RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Nabavka ogreva 
AdaOPšTINA ADArok: 23.10.2017

 Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica 
AleksandrovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ALEKSANDROVACrok: 23.10.2017

 Rekonstrukcija hidrantske i vodovodne mreže 
AleksandrovacOSNOVNA šKOLA IVO LOLA RIBARrok: 24.10.2017

 Nabavka goriva (evro dizel) 
AlibunarJAVNO AUTOTRASPORTNO PREDUZEćE ALIBUNARrok: 17.11.2017

 Toplotne pumpe sa ugradnjom - oprema za grejanje 
ApatinSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU JUNAKOVIć APATIN, APATINrok: 26.10.2017

 Nabavka ulja za loženje nisko sumporno gorivo 
ApatinOSNOVNA šKOLA ŽARKO ZRENJANINrok: 30.10.2017

 Nabavka električne energije 
ApatinOSNOVNA šKOLA ŽARKO ZRENJANINrok: 02.11.2017

 Javna nabavka električne energije 
AranđelovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ARANđELOVACrok: 20.10.2017

 Javna nabavka zimskog održavanja lokalnih puteva 
AranđelovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ARANđELOVACrok: 09.11.2017

 Sumporna kiselina 
AriljeJP ZA VODOSNABDEVANJE RZAVrok: 27.10.2017

 Rekonstrukcija sistema daljinskog upravljanja 
AriljeJP ZA VODOSNABDEVANJE RZAVrok: 31.10.2017

 Analiza vode 
BačJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE TVRđAVA BAčrok: 30.10.2017

 Radovi na redovnom održavanju puteva u zimskom periodu - zimska služba 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 26.10.2017

 Nabavka radova na sportskoj hali 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 23.10.2017

 Zamena postojećih cevi na vodovodnoj mreži 
Bačka TopolaOPšTINA BAčKA TOPOLArok: 13.11.2017

 Nabavka goriva za motorna vozila 
Bački PetrovacJKP PROGRESrok: 24.10.2017

 Nova saznanja i trendovi procene integriteta i veka mašinske opreme i konstrukcije u hidroelektranama 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 20.10.2017

 Nabavka vn opreme generatorskog napona 15,65 kv 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 20.10.2017

 Nabavka prenosnih akviziciono-mernih stanica za ispitivanja vn opreme 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 20.10.2017

 Nabavka i zamena aku baterija 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 23.10.2017

 Radovi na investicionom održavanju dv 309 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.10.2017

 Realizacija resertifikacione i kontrolne provere ISO/IEC 27001:2013 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 25.10.2017

 Izrada projekta detaljnih geoloških istraživanja sa tehničkom kontrolom u 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.10.2017

 Odrzavanje saobracajnica u zimskim uslovima 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 31.10.2017

 Nabavka dihtujućeg materijala 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 01.11.2017

 Ispitivanje u toku garantnog roka, ispravljača i akumulatorskih baterija 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 30.10.2017

 Pregled i izrada eleborata za zamenu ovesne opreme 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 01.11.2017

 Nabavka materijala za rekonstrukciju ormana upravljanja dizel agregatom 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 31.10.2017

 Čišćenje i uređenje korita reke Drine na levoj obali nizvodno od he bb 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 03.11.2017

 Nabavka sn energetskih kablova i kablovskog pribora 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 03.11.2017

 Nabavka novih boca za tehničke gasove 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 06.11.2017

 Javna nabavka energenata 
Bajina BaštaVOJNA USTANOVA TARArok: 06.11.2017

 Pomoćna oprema za dizalicu palfinger u he elektromorava 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 15.11.2017

 Pomoćna oprema za dizalicu palfinger u he elektromorava 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 06.11.2017

 Usluge održavanja puteva i ulica u zimskom periodu 
Bajina BaštaOPšTINA BAJINA BAšTArok: 20.10.2017

 Rekonstrukcija ormana NN razvoda i upravljanja radom pumpi 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 10.11.2017

 Nabavka kružnih i trakastih testera 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 10.11.2017

 Izrada studije o uticaju povećanog ispuštanja vode nakon revitalizacije agregata 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 13.11.2017

 Ispitivanje metodama bez razaranja opreme agregata, hidromehaničke opreme i uređaja 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 13.11.2017

 Nabavka delova za pneumatske, hidraulične, specijalne i ručne alate 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 09.11.2017

 Nabavka dizel goriva 
Bajina BaštaOPšTINA BAJINA BAšTArok: 23.10.2017

 Meteorološka stanica 
Bajina BaštaJP NACIONALNI PARK TARArok: 20.10.2017

 Nabavka neophodne opreme za plovne objekte 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 13.11.2017

 Ispunjenje zahteva standarda ISO 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 13.11.2017

 Nabavka pumpi za pretakanje turbinskih i trafo ulja 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 17.11.2017

 Intervencije i održavanje na upravljačko akvizicionoj opremi 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 16.11.2017

 Nabavka rezervnih delova 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 21.11.2017

 Usluge izrade projekta rekonstrukcije mašinskih instalacija toplotne podstanice uz primenu geotermalnih toplotnih pumpi 
Banja KoviljačaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJA KOVILJAČArok: 24.10.2017

 Nabavka goriva 
BečejJP VODOKANALrok: 24.10.2017

 Nabavka usluga održavanja i popravki vozila 
BečejJP VODOKANALrok: 26.10.2017

 Nabavka potrošnog građevinskog materijala i rezervnih delova za tep vti 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 26.10.2017

 Nabavka etalona i opreme za etaloniranje merila atmosferskog pritiska i brzine strujanja vazduha 
Beograd REPUBLIčKI HIDROMETEOROLOšKI ZAVOD SRBIJErok: 10.11.2017

 Sanacija niskonaponske mreže 
Beograd JAVNO PREDUZEćE EMISIONA TEHNIKA I VEZErok: 13.11.2017

 Mašinski elementi 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 23.10.2017

 Radovi na saniranju i izmeštanju dela toplovodne instalacije 
Beograd OSNOVNA šKOLA MIROSLAV ANTIćrok: 25.10.2017

 Oprema za izradu termoparova 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 22.11.2017

 Usluga popravke i etaloniranja merne opreme 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 27.10.2017

 Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpne stanice pps2 u bloku 28 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.10.2017

 Uklanjanje postojećeg peščanog filtera 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTArok: 20.10.2017

 Nabavka dizni za peščane filtere 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 20.10.2017

 Nabavka usluga - čišćenje prostorija 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 23.10.2017

 Nabavka kontejnera za komunalni otpad 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 23.10.2017

 Nabavka termometara i manometara 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.10.2017

 Autogas 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 26.10.2017

 Ispitivanje i karakterizacija otpada 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 26.10.2017

 Nabavka kombinovane građevinske mašine tipa rovokopač-utovarivač sa džek-hamerom 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.10.2017

