADArok: 03.10.2018

 Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica 
AleksandrovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ALEKSANDROVACrok: 05.10.2018

 Lož ulje 
AleksandrovacDOM ZDRAVLJA DR DOBRIVOJE GER. POPOVIćrok: 11.10.2018

 Nabavka kamiona smećara 
AleksandrovacJKSP ALEKSANDROVACrok: 20.10.2018

 Nabavka radova-energetska sanacija objekta 
AleksinacPREDšKOLSKA USTANOVA LANErok: 01.10.2018

 Nabavka električne energije 
AleksinacOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ALEKSINACrok: 05.10.2018

 Nabavka električne energije 
AleksinacOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ALEKSINACrok: 05.10.2018

 Nabavka materijala za održavanje objekta 
AleksinacUSTANOVA SOCIJALNE ZAšTITE GERONTOLOšKI CENTAR JELENAC ALEKSINACrok: 26.09.2018

 Osnovne hemikalije za preradu vode, partija 2 aliminijum sulfat 
AleksinacJKPVODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINACrok: 19.10.2018

 Nastavak radova na izgradnji kanalizacione instalacije otpadnih voda 
AlibunarBUDŽET OPŠTINE ALIBUNARrok: 02.10.2018

 Toplotne pumpe sa ugradnjom - oprema za grejanje 
ApatinSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU JUNAKOVIć APATIN, APATINrok: 27.09.2018

 Nabavka fekalne cisterne 
ApatinJKP NAŠ DOM APATINrok: 24.09.2018

 Nabavka ulja za loženje nisko supmporno gorivo - specijalno nsg-s 
ApatinDOM ZDRAVLJA APATINrok: 15.10.2018

 Rekonstrukcija vodovoda 
ApatinOPšTINA APATINrok: 18.10.2018

 Nabavka gasa za grejanje 
AranđelovacZDRAVSTVENI CENTAR ARANđELOVACrok: 28.09.2018

 Nabavka kontejnera 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 01.10.2018

 Proširenje sistema daljinskog upravljanja na lateral rasna 
AriljeJP ZA VODOSNABDEVANJE RZAVrok: 03.10.2018

 Nabavka goriva za potrebe 
BabušnicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALACrok: 08.10.2018

 Vodomeri 
Bačka PalankaJKP KOMUNALPROJEKTrok: 24.09.2018

 Nabavka radova - adaptacija kotlarnice na gas 
Bačka PalankaOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 08.10.2018

 Gasno ulje ekstra lako – euro EL 
Bačka PalankaPREDŠKOLSKA USTANOVA MLADOSTrok: 19.10.2018

 Nabavka i ugradnja kotla u predškolskoj ustanovi mladost 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 27.09.2018

 Autosmećar sa nadgradnjom 16 m3 
Bačka PalankaJKP KOMUNALPROJEKTrok: 22.10.2018

 Hitne intervencije na glavnim instalacijama vodovoda i kanalizacije 
Bačka TopolaVOJNA POšTA 1419 BAčKA TOPOLArok: 05.10.2018

 Usluge - izrada projektno tehničke dokumentacije opremanja i povezivanja hidrotermalne busotine i bunara 
Bačka TopolaOPšTINA BAčKA TOPOLArok: 24.09.2018

 Nabavka goriva za automobile 
Bački PetrovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKI PETROVACrok: 28.09.2018

 Nbavka relejno signalne opreme za potrebe remonta 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 24.09.2018

 Revitalizacija i akz metalnih konstrukcija 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 12.10.2018

 Čišćenje i baliranje plovećeg nanosa u Akumulaciji HE ZV 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 11.10.2018

 Nabavka uređaja za automatsko merenje nivoa vode u pijezometrima 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 12.10.2018

 Izrada studije o uticaju povećanog ispuštanja vode nakon revitalizacije agregata HE €žZvornik 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 16.10.2018

 Nabavka dobra - dizel gorivo (evro dizel) 
Bajina BaštaCENTAR ZA SOCIJALNI RADBAJINA BAšTA ,BAJINA BAšTArok: 28.09.2018

 Ispunjenje zakonskih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 18.10.2018

 Radovi na izgradnji montažne–betonske trafostanice 
Banja KoviljačaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJA KOVILJAČArok: 01.10.2018

 Nabavka opreme za racionalizaciju potrošnje električne energije 
BatočinaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BATOčINArok: 10.10.2018

 Nabavka kombinovane mašine (rovokopač, polovno) 
BatočinaJP LEPENICA BATOČINArok: 25.09.2018

 Nabavka radova na opremanju bušotine 
BečejOPšTINSKA UPRAVA BEčEJrok: 22.10.2018

 Lož ulje - gasno ulje ekstra lako EVRO EL 
Bela CrkvaDOM ZDRAVLJA BELA CRKVArok: 17.10.2018

 Električna energija (visoki napon) 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 27.09.2018

 Nabavka i montaža sistema za merenje vlažnosti zemljišta 
Beograd REPUBLIčKI HIDROMETEOROLOšKI ZAVOD SRBIJErok: 01.10.2018

 Popravka i rekonstrukcija postojećeg mašinskog struga za rad u Eh izvedbi i izdavanje atesta akreditovane institucije 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 09.10.2018

 Nabavka pogonskog goriva i lož ulja el 
Beograd DOM ZDRAVLJA DR SIMO MILOšEVIćrok: 08.10.2018

 Pregled i provera opreme i uređaja u eh zaštiti 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 15.10.2018

 Usluge u oblasti hortikulture 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 18.10.2018

 Kupovina uređaja za hemijsko suzbijanje korova 
Beograd ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJUrok: 28.09.2018

 Izrada projekta za drinu – geomehanička istraživanja i izrada elaborata o inženjersko – geološkim uslovima za sanaciju objekta žičare 
Beograd REPUBLIčKI HIDROMETEOROLOšKI ZAVOD SRBIJErok: 28.09.2018

 Kupovina uređaja za transport i pretakanje benzina i dizel goriva 
Beograd ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJUrok: 28.09.2018

 Materijal za premotavanje elektromotora 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 03.01.2019

 Materijali za održavanje skloništa 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTArok: 25.09.2018

 Usluge monitoringa medveda za PP Golija 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 24.09.2018

 Redovno održavanje hidro - mašinske opreme 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 02.10.2018

 Nabavka goriva – tečni naftni gas 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 27.09.2018

 Nabavka kotla sa pratećom opremom 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 26.09.2018

 Nabavka gps uređaja sa ugradnjom, softverom i data sim karticom i sonde sa ugradnjom za kamione i teške mašine za praćenje potrošnje 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 28.09.2018

 Nabavka pokretnog vijčanog kompresora 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 01.10.2018

 Izvođenje radova na opremanju postojećih merila za daljinsko očitavanje 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 01.10.2018

 Praćenje stanja životne sredine nakon sanacije i remedijacije 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 01.10.2018

 Usluga čišćenja i održavanja objekata 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 04.10.2018

 Adaptacija toplotnih podstanica 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 28.09.2018

 Mašinski i građevinski radovi na realizaciji programa rehabilitacije distributivnog sistema daljinskog grejanja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 01.10.2018

 Table, korpe za smeće, kontejneri i slično 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 08.10.2018

 Mehaničko naguravanje uglja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 10.10.2018

 Pribor za zavarivanje (creva, breneri, dizne, regulatori pritiska gasa) 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 10.10.2018

 Nabavka usluga održavanja i servisiranja kotlarnice 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 24.09.2018

 Nabavka autogasa (tečnog naftnog gasa) 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 15.10.2018

 Nabavka goriva (motorni benzin, dizel gorivo i aditivi za gorivo) 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 04.10.2018

 Nabavka dodatne opreme za građevinske mašine 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 15.10.2018

 Servis utalačke ruke za mazut 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 15.10.2018

 Nabavka novih uređaja za kontrolu radioaktivnosti 
Beograd UPRAVA CARINArok: 16.10.2018

 Nabavka usluga održavanja i servisiranja 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 28.09.2018

 Remont hidrodinamičke spojnice (voith) cirkulacione pumpe 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 17.10.2018

 Obuka i atestiranje zavarivača 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.09.2018

 Nabavka goriva (dizel) 
Beograd JP SAVA CENTARrok: 25.09.2018

 Nabavka autogasa (TNG) 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 18.10.2018

 Održavanje termotehničkih instalacija osnovnih i srednjih škola, centara za socijalni rad 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 18.10.2018

 Električna energija 
Beograd DOM KULTURE STUDENTSKI GRADrok: 28.09.2018

 Građevinski radovi za potrebe gasifikacije 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 19.10.2018

 Građevinski radovi na spoljnoj hidrantskoj mreži 
Beograd INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU MAJKE I DETETA SRBIJE DR VUKAN ČUPIćrok: 22.10.2018

 Nabavka rezervnih delova za pumpe proizvođača: imp i sever,wilo, grundfos 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 22.10.2018

 Nabavka rezervnih delova sa ugradnjom za vozila i mašine za vozila 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 22.10.2018

 Servis i održavanje aparata za detekciju gasa 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 22.10.2018

 Naknadni i nepredviđeni radovi na adaptaciji 110 kv razvodnog postrojenja, relejne zaštite i sistema za nadzor i upravljanje 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 22.10.2018