 Preuzimanje i zbrinjavanje opasnog otpada 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.10.2017

 Vršenje hidrometeoroloških usluga 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.10.2017

 Medicinski i tehnički gasovi 
Beograd INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU MAJKE I DETETA SRBIJE DR VUKAN ČUPIćrok: 30.10.2017

 Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme 
Beograd DOM ZDRAVLJA NOVI BEOGRADrok: 30.10.2017

 Nabavka usluga održavanja i servisiranja kotlarnice 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 30.10.2017

 Nbavka usluga održavanja instalacija u objektima i zanatske usluge 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 03.11.2017

 Izvođenje radova na rekonstrukciji diktir sistema 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 02.11.2017

 Servis kompresora 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 06.11.2017

 Nabavka pumpe za vodu sa ugradnjom 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 06.11.2017

 Usluge servisa čišćenja i održavanja higijene 
Beograd INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU MAJKE I DETETA SRBIJE DR VUKAN ČUPIćrok: 08.11.2017

 Servis kranova i dizalica 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 08.11.2017

 Zamena kotlovskog razvodnog ormara na vk1 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 08.11.2017

 Nabavka spojnica i delova za spojnice 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 08.11.2017

 Uređaji za katodnu zaštitu toplovoda 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 08.11.2017

 Nabavka goriva 
Beograd AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAćAJArok: 25.10.2017

 Repromaterijal za potrebe automatike 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 09.11.2017

 Nabavka rezervnih delova za pumpe jastrebac 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 10.11.2017

 Brana - sanacija procurivanja vodozahvatnih kula i tela brane 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 23.10.2017

 Hitni radovi na uklanjanju drvne mase iz minor korita reke Rača 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 23.10.2017

 Električna energija 
Beograd OŠ RADOJE DOMANOVIćrok: 20.10.2017

 Nabavka materijala za održavanje skloništa 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTArok: 14.11.2017

 Preuzimanje i zbrinjavanje staklene mineralne vune 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 13.11.2017

 Izrade idejnog rešenja za kogenerativno gasno postrojenje 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.10.2017

 Nabavka lakog lož ulja 
Beograd JAVNO PREDUZEćE SPORTSKI CENTAR NOVI BEOGRADrok: 27.10.2017

 Nabavka usluge čišćenja objekata i pranja fasadnih stakala 
Beograd JAVNO PREDUZEćE SPORTSKI CENTAR NOVI BEOGRADrok: 17.11.2017

 Radovi - ventilacija i klimatizacija male sale 
Beograd DOM KULTURE STUDENTSKI GRADrok: 26.10.2017

 Nabavka diktir pumpe za održavvanje pritiska u primarnom krugu 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 20.11.2017

 Butan gas 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.10.2017

 Pelet 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 30.10.2017

 Specijalna komunalna vozila sa bočnim utovarom 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 23.10.2017

 Tekuće održavanje poslovnih prostorija i hitne intervencije 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA, GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 01.11.2017

 Projekat za građevinsku dozvolu za sanaciju klizišta deponije i stabilizaciju dela deponije Vinča 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 03.11.2017

 Usuge održavanja i popravke sistema za klimatizaciju 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 03.11.2017

 Sistem klimatizacije 
Beograd JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 24.10.2017

 Rashladni sistem za hlađenje data centara gradske uprave 
Beograd GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 09.11.2017

 Četke za čistilice dulevo (u garantnom roku) 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 24.10.2017

 Dizalica za podizanje tereta (nosivosti 1t) 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 23.10.2017

 Materijal za remont uređaja za sabijanje smeća 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 26.10.2017

 Gas za grejanje TBG 
Beograd JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 27.10.2017

 Materijal za adaptaciju 
Beograd ELEKTROTEHNIčKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 17.11.2017

 Delimična zamena grejnih tela u objektu kn-97 
Beograd 1 LOGISTIčKI CENTAR CENTRALNE LOGISTIčKE BAZE UPRAVE ZA LOGISTIKU GENERALšTABA VOJSKE SRBIJErok: 30.10.2017

 Popravka bojlera za sanitarnu toplu vodu 
Beograd 1 LOGISTIčKI CENTAR CENTRALNE LOGISTIčKE BAZE UPRAVE ZA LOGISTIKU GENERALšTABA VOJSKE SRBIJErok: 30.10.2017

 Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro el 
Beograd CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICArok: 26.10.2017

 Oprema za mešače, zgrtače i muljne pumpe 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.10.2017

 Održavanje centralnih sistema klimatizaciju 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 20.10.2017

 Stacionarne baterije 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 23.10.2017

 Hemikalije i testovi za laboratorijska ispitivanja otpadnih voda 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 23.10.2017

 Izvođenje radova na investicionom održavanju stanova i poslovnih prostora 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAĐEVINSKI CENTAR BEOGRADrok: 24.10.2017

 Mrki ugalj, granulacija kocka 30-65 mm 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 27.10.2017

 Ogrevno drvo – tvrdi lišćari i klasa 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 26.10.2017

 Usluge održavanja i servisiranja split sistema sa rezervnim delovima 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 25.10.2017

 Biomasa 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.10.2017

 Ulja za loženje 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE, SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE, UPRAVA ZA SNABDEVANJErok: 30.10.2017

 Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje radova na sistemu klimatizacije prostora za smeštaj lekova 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAĐEVINSKI CENTAR BEOGRADrok: 26.10.2017

 Uređaji za klimatizaciju - isporuka i ugradnja 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 26.10.2017

 Oprema za upravljanje kotlovima 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 26.10.2017

 Nabavka dobara - materijali za posebne namene - potrošni materijali, rezervni delovi i alati 
Beograd CENTAR DEčJIH LETOVALIšTA I OPORAVILIšTA GRADA BEOGRADArok: 26.10.2017

 Pogonska goriva 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE, SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE, UPRAVA ZA SNABDEVANJErok: 31.10.2017

 Dodatni pribor za hidrauličnu stanicu hycon 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.10.2017

 Nabavka novih vodomera dn25 i dn40 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 27.10.2017

 Ugalj 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 27.10.2017

 Gasno ulje ekstra lako evro el 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 27.10.2017

 Dizne za peščane i gau filtere ppm 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 30.10.2017

 Čišćenje kanalizacije i održavanje separatora masti 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 24.10.2017

 Nabavka novih elektromosnih dizalica 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 30.10.2017

 Higrometar 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA VOJSKA SRBIJErok: 03.11.2017

 Usluga održavanja klimatizacije na pp bežanija, baždarnici pionir i klc makiš i redovan servis čilera, sukcesivno 12 meseci, po partijama 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 03.11.2017

 Nabavka uređaja za ispitivanje dizel motora mtu 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 24.10.2017

 Nabavka motornih goriva 
Beograd GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOć BEOGRADrok: 06.11.2017

 Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na ugradnji električnog kotla 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAĐEVINSKI CENTAR BEOGRADrok: 26.10.2017

 Uređaji za stabilizaciju napona 
Beograd KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 20.10.2017

 Održavanje ozon generatora 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 08.11.2017

 Remont tri trafostanice 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAĐEVINSKI CENTAR BEOGRADrok: 09.11.2017

 Održavanje klima komora i venilacionih sistema 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 25.10.2017

 Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog cevovoda za distribuciju vode 
Beograd MINISTARSTVO PRIVREDErok: 09.11.2017

 Nabavka - gasno ulje ekstra lako 
Beograd SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJUrok: 23.10.2017

 Cevi i fiting za kanalizaciju 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 09.11.2017

 Mesingane spojnice, poluspojnice, klizne i holenderi 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 10.11.2017

 Izvođenje radova na klimatizaciji kuhinjskog bloka 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 23.10.2017

 Tehnički gasovi 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 20.10.2017

 Cevi za vodu od nodularnog liva 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 10.11.2017

 Cevi za vodu od nodularnog liva 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 20.11.2017

 Održavanje klima uređaja 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 13.11.2017

 Sanacija i automatizacija postrojenja za doziranje kreča 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 20.10.2017

 Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa 
Beograd MINISTARSTVO PRAVDErok: 15.11.2017

 Ulje za loženje- gasno ulje ekstra lako evro el 
Beograd INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINArok: 23.10.2017

 Adaptacija i ugradnja instalacija medicinskih gasova i komprimovanog vazduha 
Beograd INSTITUT ZA NEONATOLOGIJUrok: 20.10.2017

 Remont transformatora i prigušnica 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 23.10.2017

 Javna nabavka usluga tretmana tretmana hemijskog i farmaceutskog otpada i otpadnih ketridža br 10-7/17 
Beograd ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJErok: 20.10.2017

 Medicinski otpad (ispitivanje i zbrinjavanje hemijskog otpada) 
Beograd VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 15.11.2017

 Nabavka uglja i drva 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 23.10.2017

 Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE, SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE, UPRAVA ZA SNABDEVANJErok: 14.11.2017

 Delovi za lokomotive 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 25.10.2017

 Popravka sanitarnih prostorija sa zamenom dotrajalih instalacija 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 13.11.2017

 Preuzimanje, trasport i zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 31.10.2017

 Usluge ispitivanje kvaliteta vode 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 23.10.2017

 Specijalno vozilo za odvoženje smeća 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 16.11.2017

 Nameštaj i intendantska oprema 
Beograd VOJNA POšTA 2287 BEOGRADrok: 16.11.2017

 Uspostavljanje reciklažnog dvorišta 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.10.2017

 Održavanje vozila, transportnih sredstava, plovila, mehanizacije radnih mašina, motocikala 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 16.11.2017

 Čelične cevi i lukovi 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 16.11.2017

 Uređaji i delovi za remont vitalnih kočnih uređaja (prenosači, ep ventili,menjači i regulatori pritiska, kočni cilindri...) za lokomotive 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 17.11.2017

 Angažovanje laboratorije za izrade vanrednih analiza za sektor proizvodnje vode 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.10.2017

 Materijali za redovno održavanje nepokretnosti - elektromotori 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 20.11.2017

 Usluga tretmana radioaktivnog otpada - ručne busole 
Beograd VOJNA POŠTA 2289 BEOGRADrok: 17.11.2017

 Validacija FT NIR analizatora 
Beograd VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 20.11.2017

 Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 20.11.2017

 Centralni dispečerski sistem 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 01.11.2017

 Zamena blok tr-a 6.3/110 kv 20 mva na he vrla 1, 2 i 3 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 20.10.2017

 Rezervni delovi za DVOR/DME 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 24.10.2017

 Zubi kofice za bagere 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.10.2017

 Nabavka i instalacija VDF sistema 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 20.10.2017

 Delovi za mehanizaciju (viljuškare, glačalice, karete, kosilice...) i delovi za teretna vozila 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 25.10.2017

 Oprema za objekat 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA ZA TREZORrok: 23.10.2017

 Održavanje sistema za klimatizaciju i ventilaciju u objektima 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 25.10.2017

 Mlazno gorivo 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 30.10.2017

 Javna nabavka dobara - energenti: ugalj i drva 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA ZA TREZORrok: 30.10.2017

 Pomoćni poslovi i čišćenje objekata i uređaja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 30.10.2017

 Delovi čopera, statičkog pretvarača, vučnog pogona i druge opreme za trolejbuse i tramvaje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 27.10.2017

 Prevoz uglja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 02.11.2017

 Uređaji za klimatizaciju i grejanje - odvlaživač vazduha 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 02.11.2017

 Popravka kontrolne table - tač panel monitora 
Beograd DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALErok: 30.10.2017

 Materijal za obrazovanje i nauku (hemikalije) 
Beograd HEMIJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 06.11.2017

 Gradjevinski radovi na odrzavanju TS 110kV i TS 35kV 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 09.11.2017

 Donji podstroj, obrtno postolje, ruda za vuču tramvaja 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 23.10.2017

 Remont delova za tramvaje i trolejbuse 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 24.10.2017

 Jonske mase 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 06.11.2017

 Radovi na polaganju energetskih kablova za napajanje tramvajske i trolejbuske 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 26.10.2017

 Periodično održavanje posebnih delova objekata 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 10.11.2017

 Remont podstanice centralnog grejanja, održavanje instalacija u toku grejne sezone i hitne intervencije 
Beograd GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJErok: 23.10.2017

 Oprema i materijal za zagrevanje prostorija 
Beograd EPS JAVNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU TERMOELEKTRIčNE ENERGIJE TERMOELEKTRANEKOSOVO- OBILIćrok: 20.10.2017

 Pozicioniranje i tehnička podrška za smeštaj aviona 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 10.11.2017

 Geološke podloge 
Beograd URBANISTIčKI ZAVOD BEOGRADA JUProk: 14.11.2017

 Servis i popravka dizel električnih agregata 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 13.11.2017

 Podne i zidne pločice, Sanitarija, Sanitarna galanterija, Vodovod i kanalizacija 
Beograd EPS-JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA POVRŠINSKI KOPOVI KOSOVO-OBILIĆrok: 20.10.2017

 Zamena mašinskog dela pozornice za potrebe jugoslovenskog dramskog pozorišta 
Beograd JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIšTErok: 20.10.2017

 Delovi kompresora za trolejbuse 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 31.10.2017

 DDD zaštita poslovnog prostora 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 13.11.2017

 Nabavka usluga održavanja higijene zgrade 
Beograd UNIVERZITET U BEOGRADU - FILOZOFSKI FAKULTETrok: 24.10.2017

 Ččišćenje pogona usisavanjem 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 13.11.2017