 Oprema za javnu bezbednost 
Beograd PREDŠKOLSKA USTANOVA 11.APRILrok: 01.10.2018

 Usluge održavanja speleološke opreme 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 02.10.2018

 Projekat za izradu postrojenja za pranje i dezinfekciju vozila 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 26.09.2018

 Otvarač vreća sa transporterom 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 25.09.2018

 Abrol kontejneri 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 24.09.2018

 Usluga servisiranja gasnih kond. kotlova, čišćenje dimovodnih cevi gasnih kond 
Beograd JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 24.09.2018

 Uređaj za topljenje snega 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 01.10.2018

 Sakupljanje, transport i tretman otpada u cilju zaustavljanja zagađenja i otklanjanja štete i opasnosti od štete u životnoj sredini 
Beograd GRAD BEOGRAD GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 01.10.2018

 Usluga održavanja linije hidraulične prese bp-50 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 05.10.2018

 Rezervni delovi za hidraulične sisteme 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 08.10.2018

 Vozila za prikupljanje komunalnog otpada-manja 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 16.10.2018

 Auto podizači za papir 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 15.10.2018

 Auto podizači za šut 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 17.10.2018

 Redovno čišćenje ventilacije, opreme i inventara u kuhinjama gradske uprave 
Beograd GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 12.10.2018

 Rezervni delovi za fekalne cisterne i cisterne za pranje 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 28.09.2018

 Usluga održavanja sanitarne opreme, vodovoda i kanalizacije 
Beograd GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKREATRIJAT ZA SOCIJALNU ZAšTITUrok: 22.10.2018

 Izrada tehničke dokumentacije za dogradnju termotehničkih instalacija 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAĐEVINSKI CENTAR BEOGRADrok: 28.09.2018

 Nabavka spoljnih SS uređaja 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 24.09.2018

 Alat i radionička oprema 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA VOJSKA SRBIJErok: 26.09.2018

 Baždarenje ventila sigurnosti 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 24.09.2018

 Nabavka i ugradnja opreme za revitalizaciju postrojenja za doziranje kreča 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 24.09.2018

 Nadzor i zaštita Scada sistema 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 27.09.2018

 Obuka vazduhoplovno - tehničkog osoblja 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 01.10.2018

 Usluga ispitivanja emisija u vazduh i uticaja buke iz preduzeća na životnu sredinu 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 01.10.2018

 Oprema za telekomandu 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 25.09.2018

 Usluga trajnog zbrinjavanja opasnog otpada u privrednom društvu u stečaju Magnohrom d.o.o. 
Beograd MINISTARSTVO ZAšTITE žIVOTNE SREDINErok: 01.10.2018

 Obuka letačkog osoblja helikopterske jedinice 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 04.10.2018

 Popravka čamaca i motora uz nabavku delova, potrošnog materijala i opreme za plovila, brodske i vanbrodske motore 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 03.10.2018

 Zbrinjavanje opasnog otpada 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 01.10.2018

 Medicinski i tehnički gasovi 
Beograd INSTITUT ZA NEONATOLOGIJUrok: 05.10.2018

 Izolatori za umetanje u vozni vod kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kv, 50 hz 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 27.09.2018

 Servisiranje ventilacionih sistema na objektima 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 08.10.2018

 Medicinski gasovi 
Beograd UNIVERZITETSKA DEčJA KLINIKArok: 24.09.2018

 Nabavka usluga električne energije 
Beograd PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADUrok: 08.10.2018

 Nabavka gasa za grejanje 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 24.09.2018

 Energenti 
Beograd KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLSETI DR LAZA LAZAREVIćrok: 08.10.2018

 Usluge utvrđivanja stvarnih vrsta i količina istorijskog otpada 
Beograd MINISTARSTVO ZAšTITE žIVOTNE SREDINErok: 08.10.2018

 Usluga kvalitativne i kvantitativne kontrole obaveznih rezervi nafte i derivata nafte 
Beograd MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATArok: 08.10.2018

 Servis dozirne opreme 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 08.10.2018

 Radovi na održavanju, popravci i servisiranju dizel - električnih agregata 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 08.10.2018

 Nabavka usluge - uništavanje medicinskog otpada (infektivni, hemijski, citostatički i dr. otpad) 
Beograd UNIVERZITETSKA DEčJA KLINIKArok: 25.09.2018

 Nabavka motornih goriva 
Beograd GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOć BEOGRADrok: 10.10.2018

 Oprema za monitoring beogradskog izvorišta 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 10.10.2018

 Servis opreme za neutralizaciju po proizvodnim pogonima 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 11.10.2018

 Održavanje sistema za proizvodnju ozona 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 11.10.2018

 Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 26.09.2018

 Gorivo za motorna vozila 
Beograd AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE LUKAMArok: 11.10.2018

 Filteri za klimatizaciju i ventilaciju 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 11.10.2018

 Tekuće popravke i održavanje podstanice, razvoda i kompresora medicinskog vazduha 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 11.10.2018

 Čišćenje prostorija 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 15.10.2018

 Nabavka repromaterijala za održavanje elektronskih sistema i instalacija 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 15.10.2018

 Radovi na sanaciji magistralnog toplovoda u makišu 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 12.10.2018

 Nabavka klima komore 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 15.10.2018

 Kanalizaciona creva, spojnice i obujmice 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 25.09.2018

 Isporuka benzina, dizela i tng 
Beograd INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESArok: 27.09.2018

 Nabavka delova za održavanje peskarnih uređaja na vučnim vozilima 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 27.09.2018

 Usluga remonta vučnih alternatora i generatora za dizel - električne lokomotive 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 02.10.2018

 Nabavka mazuta 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 18.10.2018

 Materijal za saobraćaj: benzin i dizel gorivo za motorna vozila 
Beograd INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI DEDINJErok: 26.09.2018

 Sudovi i rezervoari za vodu 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE, SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE, UPRAVA ZA SNABDEVANJErok: 19.10.2018

 Kolica za transport otpada 
Beograd GINEKOLOšKO AKUšERSKA KLINIKA NARODNI FRONTrok: 27.09.2018

 Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl. 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 22.10.2018

 Usluga svlačenja, navlačenja i obrade točkova za motorna pružna vozila 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 28.09.2018

 Trakasti transporter za prenos knjiga na mašini Wohlenberg 
Beograd JAVNO PREDUZEćE SLUžBENI GLASNIKrok: 01.10.2018

 Zamena elektromotora i ugradnja regulatora brzine na postrojenju za snadbevanje vodom sistema hlađenja objekta vma 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 22.10.2018

 Nabavka uglja i drva za potrebe organizacionih jedinica rfzo 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 01.10.2018

 Usluge vezane za realizaciju projekta operativni monitoring površinskih i podzemnih voda 
Beograd MINISTARSTVO ZAšTITE žIVOTNE SREDINErok: 22.10.2018

 Isporuka i ugradnja teretne platforme 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 24.09.2018

 Izrada i zamena kanala aerosmeše i gorionika sa kliznim pločama i sistemom za smanjenje emisije azotnih oksida (denox) 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 03.10.2018

 Nabavka dizel električnih agregata 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.09.2018

 Hidraulična presa za kovanje 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 24.09.2018

 Usluga održavanja simulatora 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 02.10.2018

 Studija opravdanosti sa idejnim projektom rekonstrukcije sistema za odšljakivanje 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.09.2018

 Nabavka cevopolagača 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 25.09.2018

 Tehnički pregled izvedenih radova na uspostavljanju novog režima rada 
Beograd GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJErok: 26.09.2018

 Merna kola za lokaciju kvarova na nadzemnim vodovima napona do 35 kv 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.09.2018

 Zamena dela međupregrejača 1 na bloku b2 u TE Kostolac B 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.09.2018

 Izrada elaborata zaštite životne sredine za koridor planirane dve linije metroa 
Beograd GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJErok: 27.09.2018

 Energetski kablovi i provodnici 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 27.09.2018

 Čelični otkovci 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 27.09.2018

 Unapređenje KGH sistema u centru kontrole letenja 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 27.09.2018

 Održavanje rikolozera 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 28.09.2018

 Studija izvodljivosti automatizacije srednjenaponske distributivne mreže 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 28.09.2018

 Vodeno termostatsko kupatilo od -90º s do +130º s sa fluidom 
Beograd DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALErok: 28.09.2018

 Migracija upravljačkog sistema na b2 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 01.10.2018

 Nabavka goriva po kartičnom sistemu 
Beograd MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA SAOBRAĆAJA IINFRASTRUKTURE DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVErok: 01.10.2018

 Usluge čišćenja 
Beograd SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTIrok: 01.10.2018

 Nabavka dobara – gorivo 
Beograd EPS-JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA POVRŠINSKI KOPOVI KOSOVO-OBILIĆrok: 04.10.2018

 Konsultantske usluge na poslovima rekonstrukcije tent a2 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 05.10.2018

 Održavanje mehanizacije i transpotnih vozila 
Beograd EPS JAVNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU TERMOELEKTRIčNE ENERGIJE TERMOELEKTRANEKOSOVO- OBILIćrok: 24.09.2018

 Poklopci, zatezači za trolejbuse i tramvaje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 01.10.2018