 Komponente, oprema i softverski alat za potrebe ispitivanja i merenja telekomunikacionih, radarskih i navigacionih sistema 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 13.11.2017

 Nabavka mernih kola za lokaciju kvarova na podzemnim kablovima, određivanje trase i visokonaponskih ispitivanja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 16.11.2017

 Remont-popravka delova od čelika i gume za izradu mobilijara 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 17.11.2017

 Održavanje kompresora i agregata 
Beograd EPS JAVNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU TERMOELEKTRIčNE ENERGIJE TERMOELEKTRANEKOSOVO- OBILIćrok: 26.10.2017

 Javna nabavka usluga- izrade projektne dokumentacije 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 17.11.2017

 Izrade projektne dokumentacije 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 26.11.2017

 Javna nabavka usluga - izrade projektne dokumentacije 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 26.11.2017

 Rezervni delovi za paroovlaživače 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 20.11.2017

 Nabavka dobara - nabavka energenata 
Beograd INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAKrok: 25.10.2017

 Usluge tekućeg održavanja poslovnih objekata, sa obezbeđenjem rezervnih delova 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA CENTRALArok: 27.10.2017

 Električna energija 
Beograd USTANOVA SPORTSKI CENTAR VOŽDOVACrok: 30.10.2017

 Razvojno ispitna oprema za toc 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CETARrok: 06.11.2017

 Nabavka usluge čišćenja prostorija 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 06.11.2017

 Radovi na električnim instalacijama: adaptacija jake struje 
Beograd DOM ZDRAVLJA VOžDOVACrok: 13.11.2017

 Sistem za bežični prenos podataka sa mernih traka za sistem spider 8 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CENTARrok: 21.10.2017

 Nabavka građevinskog materijala 
Beograd VOJNA POŠTA 1205 BEOGRADrok: 13.11.2017

 Zbrinjavanje opasnog otpada - piralena 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CENTARrok: 24.10.2017

 Izvođenje radova na dv 35kv ts 35/0,4 kv blagojev kamen – ts 35/10kv neresnica 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 27.10.2017

 Usluge održavanja i popravke uređaja relejne zaštite 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 23.10.2017

 Ispitni uređaji 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 02.11.2017

 Nadogradnja scada/ems sistema u ndc - modul za imbalance netting smm/wb6 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 20.10.2017

 Merenje nivoa elektromagnetnog polja i procena rizika od nastanka oštećenja zdravlja zaposlenih 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 10.11.2017

 Radovi na rekonstrukciji TS 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 13.11.2017

 Modernizacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja srednjenaponskom mrežom 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 17.11.2017

 Sanacija rezervoara 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 27.10.2017

 Adaptacija ts 35/10 kv industrijska u ts 35/20(10) kv 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 17.11.2017

 Usluge održavanja i popravke opreme za sopstvenu potrošnju 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 21.11.2017

 Spojna i priključna oprema 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 20.11.2017

 Nabavka dobara 35kv sf6 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 17.11.2017

 Transformatori 35kv 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 20.11.2017

 Usluga odvoženja, odlaganja i prerada hemijskog otpada 
Beograd VOJSKA SRBIJErok: 20.10.2017

 Redovno održavanje objekata - opravka opreme pod pritiskom 
Beograd VZ MOMA STANOJLOVIćrok: 30.10.2017

 Usluga opravka opreme pod pritiskom 
Beograd VOJSKA SRBIJE, KOMANDA V I PVO, VZ MOMA STANOJLOVIćrok: 30.10.2017

 Pripreme tep, popravka i servis cirkulacionih pumpi 
Beograd VP 4522 BATAJNICArok: 13.11.2017

 Nabavka energenata: uglja 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 13.11.2017

 Kotao za grejanje 
Beograd DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICArok: 24.10.2017

 Specifična maziva i tečnosti neophodna u održavanju i remont vazduhoplova 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 27.10.2017

 Industrijske mašine rezervni delovi 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 26.10.2017

 Nabavka mazuta 
Beograd INSTITUT MIHAJLO PUPIN D.O.O. BEOGRADrok: 25.10.2017

 Radovi na rekonstrukciji dela objekta b5 
Beograd NAUčNO-TEHNOLOšKI PARK BEOGRAD D.O.O. BEOGRADrok: 26.10.2017

 Tečni naftni gas 
Beograd JKP POGREBNE USLUGE, BEOGRADrok: 31.10.2017

 Sukcesivna nabavka goriva za motorna vozila 
Beograd INSTITUT MIHAJLO PUPIN D.O.O. BEOGRADrok: 30.10.2017

 Rezervni delovi za vučene posipače 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 02.11.2017

 Industrijska so 
Beograd JKP POGREBNE USLUGE, BEOGRADrok: 20.10.2017

 Uređaji za automatizaciju i kontrolu procesa proizvodnje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 20.10.2017

 Vučeni posipači 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 13.11.2017

 Set rezervnih modula za uređaje proizvodnje swarco 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 13.11.2017

 Praćenje stanja životne sredine 
Beograd JAVNO PREDUZEćE PUTEVI SRBIJErok: 24.10.2017

 Plan praćenja stanja životne sredine 
Beograd JAVNO PREDUZEćE PUTEVI SRBIJErok: 31.10.2017

 Izrada slane sobe (kabineta za haloterapiju) 
Beograd OSNOVNA ŠKOLA BOŠKO BUHArok: 24.10.2017

 Tekuće popravke i održavanje rashladnih, termičkih i drugih elektromehaničkih uređaja i aparata 
Beograd DOM UčENIKA SREDNJIH šKOLArok: 25.10.2017

 Nabavka medicinskih gasova 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 02.11.2017

 Nabavka medicinskih gasova 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 28.11.2017

 Nabavka medicinskih gasova 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 28.11.2017

 Remont pneumatskih i hidrauličkih čekića 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 17.11.2017

 Usluga korišćenja dizalice 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 26.10.2017

 Usluga preuzimanja hemijskog, farmaceutskog, citotoksičnog i citostatičkog otpada 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 27.10.2017

 Nabavka ulja za loženje ekstra lakog evro el 
BogatićSKUPŠTINA OPŠTINA BOGATIĆrok: 10.11.2017

 Električna energija 
BogojevceOSNOVNA šKOLA BORA STANKOVIćrok: 22.11.2017

 Nabavka goriva za službene automobile 
BojnikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BOJNIKrok: 20.10.2017

 Nabavka rezervnih delova 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 21.10.2017

 Elektro radovi 
BorTEHNIčKI FAKULTET U BORUrok: 25.10.2017

 Radovi - kapitalno održavanje vodovoda 
BorOPšTINSKA UPRAVA BORrok: 16.11.2017

 Nabavka usluge servisiranja cirkulacionih, ksb i ostalih pumpi za vodu 
BorJKP TOPLANA BORrok: 26.10.2017

 Druga faza kvalifikacionog postupk 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 26.10.2017

 Goriva za motorna vozila 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 26.10.2017

 Održavanje mašinskih instalacija- ispitivanje emisije štetnih gasova 
BujanovacMINISTARSTVO ODBRANE, VOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4986 BUJANOVACrok: 03.11.2017

 Aparati za zavarivanje i kanalske dizalice 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 06.11.2017

 Oprema za radionice 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 03.11.2017

 Nabavka usluge- zimsko održavanje puteva 
ČačakJAVNO PREDUZEćE ZA URBANISTIčKO I PROSTORNO PLANIRANJE, GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I PUTEVE GRADAC ČAčAKrok: 09.11.2017

 Usluga regeneracije r/d i sklopova sa probama i ispitivanjem 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 20.10.2017

 Vodovodni materijal 
ČačakJKP VODOVOD ČAčAKrok: 24.10.2017

 Vodovodni materijal 
ČačakJKP VODOVOD ČAčAKrok: 25.10.2017

 Vodovodni materijal 
ČačakJKP VODOVOD ČAčAKrok: 25.10.2017

 Vodovodni materijal 
ČačakJKP VODOVOD ČAčAKrok: 25.10.2017

 Hemijski proizvodi za proces galvanizacije 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 27.10.2017

 Tehnički materijal za potrebe opšte bolnice čačak 
ČačakOPšTA BOLNICA ČAčAKrok: 27.10.2017

 Univerzalne spojnice 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 20.10.2017

 Kanalizacione korugovane cevi 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 25.10.2017

 Nabavka nafte za zimsko održavanje puteva 
ČajetinaOPšTINA ČAJETINArok: 09.11.2017

 Vodomeri sa daljinskim očitavanjem 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 13.11.2017

 Zimsko održavanje puteva 
ČajetinaOPšTINA ČAJETINArok: 30.10.2017

 Zimsko održavanje puteva i ulica 
DespotovacOPšTINSKA UPRAVA DESPOTOVACrok: 02.11.2017

 Nabavka građevinskog materijala i opreme za popravku ili adaptaciju seoskih kuća 
DespotovacOPšTINSKA UPRAVA DESPOTOVACrok: 25.10.2017

 Ugalj i drvo za ogrev 
DoljevacDOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA-DOLJEVACrok: 25.10.2017

 Nabavka prirodnog gasa 
FutogPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA U FUTOGUrok: 07.11.2017

 Električna energija 
GloboderINSTITUT ZA KRMNO BILJE DOO KRUšEVAC - GLOBODERrok: 26.10.2017

 Postupak javne nabavke goriva za potrebe službenih vozila 
GolubacDOM ZDRAVLJA GOLUBACrok: 30.10.2017

 Nabavka usluge izrade projekta trenutnog stanja (tehničke dokumentacije) jednog rezervoara u kasarni 
Gornji MilanovacVOJNA POšTA 2143 GORNJI MILANOVACrok: 23.10.2017

 Nabavka rizle za zimsko održavanje puteva i ulica 
Gornji MilanovacJAVNO PREDUZEćE ZA IZGRADNJU OPšTINE GORNJI MILANOVACrok: 24.10.2017

 Izrada projektne dokumentacije za solarnu elektranu 
Gornji MilanovacOPšTINSKA UPRAVArok: 24.10.2017

 Izrada projektne dokumentacije za solarnu elektranu 
Gornji MilanovacOPšTINSKA UPRAVArok: 24.10.2017

 Održavanje ostale opreme 
GračanicaJAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 06.11.2017

 Servisiranje vodomera 
GrockaJAVNO PREDUZEćE ,,VODOVOD I KANALIZACIJA,, GROCKArok: 27.10.2017

 Električna energija 
GuberevacOSNOVNA ŠKOLA,,BORA STANKOVIĆ,, GUBEREVACrok: 29.11.2017

 Nabavka prirodnog gasa– propana 
GunarošOSNOVNA ŠKOLA DOŽA ĐERĐrok: 25.10.2017

 Zimska služba 
InđijaJP INđIJA PUTrok: 06.11.2017

 Građevinski radovi na izgradnji kućnih gasnih priključaka i proširenje gasne mreže 
InđijaJAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU GASA INGASrok: 20.10.2017

 Nabavka drva 
InđijaCENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV INđIJArok: 25.10.2017

 Gasno ulje ekstra lako evro - el 
IvanjicaDOM ZDRAVLJA IVANJICArok: 23.10.2017

 Gasno ulje ekstra lako evro-el 
IvanjicaDOM ZDRAVLJA IVANJICArok: 17.11.2017

 Električna energija 
JagodinaJAGODINSKI SPORTSKI SAVEZJASSArok: 23.11.2017

 Nabavka i ugradnja euroventila sa elektromotornim pogonom 
JagodinaJPSTANDARDJAGODINArok: 27.10.2017

 Oprema za bunare (skada sistem) 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 23.10.2017

 Zimsko održavanje puteva 
KikindaGRAD KIKINDArok: 03.11.2017

 Usluga zamene vodomera 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 23.10.2017

 Nabavka goriva za potrebe vozila 
KikindaGRAD KIKINDArok: 24.10.2017

 Servis i remont opreme za PPOV i FCS - popravka reduktora motora aeracionog bazena 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 25.10.2017

 Nabavka električne energije 
KikindaPREDšKOLSKA USTANOVA DRAGOLJUB UDICKIrok: 26.10.2017

 Revitalizacija delova turbine po tehničkim zadacima za agregat 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.10.2017

 Zaporna armatura 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.10.2017

 Atestiranje dizalica i liftova 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.10.2017

 Remont kompresora 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.10.2017

 Servis elektromotora 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 20.10.2017

 Rezervni delovi za dizalice 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 23.10.2017

 Remont pumpi 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 23.10.2017

 Održavanje sistema upravljanja revitalizovanim agregatima 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 23.10.2017

 Oskultaciona merenja i analiza rezultata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.10.2017

 Remont armature i zasuna 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.10.2017

 Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.10.2017

 Vitla 10t za dizalicu 400t 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.10.2017

 Kontejneri 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 30.10.2017

 Rremont hmo u he pirot 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 30.10.2017

 Hidraulični alat 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 30.10.2017

 Visokonaponska oprema 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.10.2017

 Analiza izlučevine, vode i taloga 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 01.11.2017

 Sanacije i održavanje fekalnih stanica 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 01.11.2017

 Pumpe i rezervni delovi 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 02.11.2017

 Ispitivanje hemizma voda 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 06.11.2017

 Remont kompresora 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 06.11.2017

 Izrada pijezometara na trasi dovodnog tunela pp-4 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 06.11.2017

 Punjači, ispravljači i rezervni delovi napajanja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 13.11.2017

 Održavanja AKU baterija, ispravljača i invertora na sistemu 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 14.11.2017