 Izrada projekata za izvođenje radova na mašinskim i elektroinstalacijama 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA ZA TREZORrok: 25.09.2018

 Šine za potrebe ogranka RB Kolubara 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 17.10.2018

 Održavanja dizel – električnih agregata (dea) 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 25.09.2018

 Servis građevinskih mašina, traktora i nadogradnja vozila, partija 4-servis za nadogradnju miksera 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 19.10.2018

 Nabavka energenata – prirodni gas 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 19.10.2018

 Iznajmljivanje mobilnih toaleta 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 28.09.2018

 Avionski prevoz putnika 
Beograd FONDACIJA ALMAGIrok: 27.09.2018

 Delovi osovinskog sklopa tramvaja sa reduktorom 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 05.10.2018

 Nabavka goriva 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 19.10.2018

 Usluge hotela i restorana, održavanje higijene objekata i zelenih površina 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.10.2018

 Izgradnja stanice tamnava sa ukrsnicom – signalno sigurnosni uređaji 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 29.10.2018

 Radovi na rekonstrukciji sistema grejanja u objektu poreske uprave 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA CENTRALArok: 29.09.2018

 Električna energija 
Beograd JP GRADSKO STAMBENOrok: 01.10.2018

 Električna energija 
Beograd USTANOVA SPORTSKI CENTAR VOŽDOVACrok: 15.10.2018

 Razvojno ispitna oprema za toc 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CETARrok: 17.10.2018

 Nabavka goriva i naftnih derivata-lož ulje 
Beograd NAUčNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO SRBIJErok: 27.09.2018

 Adaptacija kotlarnice sa projektom 
Beograd JP GRADSKO STAMBENOrok: 28.09.2018

 Rezervni delovi za vazduhoplove 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CENTARrok: 28.09.2018

 Nabavka muljne kašike 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CENTARrok: 27.09.2018

 Popravka vazduhoplova 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CENTARrok: 28.09.2018

 Rekonstrukcija mikrobiologije oblikovana 
Beograd AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJErok: 26.10.2018

 Ugradnja daljinskih stanica za postojeće SN blokove tipa RMU sa integracijom 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 24.09.2018

 Visokonaponski rastavljači 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 24.09.2018

 Radovi na automatizaciji elemenata sistema daljinskog upravljanja 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 01.10.2018

 Radovi sa isporukom dobara za izgradnju ts 35/10 kv lazarevac 4 sa priključnim vodom 35 kv 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 27.09.2018

 Stacionarne akumulatorske baterije 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 24.09.2018

 Mrežni analizator 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 28.09.2018

 Izrada tehničke dokumentacije za DV 110 kV br.107/2, uvođenje u TS Ub 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 24.09.2018

 Održavanje filterskih instalacija proizvodnih pogona 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 24.09.2018

 Nabavka i ugradnja regulacione i merne opreme na gasnim i vazdušnim rampama 
Beograd JKP ,,BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.09.2018

 Utiskivanje drena 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 03.10.2018

 Radovi na adaptaciji dv polja 110 kv u ts 110/20kv Kikinda 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 04.10.2018

 Nabavka i montaža ispravljača 110 v 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 05.10.2018

 Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje TS 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 08.10.2018

 Invertori i ispravljači 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 08.10.2018

 Padovi sa isporukom dobara za eeo 110kv (sf6 postrojenju tc obilić) 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 05.10.2018

 Izvođenje hidrogeoloških istraživanja po projektu detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade idejnog rešenja sanacije izvorišta 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 05.10.2018

 Izrada projektne dokumentacije za pneumatiku 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 06.10.2018

 Usluge zbrinjavanja otpada 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 11.10.2018

 Visokonaponski prekidači 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 15.10.2018

 Visokonapnski prekidači 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 15.10.2018

 Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za elektroenergetske objekte 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 15.10.2018

 Radovi na izgradnji DV 2x110kV Bor - Bor 2 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 18.10.2018

 Servis i popravka uređaja i opreme za funkcionalno ispitivanje relejne zaštite 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 19.10.2018

 Održavanje retenzionih bazena 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.09.2018

 Izrada idejnog projekta i projekta za izvođenje radova za sanaciju dva reni bunara metodom utiskivanja drenova 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 18.10.2018

 Usluge održavanja i popravki opreme i instalacija u institutu za transfuziju krvi 
Beograd INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJErok: 01.10.2018

 Radovi na automatizaciji elemenata srednjenaponskom (sn) distributivnom mrežom (dm 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 22.10.2018

 Izrada izmene i dopune PDR dela vračarskog platoa 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 22.10.2018

 Radovi na objektima 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 01.10.2018

 Usluga ddd-dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 24.09.2018

 Rd za popravku ispitnih stolova 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMA STANOJLOVIć , BATAJNICArok: 25.09.2018

 Rd za industrijske mašine 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 26.09.2018

 Odvoženje, odlaganje i prerada hemijskog otpada 
Beograd VOJSKA SRBIJE, KOMANDA V I PVO, VZ MOMA STANOJLOVIć, BATAJNICArok: 24.09.2018

 Prsten i seger osigurača 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 26.09.2018

 Usluga održavanja i remonta 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMA STANOJLOVIć , BATAJNICArok: 27.09.2018

 Usluga opravke uređaja generatora funkcije 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 26.09.2018

 Nabavka građevinskog materijala sa isporukom za potrebe interno raseljenih lica 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZEMUNrok: 05.10.2018

 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada 
Beograd KBC BEžANIJSKA KOSA BEOGRADrok: 28.09.2018

 Sistem ventilacije kluba u zemunu 
Beograd USTANOVA GERONTOLOšKI CENTAR BEOGRADrok: 22.10.2018

 Naftni derivati za službena vozila 
Beograd JAVNO PREDUZEćE PUTEVI SRBIJErok: 24.09.2018

 Termokontejneri 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 28.09.2018

 Materijali za posebne namene (rezervni delovi, alati, hemikalije itd.) 
Beograd AGENCIJA ZA ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 01.10.2018

 Gorionik za kotao 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 24.09.2018

 Ambalaža za medicinski otpad 
Beograd DOM ZDRAVLJA ZVEZDARArok: 27.09.2018

 Usluge servisiranja i održavanja elektromotora i elektroinstalacija 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 26.09.2018

 Nabavka medicinskih gasova 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 08.10.2018

 Nabavka lož ulja 
BlaceOSNOVNA šKOLA STOJAN NOVAKOVIć BLACErok: 27.09.2018

 Ugalj 
BogatićDOM ZDRAVLJA BOGATIćrok: 25.09.2018

 Detaljna hidrogeološka istraživanja u cilju definisanja uslova i mera za proglašenje ekološke opštine 
BogatićOPšTINSKA UPRAVA BOGATIćrok: 01.10.2018

 Usluga održavanja atarskih puteva sa prevozom materijala 
BoljevacOPšTINA BOLJEVACrok: 05.10.2018

 Nabavka rezervnih delova 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 24.09.2018

 Nabavka opreme za zimsku službu 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 28.09.2018

 Ogrevno drvo (ponovljeni postupak) 
BosilegradPREDšKOLSKA USTANOVA DEčJA RADOST BOSILEGRADrok: 27.09.2018

 Javna nabavka radova-radovi na promeni sistema grejanja zgrade 
BrusOSNOVNI SUD BRUSrok: 01.10.2018

 Izgradnja dalekovoda za trafostanicu 
BujanovacOPšTINA BUJANOVAC- SLUžBA ZA FINANSIJErok: 24.09.2018

 Nabavka goriva 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 22.10.2018

 Usluga regeneracije optičkih instrumenata 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 08.10.2018

 Oprema za farbaru 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 08.10.2018

 Usluga uništavanja opasnog otpada 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 09.10.2018

 Testere, vrhovi lemila i gorionici 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 24.09.2018

 Ugalj i drva za ogrev 
ČačakPREDŠKOLSKA USTANOVA MOJE DETINJSTVOrok: 24.09.2018

 Usluge redovnog održavanja ostale opreme 
ČačakJP PTT SAOBRAćAJA SRBIJA RJ PS ČAČAKrok: 17.10.2018

 Usluga mašinske obrade 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 26.09.2018

 Creva gumena, čaure stezne i priključci 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 28.09.2018

 Dodatna oprema za mašine i vozila 
ČačakJKP ,,GRADSKO ZELENILO ČAčAKrok: 27.09.2018

 Nabavka materijala za potrebe održavanja toplotnih podstanica 
ČačakJKP ČAČAK ČAČAKrok: 01.10.2018

 Nabavka pogonskog goriva 
ČajetinaKJP ZLATIBORrok: 24.09.2018

 Nabavka radova-adaptacija sprata ustanove u Čajetini 
ČajetinaPREDšKOLSKA USTANOVA RADOST ČAJETINArok: 01.10.2018

 Lož ulje 
ČantavirOŠ HUNJADI JANOšrok: 11.10.2018

 Nabavka lož ulja - gasno ulje ekstra lako evro el za loženje za deo grejne sezone 2018/2019.godinu 
ĆuprijaTEHNIČKA ŠKOLA ĆUPRIJArok: 25.09.2018

 Gorivo 
DimitrovgradJP KOMUNALACrok: 08.10.2018

 Mašinsi instalaterski radovi- radovi popravke i prepravke instalacija centralnog grejanja u kotlarnici i ugradnja kotlova 
Donji MilanovacOSNOVNA šKOLA VUK KARADŽIĆrok: 28.09.2018

 Nabavka vodovodnog materijala 
Donji MilanovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE DONJI MILANOVACrok: 24.09.2018

 Nabavka usluga iznajmljivanja, održavanja i postavljanja mobilnih toaleta 
Donji MilanovacJAVNO PREDUZEćE NACIONALNI PARK ĐERDAProk: 26.09.2018

 Nabavka uglja i peleta za potrebe oš vitko i sveta u gadžinom hanu i izdvojenim odeljenjima 
Gadžin HanOSNOVNA šKOLA VITKO I SVETArok: 24.09.2018

 Prevoz mazuta za grejnu sezonu 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVACrok: 26.09.2018

 Izgradnja vodovoda 
Gornji MilanovacOPšTINSKA UPRAVArok: 27.09.2018

 Polielektrolit 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVACrok: 01.10.2018

 Nabavka fazonskih komada i opreme za vodovodnu mrežu u kamendolu 
GrockaJAVNO PREDUZEćE ,,VODOVOD I KANALIZACIJA,, GROCKArok: 01.10.2018

 Habavka benzina i dr.derivata 
InđijaDOM ZDRAVLJA DR MILORAD M.PAVLOVIćrok: 10.10.2018

 Izvođenje radova na sanaciji hidrotehničke i elektro opreme crpne stanice 
IrigOPŠTINSKA UPRAVA IRIGrok: 01.10.2018

 Nabavka opreme za rekonstrukciju termopodstanice 
JagodinaOŠ RADA MILJKOVIćrok: 24.09.2018

 Tehničko ispitivanje instalacija 
JakovoKOMANDA ZA RAZVOJ BEOGRADSKE BRIGADE JAKOVOrok: 22.10.2018

 Nabavka dobara: gorivo za grejanje objekta u oromu - evro dizel 
KanjižaPREDšKOLSKA USTANOVA NAšI BISERIrok: 26.09.2018

 Nabavka i prevoz ulja za loženje niskosumporno gorivo spec nsg-s 
KaravukovoOŠ BORA STANKOVIć KARAVUKOVOrok: 26.09.2018

 Nabavka ogrevnog drveta za osnovnu školu 
KasidoliOŠ 9.MAJ SASTAVCIrok: 25.09.2018

 Uređenje šahtova 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 24.09.2018

 Nabavka i isporuka električne energije 
KikindaGRAD KIKINDArok: 15.10.2018

 Materijal i radovi na vodovodnoj instalaciji 
KikindaSPORTSKI CENTAR JEZERO KIKINDArok: 26.09.2018

 Ispitivanje opreme bez razaranja, po partijama 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.09.2018

 Oprema za automatiku drenažne pumpe i galeriji brane 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 27.09.2018

 Komunalne usluge 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 28.09.2018

 Servis i baždarenje sigurnosnih ventila 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 01.10.2018

 Radovi na izmuljivanju u priobalju 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 03.10.2018

 Održavanje kompresora 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 08.10.2018

 Rezervni delovi za blok transformatore 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 08.10.2018

 Rezervni delovi za mašinsku opremu 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 08.10.2018

 Rezervni delovi za centralni uljni sistem 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.10.2018

 Demontaža postojećeg kotla i nabavka i ugradnja novog kotla na čvrsto gorivo-pelet 
KnjaževacOPšTINA KNJAžEVACrok: 28.09.2018

 Gorivo za sanitetska i putnička vozila 
KnjaževacZDRAVSTVENI CENTAR KNJAžEVACrok: 22.10.2018

 Izrada istražno-ekploatacione bušotine 
KoceljevaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROGRESrok: 25.09.2018

 Nabavka popravke i održavanja službenih vozila 
KoceljevaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROGRESrok: 28.09.2018

 Prethodno obaveštenje - održavanje i kalibracija sistema za kontinualno praćenje emisije gasova i prašine 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.04.2019

 Pumpa drenažna, pumpa navojna 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.09.2018

 Vibrodijagnostika i sanacija povećanih vibracija na elektro motorima u TE Kostolac 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.10.2018

 Table razvode i ormani 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.09.2018

 Transportna traka sa platnom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.09.2018

 Sklopna tehnika 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.09.2018

 Usluga održavanja klima sistema u data centru 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.09.2018

 Usluga servisa kompresora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.10.2018

 Servis kompresora sa integrisanim frižiderskim sušačem vazduha, servisom absorbcionih sušača vazduha na sistemu pneumatskog transp 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.10.2018

 Rezervni delovi za postrojenje hpv-a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.10.2018

 Modernizacija regulacionog ventila 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.10.2018

 Oprema plc ge fanuc 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 15.10.2018

 Vratilo odšljakivača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 15.10.2018

 Elektromotori niskog napona 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.10.2018

 Rekonstrukcija pumpi drenažnog kanala 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.10.2018

 Električni akumulatori 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.10.2018

 Kaiševi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.10.2018

 Kalibracija i održavanje radioaktivnih merača gustine berthold u teko 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.10.2018

 Pribor i alat za potrebe benzinske pumpe na pk drmno 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 15.10.2018

 Potapajuće pumpe i rezervni delovi za potrebe elektrana 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 15.10.2018

 Delovi za ventilatore 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.10.2018

 Usluga održavanja vaga i protokomera na transporterima 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.10.2018

 Ploča nosna i statorska mlina 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.10.2018

 Oprema, pribor i potrošni materijal za odvodnjavanje na kopu 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.10.2018

 Hladnjak ulja, pločasti 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.10.2018

 Hemijsko i bakteriološko ispitivanje pijaće vode 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 18.10.2018

 Troredni lančanik gonjeni, lančanik grebača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.10.2018

 Prečistač dvostruki dn 50 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 18.10.2018

 Hemijsko i bakteriološko ispitivanje pijaće vode 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 18.10.2018

 Cev od polietilena dn 200 np 16 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.10.2018

 Centrifugalni prekidači 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.10.2018

 Rezervni delovi hodnog stroja za radnu mašinu dressta 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.10.2018

 Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro el za loženje 
KovačicaOPšTINA KOVAčICArok: 08.10.2018

 Gasno ulje ekstra lako evro el 
KovačicaGIMNAZIJA MIHAJLO PUPINrok: 25.09.2018

 Nabavka propan-butan smese u bocama 
KovačicaJAVNO PREDUZEćE POSLOVNO REKREATIVNI CENTAR RELAKSrok: 28.09.2018

 Ugalj i drvni otpad 
KovačicaPU KOLIBRIrok: 01.10.2018

 Prevoz pepela i šljake 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 28.09.2018

 Ugalj i drva 
KragujevacOSNOVNA šKOLA SVETOZAR MARKOVIćrok: 21.10.2018

 Ventili za posebne namene 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 15.10.2018

 Materijal za tehničko održavanje objekata 
KragujevacKLINIčKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 22.09.2018

 Građevinski radovi na izgradnji rezervoara za vodu 
KragujevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVACrok: 24.09.2018

 Nabavka uglja i drva 
KragujevacNACIONALNA SLUžBA ZA ZAPOšLJAVANJErok: 25.09.2018

 Gasni hlorinator sa gps-om 
KragujevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVACrok: 24.09.2018

 Pumpe 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 28.09.2018

 Popravka, reparacija i održavanje ventila 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 01.10.2018

 Rezervni delovi 
KragujevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŠUMADIJA KRAGUJEVACrok: 22.10.2018

 Građevinski materijal 
KragujevacGRAD KRAGUJEVACrok: 01.10.2018

 Pogonsko gorivo za vozila 
KraljevoJP PTT SAOBRAćAJA SRBIJA RJ PS KRALJEVOrok: 01.10.2018

 Mrki ugalj 
KraljevoJKP ČISTOĆAKRALJEVOrok: 24.09.2018

 Usluga izrade elaborata stanja 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 23.10.2018

 Niskonaponski prekidači 
KraljevoOPšTA BOLNICASTUDENICAKRALJEVOrok: 28.09.2018

 Deratizacija, dezinsekcija i uništavanje krpelja na teritoriji opštine kula 
KulaOPšTINSKA UPRAVA KULArok: 28.09.2018

 Energenti za grejnu sezonu 2018/2019 
KulaDOM ZDRAVLJA KULArok: 26.09.2018

 Rezervni delovi za vozila za 2018.godinu; partija 21; rezervni delovi za kanal džetu 
KulaJKP KOMUNALACrok: 28.09.2018

 Javna nabavka lož ulja 
KuršumlijaDOM ZDRAVLJA KURšUMLIJArok: 01.10.2018

 Javna nabavka sredstava za higijenu 
KuršumlijaDOM ZDRAVLJA KURšUMLIJArok: 27.09.2018

 Izgradnja kotlarnice bazena 
Lajkovac OPŠTINA LAJKOVACrok: 15.10.2018

 Ručni alat 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 28.09.2018

 Nabavka opreme za izgradnju dvostrukog dalekovoda 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.09.2018