 Čišćenje oboda rotora suvim ledom 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 14.11.2017

 Građevinski materijal 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 16.11.2017

 Lož ulje 
KnjaževacZDRAVSTVENI CENTAR KNJAžEVACrok: 01.11.2017

 Ugalj 40 tona, mrki kocka preko 19000 kj/kg 
KobišnicaOŠ STEVAN MOKRANJACrok: 06.05.2018

 Dizel gorivo za grejanje objekta 
Kosovo PoljeDOM ZDRAVLJA KOSOVO POLJErok: 21.10.2017

 Prethodno obaveštenje - održavanje i kalibracija sistema za kontinualno praćenje emisije gasova i prašine 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.04.2019

 Ostali uređaji niskog napona 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.10.2017

 Rezervni delovi za vdg, vsv, vhdg 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.10.2017

 Angažovanje pomoćne mehanizacije na otkopavanju i odvozu uglja (separator) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.10.2017

 Točkovi za bagere 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.10.2017

 Elementi za vodovod, sanitarija i centralno grejanje 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.10.2017

 Viklovanje statora elektromotora frenklin za dubinske pumpe 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.10.2017

 Elektro oprema - releji 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.10.2017

 Nabavka kaiševa 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.10.2017

 Rezervni delovi za radne mašine jcb 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.10.2017

 Nabavka mašine za krpljene traka - ekstruder 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.10.2017

 Čekić drobilice 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.10.2017

 Isporuka elektroenergetske opreme, montaža, ugradnja i puštanje u rad - revitalizacija starog montažnog placa 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.10.2017

 Servisiranje i opravka opreme na skladištu goriva i maziva 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.10.2017

 Papuče grabuljara drobilane 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.10.2017

 Hemijsko i bakteriološko ispitivanje pijaće vode 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.10.2017

 Servisiranje pumpnih agregata za hidrantsku mrežu na bagerima 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.10.2017

 PVC vreće, creva i kontejneri za otpad polipropilen 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.10.2017

 Epoksidi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.10.2017

 Transportna traka sa čeličnom sajlom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.10.2017

 Elastični stezni prstenovi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.10.2017

 Oprema PLC ABB – displej industrijski 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.10.2017

 Cevni lukovi, redukcije, t-komadi,cevi savijene u ravni i prostoru 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.10.2017

 Amonijačna voda, trinatijum fosfat 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.10.2017

 Semerinzi, o prstenovi, zaptivači 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.10.2017

 Opravka i servisiranje radnih mašina 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.10.2017

 Servisiranje hidrauličnih pumpi i komponenata 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.10.2017

 Hidraulična oprema 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.10.2017

 Usluga održavanja klima sistema u data centru 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.10.2017

 Nabavka tesnita i zaptivača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.10.2017

 Vulkanizerski potrošni materijal 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.10.2017

 Održavanje niskonaponskih instalacija i opreme u ex izvedbi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.10.2017

 Sto za vulkaniziranje, postolje za razmotavanje koturova gumene trake 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 31.10.2017

 Čelik pljosnati, okrugli, šestougaoni, kvadratni 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 31.10.2017

 Čaure rasečene 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 31.10.2017

 Servisiranje propan butan stanice 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 31.10.2017

 Održavanje prohodnosti uglja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.11.2017

 Oprema za merenje mehaničkih veličina-sonde, senzori,detektori 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.11.2017

 Nabavka vibrotestera 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.11.2017

 Održavanje stacionarnih aku-baterija velikog kapaciteta 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.11.2017

 Auma pogoni, upravljačke jedinice i priključni elementi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.11.2017

 Vibordijagnostika napojnih pumpi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.11.2017

 Opravka hidraulike na radnim mašinama 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.11.2017

 Ležaj okreta gornje gradnje schrs 800 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.11.2017

 Delovi za dubinske potapajuće pumpe 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.11.2017

 Zupčaste pumpe 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.11.2017

 Pumpa procesne vode 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.11.2017

 Usluga zbrinjavanja otpada 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.11.2017

 Ventili 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.11.2017

 Demontaža starog i montaža novog zagrejača visokog pritiska 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.11.2017

 Održavanje kompresora u teko a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.11.2017

 Rekonstrukcija vodovodne mreže 
KovačicaOPšTINA KOVAčICArok: 03.11.2017

 Usluga održavanja ostale opreme 
KragujevacJPPTT SAOBRAćAJA SRBIJArok: 27.10.2017

 Popravka i servisiranje visokonaponskih motora 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 23.10.2017

 Usluga redovnog –preventivnog održavanja medicinskih aparata i usluge popravke kompresorske stanice 
KragujevacKLINIčKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 25.10.2017

 Asortiman rezervnih delova građevinske mašine 
KragujevacJKP ČISTOĆA KRAGUJEVACrok: 16.11.2017

 Goriva i maziva 
KraljevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD JP KRALJEVOrok: 27.10.2017

 Javna nabavka električne energije 
KraljevoJKPPIJACA KRALJEVOrok: 05.11.2017

 Održavanje ostale opreme 
KraljevoJP PTT SAOBRAćAJA SRBIJA RJ PS KRALJEVOrok: 10.11.2017

 Sanacija i održavanje postojećeg urbanog mobilijara i nabavka novog mobilijara (parkovski inventar, gradski sat, jarboli, informativni panoi...) 
KraljevoGRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVArok: 27.10.2017

 Redovno održavanje građevinskih objekata 
KruševacRADNA JEDINICA PTT KRUšEVACrok: 01.11.2017

 Izrada zona opasnosti i sanacija rezervoara za gorivo 
KruševacVP 3161 KRUšEVACrok: 13.11.2017

 Nabavka uglja 
KučevoPREDšKOLSKA USTANOVA LANE KUčEVOrok: 25.10.2017

 Servis vodomera 
KulaJKP KOMUNALACrok: 26.10.2017

 Gorivo-ekshumacija 
Lajkovac JPGRADSKA čISTOćArok: 31.10.2017

 Gorivo-ekshumacija 
Lajkovac JPGRADSKA čISTOćArok: 26.10.2017

 Usluge projektovanja-otpadne vode 
Lajkovac OPŠTINA LAJKOVACrok: 20.11.2017

 Višenamenska mašina bobcat tip 236d 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.10.2017

 Servisiranje akumulatorske stanice i ispravljača 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.10.2017

 Razvodni ormani 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.10.2017

 Usluga servisiranja otprašivača tip df04-16 Donaldson 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 20.10.2017

 Nabavka dobra-naftni derivati 
LazarevacDOM ZDRAVLJA DR ĐORđE KOVAčEVIćrok: 20.10.2017

 Trafostanice 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.10.2017

 Montažna peć i oprema za žarenje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.10.2017

 Razvodno postrojenje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.10.2017