 Nabavka buldozera 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.09.2018

 Nabavka električne energije za javno osvetljenje 
LazarevacUPRAVA GRADSKE OPšTINE LAZAREVACrok: 04.10.2018

 Ovesna oprema, priključnice i stezaljke 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.10.2018

 Izrada tehničke dokumentacije, tehnička kontrola projekta, dozvole i saglasnosti 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.10.2018

 Tehnički pregledi objekata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.10.2018

 Nabavka vozila za prevoz ljudi i opreme 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 15.10.2018

 Tehničke kontrole projektne dokumentacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 15.10.2018

 Održavanje i popravka sistema gasnog hlorisanja u vodovodu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 15.10.2018

 Električna energija 
LazarevacOSNOVNA šKOLA KNEZ LAZARrok: 01.10.2018

 Vulkanizerski pribor i oprema 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 15.10.2018

 Kolosečni i skretnički pribor 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 16.10.2018

 Remont elektropokretača i alternatora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 15.10.2018

 Tehničke kontrole projektne dokumentacije za potrebe OS površinski kopovi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 16.10.2018

 Radovi popravke i održavanja ozida kotlova toplane 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.10.2018

 Popravka elemenata mašina za obradu i navarivanje metala ws 1+, ws 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.10.2018

 Čišćenje filter taložnika otpadnih voda 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.10.2018

 Usluga servisiranja i popravke kranskih uređaja na vozilima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.10.2018

 Usluga uhodavanja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.10.2018

 Izdavanje atesta za cisterne za vodu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.10.2018

 Mobilna mašina za razbušivanje otvora na terenu do Ø 400 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 19.10.2018

 Merači protoka, skf alati za održavanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.10.2018

 Nabavka hidraulične i druge instalacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.10.2018

 Merači protoka i skf alati za održavanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.10.2018

 Oprema i delovi za železnički transport 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.10.2018

 Uređaj (blaster) za čišćenje i odmašćivanje suvim ledom 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 19.10.2018

 Merni alati i instrumenti 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.10.2018

 Uređaji za toplo pranje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.10.2018

 Rezervni delovi za turbine, atm oprema za toplanu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 19.10.2018

 Agregat, hidrocilindar i razdelnik 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 19.10.2018

 Izrada hidrološke studije, studije sistema, idejnih rešenja, idejnih projekata sa studijama opravdanosti, projekata za građevinsku dozvolu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.10.2018

 Održavanje, servisiranje i kontrola rada biorotora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 19.10.2018

 Servisiranje i periodičan pregled hlornih boca 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.10.2018

 Obuka za sudove pod pritiskom 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.09.2018

 Električna energija 
LazarevacOSNOVNA šKOLA DULE KARAKLAJIćrok: 27.09.2018

 Revitalizacija bunara b 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 01.10.2018

 Revitalizacija bunara b-5 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 01.10.2018

 Revitalizacija bunara bla- 4 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 01.10.2018

 Rovokopačka grana - ruka 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.10.2018

 Nabavka dobra-naftni derivati 
LazarevacDOM ZDRAVLJA DR ĐORđE KOVAčEVIćrok: 22.10.2018

 Nova stalna muzejska izložbena postavka Vremeplov leskovačkog kraja 
LeskovacNARODNI MUZEJ LESKOVACrok: 12.10.2018

 Pogonsko gorivo 
LeskovacDOM ZDRAVLJA LESKOVACrok: 15.10.2018

 Nabavka uglja za grejnu sezonu 
LeskovacVISOKA STRUKOVNA šKOLA ZA TEKSTILrok: 27.09.2018

 Ogrev 
LeskovacZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVACrok: 24.09.2018

 Gorivo 
LeskovacJKPTOPLANArok: 08.10.2018

 Nabavka ulja i maziva za potrebe vozila i mehanizacije 
LjubovijaJAVNO PREDUZEćE ZA UPRAVLJANJE GRAđEVINSKIM ZEMLJIšTEM I PUTEVIMA LJUBOVIJArok: 11.10.2018

 Mazut 
LoznicaOPšTA BOLNICA LOZNICArok: 08.10.2018

 Nabavka gasnog ulja za grejnu sezonu 2018/2019 
LoznicaUSTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU LAGATORrok: 24.09.2018

 Servisiranje nemedicinske opreme za potrebe doma zdravlja Lučani 
Lučani DOM ZDRAVLJA LUčANIrok: 24.09.2018

 Nabavka usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica i neškodljivog uklanjanja leševa životinja 
Lučani OPšTINSKA UPRAVA OPšTINE LUčANIrok: 25.09.2018

 Nabavka goriva za motorna vozila 
MaglićJKP KOMUNALACrok: 25.09.2018

 Nabavka goriva 
Mali IđošDOM ZDRAVLJA DR MARTON ŠANDOR MALI IđOšrok: 28.09.2018

 Nabavka uglja i ogrevnog drveta 
Mali JasenovacOSNOVNA šKOLA 15. MAJrok: 28.09.2018

 Izrada projekta sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnom mrežom 
Mali ZvornikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINA MALI ZVORNIKrok: 25.09.2018

 Nabavka dobra-pelet za ogrev 
MedveđaDOM ZDRAVLJA MEDVEĐArok: 01.10.2018

 Ugalj sušeni lignit (komad-kocka) 
Mionica JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD MIONICA MIONICArok: 26.09.2018

 Nadgradnja za uklanjanje kabastog i građevinskog otpada 
Niš JKPMEDIANArok: 28.09.2018

 Rezervni delovi i usluge servisiranja vozila i opreme 
Niš JKPMEDIANArok: 01.10.2018

 Električna energija 
Niš JKP TRžNICArok: 05.10.2018

 Servisiranje agregata 
Niš JKPMEDIANArok: 24.09.2018

 Rezervni delovi za održavanje vozila i opreme 
Niš JKPMEDIANArok: 15.10.2018

 Nabavka rezervnih delova za opremu 
Niš STUDENTSKI CENTAR NIš, USTANOVA ZA STANDARD STUDENATA REPUBLIKE SRBIJErok: 17.10.2018

 Usluge analiza 
Niš JKP MEDIANA NIšrok: 27.09.2018

 Usluge popravke i održavanja pumpi za tečnosti 
Niš JKP NAISSUSrok: 01.10.2018

 Javna nabavka dobara – mrkog uglja sa uslugom prevoza i istovara 
Niš MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE PORESKA UPRAVA REGIONALNO ODELJENJE NIšrok: 24.09.2018

 Razdvajanje podstanica u problematičnim objektima-ugradnja podstanica, partija 1-materijal i oprema 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 27.09.2018

 Drveni pelet za ogrev u količini od 40 tona 
Niš MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE PORESKA UPRAVA REGIONALNO ODELJENJE NIšrok: 01.10.2018

 Razdvajanje podstanica u problematičnim objektima-ugradnja podstanica, partija 2-mašinski radovi 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 09.10.2018

 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere 
Niš JKP NAISSUSrok: 11.10.2018

 Razdvajanje podstanica u problematičnim objektima-toplovodi 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 28.09.2018

 Razdvajanje podstanica u problematičnim objektima-toplovodi 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 26.09.2018

 Razdvajanje podstanica u problematičnim objektima-toplovodi 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 25.09.2018

 Nabavka električne energije 
Niš PREKRšAJNI SUD U NIšUrok: 24.09.2018

 Javna nabavka dobara, gasnog ulja 
Niš GRAD NIš – GRADSKA UPRAVA GRADA NIšArok: 15.10.2018

 Servisiranje gorionika, p2, p4 i p5 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 27.09.2018

 Usluge geomehaničkog ispitivanja tla 
Niš JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIšArok: 28.09.2018

 Akumulatori, gume i rezervni delovi za vozila, p1 - akumulatori 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 02.10.2018

 Nabavka dobara – energenati za grejnu sezonu 2018/2019 
Niš MINISTARSTVO PRAVDE RS UPRAVA ZA IZVRŠENJEKRIVIČNIH SANKCIJA KAZNENO POPRAVNI ZAVOD NIŠrok: 01.10.2018

 Usluge održavanja javnih površina – ii faza 
Nova VarošOPšTINA NOVA VAROšrok: 24.09.2018

 Vodovodni materijal za rekonstrukciju vodovodne mreže 
Novi BečejJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE KOMUNALAC NOVI BEčEJrok: 24.09.2018

 Muljna pumpa 
Novi PazarJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 28.09.2018

 Nabavka nove radne mašine rovokopač-utovarivač 
Novi PazarJAVNO PREDUZEćE ZA UREđIVANJE GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA NOVI PAZARrok: 22.10.2018

 Nabavka creva 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 28.09.2018

 Raonik (daska) za sneg 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 01.10.2018

 Usluge održavanja instalacija prirodnog gasa, vodonika, butana i tehničkih gasova 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 24.09.2018

 Ulošci filtera za gas 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 26.09.2018

 Servis i održavanje kompresora u vešeraju 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 24.09.2018

 Usluge ispitivanja i baždarenja instrumenata i merila za potrebe TE-TO 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 27.09.2018

 Usluge održavanja pneumtaskih uređaja i prateće opreme za potrebe TE-TO 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 27.09.2018

 Usluge održavanja mašina i uređaja u radionici za potrebe TE- TO 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 26.09.2018

 Projektovanje, izgradnja i potpuno održavanje kogeneracionog postrojenja 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 08.10.2018

 Održavanje zagrejača vazduha 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 28.09.2018

 Usluge ispitivanja termomašinske opreme postrojenja pod pritiskom 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 28.09.2018

 Prohromska bešavna žarena cev 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 01.10.2018

 Nabavka buldozera 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 27.09.2018

 Isporuka prirodnog gasa 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 28.09.2018

 Potrošni materijal za radionice 
Novi SadJP SRBIJAGAS, NOVI SADrok: 28.09.2018

 Registrator pritiska i temperature 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 28.09.2018

 Kuglaste slavine za gas 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 01.10.2018

 Usluga – održavanje higijene u objektima 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 02.10.2018

 Tropromajni gasni kotao nazivnog kapaciteta 1150 kw 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 03.10.2018

 Mašinski uređaji 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 03.10.2018

 Anti korozivna zaštita gasovodnih objekata 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 04.10.2018

 Merač protoka azota 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOšKI FAKULTET NOVI SADrok: 04.10.2018

 Redovno održavanje građevinskih objekata 
Novi SadJP POŠTA SRBIJA - RJ NOVI SADrok: 04.10.2018

 Manometri i termometri 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 08.10.2018

 Termoizolacioni radovi 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 08.10.2018

 Vakum pumpa za vakumiranje čeličnih boca 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 01.10.2018

 Izvođenje radova na sanaciji havarija na vn postrojenjima 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 11.10.2018

 Odnošenje i zbrinjavanje patoanatomskog otpada i transport tela umrlih lica 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 24.09.2018

 Radovi na postavljanju, pumpanju i demontaži pumpnog agregata bap-500 na lokaciji srpski krstur – prepumpavanje vode 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 15.10.2018

 Nabavka cirkulacionih pumpi 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 12.10.2018

 Gorivo za plovne bagere 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.10.2018

 Javne nabavke male vrednosti usluge održavanja higijene 
Novi SadPOKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE NOVI SADrok: 25.09.2018

 Periodični pregled i čišćenje kotlovske i dimovodne instalacije 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 18.10.2018

 Nabavka kotla za proizvodnju pare visokog pritiska i prateće opreme 
Novi SadDOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU VETERNIKrok: 16.10.2018

 Nabavka dva pres kontejnera 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 01.10.2018

 Rezervni delovi za kompresore 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 15.10.2018

 Usluge sevisa frekventnih regulatora prizvođača emerson i danfoss 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 24.09.2018

 Usluga tekućeg održavanja gasnih kotlarnica 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS, NOVI SADrok: 15.10.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 24.09.2018

 Izvođenje radova na sanaciji havarija na NN postrojenjima 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 15.10.2018

 Termohigrometar 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOšKI FAKULTET NOVI SADrok: 15.10.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka - izgradnja vrelovoda i priključka za obje 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 25.09.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 25.09.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 25.09.2018

 Klima uređaji sa ugradnjom 
Novi SadJP SRBIJAGAS, NOVI SADrok: 17.10.2018

 Rezervni delovi za održavanje autopunilišta za KPG 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 17.10.2018

 Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za stambeni objekat 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 26.09.2018

 Delimični remont postrojenja za separaciju otpada 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 27.09.2018

 Usluga čišćenja i održavanja higijene 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 03.10.2018

 Nabavka električnog vakum sakupljača otpada 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 28.09.2018

 Fasadni bojleri za kotlarnice 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS, NOVI SADrok: 01.10.2018

 Ferihlorid 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.10.2018

 Prirodni gas 
Novi SadTEHNIčKA šKOLA PAVLE SAVIć, NOVI SADrok: 22.10.2018

 Elektronski merač pritiska sa pisačem od 0-40 bara 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 19.10.2018

 Hlorovodonična kiselina - hcl 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.10.2018

 Regulaciona i sigurnosna armatura 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 22.10.2018

 Natrijum hidroksid - lužina 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 23.10.2018

 Usluge održavanja crpne stanice 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 23.10.2018

 Nabavka i ugradnja mehanizama za zaključavanje šaht poklopaca i demontaža starih i montaža novih merdevina u šahtovima 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 28.09.2018

 Održavanje cevnog sistema kotla 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 24.10.2018

 Laserski brojač čestica 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, FAKULTET TEHNIčKIH NAUKArok: 22.10.2018

 Uređaj za merenje PM (praškastih materija) i NOX 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, FAKULTET TEHNIčKIH NAUKArok: 22.10.2018

 Pogonsko gorivo za vozila 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 22.10.2018

 Usluga peskarenja i antikorozivne zaštite vozila 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 01.10.2018

 Usluge održavanja kliznih ležajeva 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 24.10.2018

 Nabavka železničkih kola za prevoz uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 05.10.2018

 Nabavka rezervnih elektro delova za lokomotive 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.09.2018

 Nabavka ovešenja sa pomoćnom konstrukcijom za povezne cevovode pregrejača bloka 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.09.2018

 Rashladna pumpa 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.10.2018

 Rekonstrukcija putnih prelaza-signalno sigurnosni uređaj 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.10.2018

 Spojnice dodavača uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.10.2018

 Električna energija za javno osvetljenje, semafore i poslovni prostor 
ObrenovacJAVNO PREDUZEćE ZA IZGRADNJU OBRENOVCArok: 01.10.2018

 Napojne jedinice - izvori napajanja i akumulatori TENTA-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.09.2018

 Materijal za osiguranje skretnica 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.09.2018

 Usluge otklanjanja havarnog stanja na pruzi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.09.2018

 Elektropogoni pregradni i regulacioni pogoni tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.09.2018

 Delovi za ss uređaje 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.09.2018

 Rezervni delovi - zaptivači - TEM 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.09.2018

 Radno kolo ventilatorskog mlina za ugalj 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.09.2018

 Zamena strujnih klema u ormarićima i zamena komandno signalnih ormarića 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.09.2018

 Rolne za trakaste transportere tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.09.2018

 Četke za čišćenje hladnjaka 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.09.2018

 Rezervni delovi za lokomotive serije 441 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.09.2018

 Izrada simulatora tehnološkog procesa i trenažera za dcs sistem upravljanja blokova i opšte grupe – tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.09.2018

 Nega i oplemenjivnje zelenih površina i održavanje komunalne higijene 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.09.2018

 Stacionarne aku baterije 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.10.2018

 Zaštitne čaure za pumpe 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.09.2018

 Nabavka ambalaže za opasne materije (otpad) u skladu sa adr propisima – tent a, tent b ušće, te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.09.2018

 Ventili za razvod tehničkog vazduha 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.09.2018

 Aditiv za mazut - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.09.2018

 Ispitivanje gume na probojnost i gumiranje - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.09.2018

 Uređaj za izvlačenje mulja i otpadnih voda 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.09.2018

 Kompenzatori turbinskih oduzimanja pare 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.10.2018

 Gumeni kompenzatori 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.10.2018

 Usluge servisiranja klima uređaja na lokomotivama i objektima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.10.2018

 Propan - butan -tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.10.2018

 Delovi za napojne pumpe HALBERG TENT-A 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.10.2018

 Delovi pumpi sirove vode blokova A1 i A2 (radna kola, sprovodna kola, vratila, zaštitne čaure) TENT A 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.10.2018

 Hamburški lukovi, redukcije, armatura za vodovod - TENT 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.10.2018

 Spirometalni zaptivači za zvp 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.10.2018

 Servisiranje eksploziometara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.10.2018

 Izvođenje radova prema elaboratu potrebnih tehničkih uslova u polju 220kv transformatora t2 i demontaža vn izolatora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.09.2018

 Izrada elaborata potrebnih tehničkih uslova 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.09.2018

 Nabavka manganskih ploča - tem. 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 17.10.2018

 Panciri ventilatorskog mlina za ugalj - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 17.10.2018

 Adaptacija upravljanja motorima bunarskih pumpi na deponiji pepela (3 faza) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.10.2018

 Kombinovana građevinska mašina 
ObrenovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLOVOD OBRENOVACrok: 23.10.2018

 Godišnji servis i popravka kalorimetara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.10.2018

 Očitavanje tl dozimetara, dozimetrijska konrola izvora jonizujućih zračenja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.10.2018

 Utroba zavojno vretenaste pumpe mazuta visokog pritiska 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.10.2018

 Nabavka opreme za merne krugove temperature u te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.10.2018

 Zamena dela armature u hpv (cevovod tehničke vode, cevovod demi vode) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.10.2018

 Rezervni delovi za buldozer dressta 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.10.2018

 Rekonstrukcija merenja temperature na motorima mlinova 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.10.2018

 Opruge za gorionike ugljenog praha 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.10.2018

 Rezervni delovi za zaptivni sistem generatora a3- te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.10.2018

 Gorivo za službena vozila 
ObrenovacGRADSKA OPšTINA OBRENOVACrok: 01.10.2018

 Ventil sigurnosti sa oprugom ugaoni, no65/100 sa pneumatskim pogonom 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.10.2018

 Rezervni delovi za regulacione ventile na cevovodima napajanja i ubrizgavanja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.10.2018