 Nabavka hidrauličnog agregata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.10.2017

 Tehnički gasovi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.10.2017

 Ekstraktor e7 i e8; nabavka i ugradnja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.10.2017

 Servisiranje centralnog razvoda gasa 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.10.2017

 Servisiranje reducir ventila za termoenergetiku 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.10.2017

 Generalni remont brusilice za okruglo brušenje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.10.2017

 Popravka mašina za održavanje koloseka Robel 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.10.2017

 Pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom od strane imenovanih tela 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.10.2017

 Analiza kvaliteta vazduha 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.10.2017

 Merni transformatori 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.10.2017

 Transporti mašina 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.10.2017

 Transporteri 1600. nabavka materijala za izradu trase transportera 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 31.10.2017

 Nabavka repromaterijala,šina i mašinske opreme za opremanje transportera i trase 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.10.2017

 Nabavka elektro- mašinske opreme i materijala za odlagač 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.10.2017

 Nabavka cnc struga 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 31.10.2017

 Alati i lemilice 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 31.10.2017

 Elektro hidraulični otkočnici 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.10.2017

 Nabavka elektro-mašinske opreme i materijala za odlagač 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 31.10.2017

 Servis energetskih napajanja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.11.2017

 Popravka kompresorskih jedinica sa inverterima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 31.10.2017

 Cevi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.11.2017

 Usluga popravke i servisiranja rashladnih uređaja i rashladnih grupa 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.11.2017

 Popravka hidraulike 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.11.2017

 Servisiranje - popravka dizel motora na lokomotivama 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.11.2017

 Montaža parne turbine i napojne pumpe u toplani 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.11.2017

 Laboratorijska oprema i pribor 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.11.2017

 Mašina za odgušenje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 03.11.2017

 Uređaji za toplo pranje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 03.11.2017

 Čelici 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 03.11.2017

 Nabavka materijala za izradu trase transportera 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 03.11.2017

 Materijal za grejanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 03.11.2017

 Čelični odlivci (bagerski zubi) 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.11.2017

 Robotska ćelija za zavarivanje papuča i kašika 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.11.2017

 Intervencije po osnovi vanrednih inspekcijskih rešenja i nepredviđenih potreba 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.11.2017

 Transformatori nn i vn 4000/0258/2017 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.11.2017

 Tehničke hemikalije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.11.2017

 Kočione obloge i pletenice 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.11.2017

 Servis i održavanje industrijskih usisivača 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.11.2017

 Popravka opreme signalno sigurnosnog uređaja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.11.2017

 Servisiranje i etaloniranje spektrofotometara 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.11.2017

 Servisiranje i etaloniranje i međuprovera laboratorijskih vaga i vlagomera 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.11.2017

 Ultrazvučno ispitivanje osovina vagona i lokomotiva 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.11.2017

 Održavanje teretnih vozila i građevinske mehanizacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.11.2017

 Nabavka kompresora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.11.2017

 Servisiranje i etaloniranje laboratorijskih termometara 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.11.2017

 Popravka i servisiranje mehanizacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.10.2017

 Usluga servisiranja (popravka) i podešavanje ventila sigurnosti 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.11.2017

 Hidraulične navrtke 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.11.2017

 Poboljšanje sistema ventilacije i lokalnog odsisavanja u zavarivačkom odeljenju 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.11.2017

 Cisterna za pijaću vodu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.11.2017

 Kupovina utopnih kanalizacionih pumpi 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 23.10.2017

 Servisiranje i etaloniranje aparata za određivanje organskih halogenida 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.11.2017

 Popravka i servisiranje dozir pumpi za hlorisanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.11.2017

 Nabavka i ugradnja mašinske opreme za sup-2 i tehnološku liniju drobljenja su-1 – ležajevi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 13.11.2017

 Rezervni delovi za toplanu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 13.11.2017

 Oprema za zavarivanje i delovi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 13.11.2017

 Servisiranje opreme vodovoda 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 14.11.2017

 Kupovina spojnog i navojnog materijala 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 15.11.2017

 Vatrogasna oprema i delovi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 14.11.2017

 Generalni remont kompresorskih agregata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 14.11.2017

 Servis i popravka agregata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 14.11.2017

 Etaloniranje laboratorijske opreme za analizu uglja i vode 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 14.11.2017

 Popravka i servisiranje mehanizacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.11.2017

 Ležaj 241/530 sa hilznom 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.11.2017

 Popravka pogonskih, pomoćnih elektro motora na elektro lokomotivama lew, bbc i dizel lokomotivama 621 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 15.11.2017

 Servisiranje, etaloniranje laboratorijskih 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 16.11.2017

 Adaptacija i proširenje vatrogasnog doma 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 15.11.2017

 Visokonaponski prekidači i rastavljači 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 15.11.2017

 Održavanje ventilacije, klimatizacije, kompresora za klimatizaciju, vazduh, dizel motora i prateće opreme 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.11.2017

 Oprema i delovi za preradu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 16.11.2017

 Oprema i delovi za sušaru 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 16.11.2017

 Komandni i granični prekidači i tasteri 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.11.2017

 Čišćenje i zamena oluka 
LađevciVP 2895 LAĐEVCIrok: 03.11.2017

 Nabavka lož ulja 
LebaneOŠ VUK KARADžIćrok: 26.10.2017

 Lož ulje 
LeskovacTEHNIčKA šKOLA RADE METALACrok: 05.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka električne energije 
LeskovacGIMNAZIJArok: 15.11.2017

 Nabavka ogrevnog drveta 
LeskovacŠKOLA ZA TEKSTIL I DIZAJNrok: 19.11.2017

 Električna energija 
LeskovacTRGOVINSKO-UGOSTITELJSKA šKOLArok: 20.11.2017

 Javna nabavka električne energije 
LeskovacMINISTARSTVO PRAVDE, UPRAVA ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA, OKRUŽNI ZATVOR LESKOVACrok: 23.10.2017

 Hemikalije za proces proizvodnje vode (partija 3-tečni kiseonik) 
LeskovacJKP VODOVOD LESKOVACrok: 13.11.2017

 Materijal za centralni razvod gasova 
LeskovacOPšTA BOLNICA LESKOVACrok: 25.10.2017

 Nabavka energenata 
LeskovacOPšTA BOLNICA LESKOVACrok: 17.11.2017

 Rekonstrukcija zgrade opštine po projektu energetske efikasnosti - ponovljen postupak 
LjubovijaOPšTINA LJUBOVIJArok: 23.10.2017

 Nabavka ogreva za grejnu sezonu 
LoznicaGRAD LOZNICArok: 23.10.2017

 Nabavka rezervnih delova sa servisiranjem, održavanjem i popravkom vozila 
LoznicaJP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 30.10.2017

 Remont toplovodne kotlarnice 
LoznicaOPšTA BOLNICA LOZNICArok: 23.10.2017

 Održavanje hidromašinske opreme 
LoznicaJP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 23.10.2017