 Električna energija 
ObrenovacGRADSKA OPšTINA OBRENOVACrok: 03.10.2018

 Nabavka dobara - gorivo i materijal za saobraćaj 
OdžaciDOM ZDRAVLJA ODžACIrok: 05.10.2018

 Nabavka goriva, ulja, maziva i antifriza 
OpovoJAVNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU, PREčIšćAVANJE I DISTRIBUCIJU VODE MLADOST OPOVOrok: 01.10.2018

 Javna nabavka kupovina uglja i peleta 
OpovoOSNOVNA šKOLA ,,DOSITEJ OBRADOVIć OPOVOrok: 02.10.2018

 Javna nabavka uglja 
Osečina JKP,,OSEčINAOSEčINArok: 25.09.2018

 Održavanje higijene u javnom preduzeću Urbanizam Pančevo 
PančevoJAVNO PREDUZEćE URBANIZAM PANčEVOrok: 25.09.2018

 Investiciono održavanje zgrade 
PančevoJAVNO PREDUZEćE URBANIZAM PANčEVOrok: 28.09.2018

 Izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija i hidrantske mreže 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 28.09.2018

 Radovi na izgradnji vodovodnih i kanalizacionih priključaka 
PančevoJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 24.09.2018

 Angažovanje ovlašćene firme u slučaju potrebe za reagovanjem u cilju sprečavanja zagađenja 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 03.10.2018

 Reparacija starih zasuna 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 03.10.2018

 Nabavka električne energije 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 01.10.2018

 Usluge čišćenja poslovnih prostorija 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 01.10.2018

 Proširenje daljinskog upravljanja na objektima kanalizacije 
PančevoJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 02.10.2018

 Isporuka tehnološke pare 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 04.10.2018

 Nabavka lož ulja 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 15.10.2018

 Servisiranje i ispitivanje gasnih instalacija i pritiska gasa 
PančevoDOM ZDRAVLJA PANčEVOrok: 24.09.2018

 Održavanje instalacija 
PančevoVP 8486rok: 15.10.2018

 Prethodno obaveštenje-autosmećari 
PančevoJKP HIGIJENA PANčEVOrok: 17.10.2018

 Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji uličnog vodovoda sa priključcima i priključaka za hidrantsku mrežu 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 28.09.2018

 Nabavka opreme za obrazovanje 
PančevoPOLJOPRIVREDNA šKOLAJOSIF PANčIć PANčEVO, NOVOSELJANSKI PUT BR.31rok: 26.09.2018

 Nabavka rezervnih delova za sistem daljinskog upravljanja 
PančevoJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.09.2018

 Rezervni delovi za električne aktuatore 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 02.10.2018

 Usluge deratizacije i dezinsekcije 
PančevoJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 28.09.2018

 Nabavka i zamena kondenzatorskih baterija u trafostanici na terminalu 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 04.10.2018

 Gorivo za službena vozila 
PančevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZELENILO PANčEVOrok: 23.10.2018

 Gorivo 
PančevoDOM ZDRAVLJA PANčEVOrok: 22.10.2018

 Zbrinjavanje pasa lutalica 
ParaćinJKP PARAĆINrok: 05.10.2018

 Zakup mehanizacije sa operaterima za održavanje ulica i puteva u zimskom periodu 
ParaćinJAVNO PREDUZEćE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPšTINE PARAćIN, PARAćINrok: 08.10.2018

 Gorivo (evro dizel i evro premijum) 
PećinciJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SAVA SA P.O.PEćINCIrok: 24.09.2018

 Nabavka medicinskih gasova 
PetrovacOPšTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVIrok: 22.10.2018

 Prethodno obaveštenje - snabdevanje električnom energijom 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 17.12.2018

 Nabavka energetskog peleta od drvene biomase 
PinosavaUSTANOVA STUDENTSKO ODMARALIšTE BEOGRADrok: 28.09.2018

 Investiciono održavanje zgrade 
PirotJAVNO PREDUZEćE ZA PLANIRANJE I UREđIVANJE GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA PIROTrok: 01.10.2018

 Čišćenje kanala za odvodnjavanje prema programu štaba za vanredne situacije 
PirotGRAD PIROTrok: 16.10.2018

 Deratizacija objekata 
PirotMUP REPUBLIKE SRBIJE - PU PIROTrok: 28.10.2018

 Rekonstrukcija crpne stanice 3 u sklopu sistema sakupljanja otpadnih voda 
PožarevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA POžAREVACrok: 27.09.2018

 Mašinski i građevinski radovi na izgradnji distributivne mreže i priključnih toplovoda 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 28.09.2018

 Zimsko održavanje ulica 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 10.10.2018

 Nabavka armature i merno-regulacionih setova (mrs) za potrebe izgradnje ts 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 11.10.2018

 Nabavka ogrevnog materijala 
PožarevacPOLJOPRIVREDNA šKOLA SA DOMOM UčENIKA SONJA MARINKOVIćrok: 24.09.2018

 Usluga tehničkog ispitivanja kotlova visokog pritiska 
PožarevacVP 5302 POžAREVACrok: 28.09.2018

 Ugalj i drva za ogrev 
PožarevacOSNOVNI SUD U POžAREVCUrok: 02.10.2018

 Materijal i delovi sa uslugom ugradnje za održavanje toplovodnih instalacija 
PožarevacKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POžAREVAC-ZABELArok: 28.09.2018

 Izgradnja potisnog cevovoda Milave-Ševarice i rekonstrukcija postojećih objekata. 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 24.09.2018

 Nabavka usluge merenja emisije-ispitivanja produkata sagorevanja 
PožegaVOJNA POšTA 3706 POžEGArok: 28.09.2018

 Opremanje komunalne infrastrukture 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGArok: 05.10.2018

 Sanacija škole 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 27.09.2018

 Nabavka mazutnog gorionika 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 01.10.2018

 Nabavka drvne sečke za proizvodnju toplotne energije 
PribojJP TOPLANA PRIBOJrok: 05.10.2018

 Nabavka i isporuka električne energije 
PrijepoljeOPšTINA PRIJEPOLJErok: 01.10.2018

 Izvršenje usluga čišćenja snega 
PrijepoljeOPšTINA PRIJEPOLJErok: 15.10.2018

 Mazut 
PrijepoljePRIJEPOLJSKA GIMNAZIJArok: 28.09.2018

 Lož ulje 
ProkupljeTEHNIčKA šKOLA 15.MAJrok: 25.09.2018

 Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2018/2019 godine 
ProkupljeOPŠTINA PROKUPLJE,OPšTINSKA UPRAVArok: 03.10.2018

 Nabavka električne energije 
ProkupljeOPŠTINA PROKUPLJE,OPšTINSKA UPRAVArok: 03.10.2018

 Pelet 
ProkupljePOLJOPRIVREDNA šKOLA RADOš JOVANOVIć SELJArok: 01.10.2018

 Zimsko održavanje lokalnih puteva 
ProkupljeOPŠTINA PROKUPLJE,OPšTINSKA UPRAVArok: 22.10.2018

 Električni detonatori za rad u metanskom i nemetanskom režimu 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 04.10.2018

 Medicinski gasovi 
RumaDOM ZDRAVLJA RUMA RUMArok: 09.10.2018

 Rekonstrukcija elektromreže potrebne za rad toplotnih pumpi 
RumenkaOSNOVNA šKOLA SVETI SAVArok: 28.09.2018

 Kmrs, mrs i rs (kućno merno regulacione stanice, merno regulacione stanice i regulacione stanice) 
ŠabacJKP TOPLANA-ŠABAC ŠABACrok: 25.09.2018

 Nabavka električne energije 
SamošJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćESAMOšSAMOšrok: 28.09.2018

 Nabavka dobara - gasno ulje ekstra lako evro el 
ŠidOSNOVNA šKOLA BRANKO RADIčEVIć ŠIDrok: 24.09.2018

 Nabavka energenata za loženje - ulje za loženje 
ŠidDOM ZDRAVLJA ŠIDrok: 17.10.2018

 Nabavka uglja 
SjenicaOSNOVNA šKOLA: 12.DECEMBARrok: 26.09.2018

 Kontejneri - podzemni kontejneri sa montažom 
SmederevoJKP ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVOrok: 26.09.2018

 Nabavka energenata za motorna vozila 
SmederevoDOM ZDRAVLJA SMEDEREVOrok: 12.10.2018

 Ulje za loženje, ekstra lako (el) 
SmederevoUSTANOVA ZA PREDšKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE NAšA RADOSTrok: 09.10.2018

 Nabavka električne energije 
SmederevoVIšI SUD U SMEDEREVUrok: 27.10.2018

 Eabavka energenata (ogrevno drvo) za grejnu sezonu za 2018/19. 
SmederevoDOM ZDRAVLJA SMEDEREVOrok: 27.09.2018

 Nabavka lož ulja za grejanje za 2018. godinu 
SmederevoPODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG SMEDEREVOrok: 26.09.2018

 Polovno pogrebno vozilo 
SmederevoJKP ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVOrok: 27.09.2018

 Usluge – revizija trafo stanica 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 24.09.2018

 Vodovodni, kanalizacioni i materijal za centralno grejanje 
SomborOPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆrok: 01.10.2018

 PVC i HDPE cevi i fazonski komadi za vodovod 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 01.10.2018

 Materijal za kućne priključke 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 02.10.2018

 Čitanje vodomera i raznošenje flajera 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 15.10.2018

 Sistemska deratizacija na teritoriji grada Sombora 
SomborGRADSKA UPRAVA GRADA SOMBORArok: 28.09.2018

 Cirkulacione pumpe za klimu i grejanje 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZAJEDNIčKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICIrok: 24.09.2018

 Higijenski potrošni materijal 
Sremska KamenicaINSTITUT ZA PLUćNE BOLESTI VOJVODINErok: 26.09.2018

 Potapajuća drenažna muljna pumpa 
Sremska MitrovicaJKP VODOVODrok: 24.09.2018

 Komunalno opremanje lokacije za izgradnju socijalnih stanova na čeratu- vodovodna mreža 
Sremski KarlovciOPŠTINA SREMSKI KARLOVCIrok: 25.09.2018

 Nabavka energenata uglja 
StamnicaDOM ZA DECU I LICA OMETENA U RAZVOJU DR NIKOLA ŠUMENKOVIćrok: 22.10.2018

 Nabavka polupodzemnih kontejnera 
Stara PazovaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA J.P.rok: 28.09.2018

 Nabavka ogrevnog materijala za grejnu sezonu 
ŠtrpceOPšTINA ŠTRPCErok: 01.10.2018

 Nabavka uglja za grejnu 2018/2019.godinu 
StubalOŠ VUK KARADžIćrok: 25.09.2018

 Hemikalije za preradu vode 
SuboticaJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 28.09.2018

 Izrada projekta hidrogeoloških istraživanja i elaborata o rezervama podzemnih voda 
SuboticaGRADSKA UPRAVArok: 08.10.2018

 Nabavka i ugradnja sistema za zalivanje na javnim površinama 
SuboticaGRADSKA UPRAVArok: 24.09.2018

 Deratizacija objekta 
SuboticaMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICArok: 22.10.2018

 Deratizacija objekta 
SuboticaMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICArok: 22.10.2018

 Lož ulje 
SuboticaOŠ IVAN MILUTINOVIćrok: 24.09.2018

 Induktivni protokomeri 
SuboticaJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 24.09.2018

 Nabavka 105 tona uglja – sušeni lignit (komad-kocka 54:46%) 
TakovoOŠ TAKOVSKI USTANAKrok: 02.10.2018

 Nabavka derivata nafte, tečnog naftnog gasa za automobile i ulja i maziva 
TemerinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TEMERIN TEMERINrok: 25.09.2018

 Nabavka uglja 
Topola OSNOVNA šKOLA KARAđORđErok: 28.09.2018

 Usluga čišćenja i otpušavanja kanalizacije 
Topola JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE TOPOLArok: 01.10.2018

 Dizel gorivo, motorni benzin i tng 
TrstenikJKSP KOMSTANrok: 12.10.2018

 Energenti (lož ulje i gorivo za sanitetska i putnička vozila) 
TutinDOM ZDRAVLJA TUTINrok: 08.10.2018

 Energenti (lož ulje i gorivo za sanitetska i putnička vozila) 
TutinDOM ZDRAVLJA TUTINrok: 28.09.2018

 Rekonstrukcija i adaptacija objekta 
UbOPšTINSKA UPRAVA UBrok: 18.10.2018

 Korišćenje građevinskih mašina na telu deponije 
UžiceJKPDUBOKOUŽICErok: 01.10.2018

 Energenti 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 08.10.2018

 Goriva-lož ulje 
UžicePREDšKOLSKA USTANOVA UžICErok: 24.09.2018

 Benzin i dizel 
UžiceZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UžICErok: 24.09.2018

 Građevinski, elektro, vodovodni i drugi materijal 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BIOKTOšrok: 26.09.2018

 Servisiranje gorionika saacke 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 28.09.2018

 Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta 
UžiceJKPDUBOKOUŽICErok: 22.10.2018

 Građevinska mehanizacija 
ValjevoJKP VODOVOD - VALJEVOrok: 08.10.2018

 Izgradnja cevovoda i pratećih objekata 
ValjevoJAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO - ROVNI „KOLUBARA” VALJEVOrok: 15.10.2018

 Nabavka materijala za održavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije 
ValjevoJKP VODOVOD - VALJEVOrok: 16.10.2018

 Zimsko održavanje ulica i puteva 
ValjevoGRADSKA UPRAVA GRADA VALJEVArok: 16.10.2018

 Održavanje ostale opreme-usluge za potrebe RRJ Užice, Šabac,Valjevo 
ValjevoJP POšTA SRBIJE RJ PS VALJEVOrok: 18.10.2018

 Nabavka komprimovanog prirodnog gasa sa iznajmljivanjem opreme 
ValjevoUSTANOVA ZA FIZIčKU KULTURU VALIS VALJEVOrok: 22.10.2018

 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala 
Velika PlanaJAVNO KOMUNALNO PREDUѕEćE MILOš MITROVIćrok: 09.10.2018

 Javna nabavka dobra - lož ulja gasnog ulja 
Veliki ŠiljegovacOŠVELIZAR STANKOVIć-KORčAGINrok: 24.09.2018

 Dogradnja, opremanje i rekonstrukcija i opremanje kuhinje 
Veliko GradišteOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VELIKO GRADIšTErok: 24.09.2018

 Nabavka ulja za loženje 
Veliko GradišteOSNOVNA šKOLA IVO LOLA RIBARrok: 24.09.2018

 Radovi na sanaciji zida na fudbalskom igralištu u topolovniku 
Veliko GradišteOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VELIKO GRADIšTErok: 01.10.2018

 Nabavka goriva 
VinčaINSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINčArok: 03.10.2018

 Nabavka goriva i maziva 
VlasotinceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALACrok: 12.10.2018

 Mazut srednji S 
VranjeJAVNO PREDUZEćE ZA GREJANJE I ODRžAVANJE STAMBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA NOVI DOM VRANJErok: 27.09.2018

 Zaključenje okvirnos sporazuma za kupoprodaju gasnog ulja ekstra lakog evro EL 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 01.10.2018

 Usluga hitne intervencije 
VranjeVP 4976, VRANJErok: 08.10.2018

 Mrki ugalj 
VranjeJP VODOVOD VRANJErok: 26.09.2018

 Električna energija 
VrbasJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALAC VRBASrok: 24.09.2018

 Toplovodni kotao na mazut sa montažom 
VrbasJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE STANDARD VRBASrok: 27.09.2018

 Gasno ulje ekstra lako evro el 
VrbasDOM ZDRAVLJA ''VELJKO VLAHOVIĆ''rok: 28.09.2018

 Nabavka električne energije 
VršacGRAD VRŠACrok: 01.10.2018

 Nabavka vodoinstalaterskog materijala 
VršacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DRUGI OKTOBAR VRŠACrok: 22.10.2018

 Nabavka male vrednosti dobara - električne energije 
ŽabaljSREDNJA šKOLA 22. OKTOBARrok: 28.09.2018

 Gorivo 2018 
ŽabariDOM ZDRAVLJA ŽABARIrok: 01.10.2018

 Javna nabavka goriva za sanitetska i putnička vozila 
ŽagubicaDOM ZDRAVLJA ŽAGUBICArok: 29.09.2018

 Javna nabavka goriva za sanitetska i putnička vozila 
ŽagubicaDOM ZDRAVLJA ŽAGUBICArok: 01.10.2018

 Rezervni delovi za vozila 
ZaječarJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE ZAJEČARrok: 22.02.2019

 Nabavka uglja 
ZaječarVIšI SUD U ZAJEčARUrok: 01.10.2018

 Izgradnja bunara sa pratećim elementima vodovoda 
ŽitišteOPŠTINSKA UPRAVA ŽITIŠTErok: 27.09.2018

 Nabavka lož ulja za grejanje školskih protorija 
Žitni PotokOSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ ŽITNI POTOKrok: 25.09.2018

 Nabavka dizel goriva i benzina 
ŽitorađaJP ZA IZGRADNJU ŽITORAđArok: 24.09.2018

 Električna energija 
ZlatiborSPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI šTITASTE žLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA ZLATIBOR, ČAJETINArok: 24.09.2018

 Prirodni gas 
ZrenjaninDOM ZDRAVLJA DR BOšKO VREBALOV ZRENJANINrok: 01.10.2018

 Gasni merači 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKA TOPLANArok: 08.10.2018

 Nabavka goriva 
ZrenjaninUSTANOVA REZERVATI PRIRODE ZRENJANINrok: 24.09.2018

 Mrs za individualne priključke 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKA TOPLANArok: 26.09.2018

 Oprema za hlorisanje 
ZrenjaninJKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANINrok: 28.09.2018

 Hemikalije za pogon 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKA TOPLANArok: 01.10.2018

 Usluga ispitivanja elektroenergetske instalacije u eh izvedbi i opšte namene 
ZuceVOJNA POšTA 5010 ZUCErok: 12.10.2018

 Nabavka dobara – ogrevni matrijal za KIM 
ZvečanOPšTINAZVEčANrok: 26.09.2018