 Dogradnja gasne kotlarnice škole 
LoznicaOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 26.10.2017

 Medicinski gasovi 
LoznicaOPšTA BOLNICA LOZNICArok: 30.10.2017

 Javna nabavka električne energije 
Lučani OPšTINSKA UPRAVA OPšTINE LUčANIrok: 30.10.2017

 Nabavka goriva 
MajdanpekOPšTA BOLNICA MAJDANPEKrok: 23.10.2017

 Izrada projekta izgradnje mreže niskog napona 
Mali ZvornikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINA MALI ZVORNIKrok: 23.10.2017

 Ogrevno drvo 
ManojlovceOŠRADOJE DOMANOVIćMANOJLOVCErok: 05.11.2017

 Izgradnja stanice i razvod medicinskih gasova i vakuuma 
NegotinZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTINrok: 10.11.2017

 Autočistilica 
Niš JKPMEDIANArok: 30.10.2017

 Merenje emisije štetnih materija u vazduhu 
Niš VP 4137 NIšrok: 30.10.2017

 Ispitivanje pritiska i popravka hidranta 
Niš VP 4137 NIšrok: 30.10.2017

 Lož ulje 
Niš SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI 39 GORNJA TOPONICArok: 06.11.2017

 Tehnički gasovi 
Niš JKPMEDIANArok: 27.10.2017

 Rezervni delovi za el.mašine, aparate i opremu 
Niš VP 3472 NIŠrok: 23.10.2017

 Usluge popravke i održavanje pumpi za tečnosti 
Niš JKP NAISSUSrok: 23.10.2017

 Nabavka dobara - podzemnih kontejnera 
Niš GRADSKA OPšTINA MEDIJANArok: 06.11.2017

 Nabavka lož ulja 
Niš ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU RADNIKA NIšrok: 20.10.2017

 Održavanje i popravka sa zamenom rezervnih delova pumpi gasne kotlarnice i podstanica 
Niš KLINIčKI CENTAR NIšrok: 30.10.2017

 Automatika gorionika – p1 – weishaupt 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 30.10.2017

 Rezervni delovi 
Niš JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GORICA NIšrok: 26.10.2017

 Potrošni materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme 
Niška BanjaINSTITUT ZA LEčENJE I REHABILITACIJU NIšKA BANJA , NIšrok: 06.11.2017

 Inventar za domaćinstvo i ugostiteljstvo 
Niška BanjaINSTITUT ZA LEčENJE I REHABILITACIJU NIšKA BANJA , NIšrok: 20.10.2017

 Nabavka građevinskog materijala i opreme za pomoć interno raseljenim licima 
Novi KneževacOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE NOVI KNEŽEVACrok: 26.10.2017

 Konkursna dokumentacija za elekatričnu energiju 
Novi PazarEKONOMSKO-TRGOVINSKA šKOLArok: 26.10.2017

 Rekonstrukcija klima komore 
Novi PazarKULTURNI CENTAR NOVI PAZARrok: 24.10.2017

 Monitoring površinskih i podzemnih voda 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 25.10.2017

 Ispitivanje kvaliteta voda, zemljišta, vazduha, merenje buke 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 26.10.2017

 Etaloniranje referentnih etalona 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, FAKULTET TEHNIčKIH NAUKArok: 23.10.2017

 Potrošni materijal za potrebe sterilizacije infektivnog medicinskog otpada 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 26.10.2017

 Prirodni gas 
Novi SadDOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU VETERNIKrok: 24.10.2017

 Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija ts 110/35/20 kv 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJEBEOGRAD TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 25.10.2017

 Osnovna sredstva iz kapitalne subvencije v : posipač soli v=1 do 1,2 m³ 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 23.10.2017

 Osnovna sredstva iz kapitalne subvencije v : posipač soli v=1 do 1,2 m³ 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 20.10.2017

 Usluge specijalnih ispitivanja i ekspertize - kontrola buke u životnoj sredini 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 23.10.2017

 Elementi za vodovod i centralno grejanje 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 25.10.2017

 Usluge izrade i ugradnje delova od nemetala - demontaža, isporuka i montaža cevovoda i armature na linijama za pretovar i doziranje 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 20.10.2017

 Usluge održavanja dizel agregata 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 26.10.2017

 Oprema i materijal za rekonstrukciju mrs toplana zapad 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 27.10.2017

 Manometri 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 27.10.2017

 Uusluge održavanja filtera rashladne vode 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 30.10.2017

 Oprema za merenje pritiska i diferencijalnog pritiska-ponovljeni postupak 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 30.10.2017

 Oprema za gasne rampe 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 30.10.2017

 Servis elektromotora sa toplotnih izvora 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 30.10.2017

 Isporuka i ugradnja sistema za nadzor razvodnog postrojenja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 01.11.2017

 Etaloniranje referentnih etalona laboratorije za metrologiju 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, FAKULTET TEHNIčKIH NAUKArok: 23.10.2017

 Usluge održavanja jednosmernih razvoda i akumulatorskih baterija 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 03.11.2017

 Usluge periodičnih pregleda mašina i uređaja u radionicama 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 02.11.2017

 Usluge karakterizacije otpada 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 03.11.2017

 Usluge održavanja cevovoda 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 02.11.2017

 Vatrostalni materijal 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 30.10.2017

 Mašinski i tehnički materijal 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 02.11.2017

 Termostat sa fenom 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTETrok: 06.11.2017

 Oprema za hemijska merenja za potrebe te-to 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 07.11.2017

 Mašinski i elektro radovi 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 06.11.2017

 Usluge geodetskih i geomehaničkih ispitivanja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 06.11.2017

 Usluge periodičnog pregleda električnih instalacija i uređaja u eh izvedbi 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 06.11.2017

 Usluge održavanja merno-regulacione opreme i instrumenata 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 06.11.2017

 Rezervni delovi za gasne hromatografe 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 21.11.2017

 Izgradnja kanalizacije otpadnih voda u Veterniku 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 06.11.2017

 Radovi na defektaži četiri energetska transformatora 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 26.10.2017

 Servis regulatora pritiska, regulatora protoka, kombi ventila, sigurnosnih ventila i prestrujnih ventila 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 09.11.2017

 Usluge održavanja pumpi 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 08.11.2017

 Proizvodi za zaštitu životne sredine i rezervni delovi 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 03.11.2017

 Električna energija 
Novi SadPOKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTArok: 23.10.2017

 Usluge održavanje pumpi 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 09.11.2017

 Usluge održavanja opreme za kontinualna merenja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 09.11.2017

 Oprema za hemijska merenja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 10.11.2017

 Nabavka i montaža opreme za monitoring vibracija 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 20.10.2017

 Cng gas ( prirodni gas pod pritiskom p=6-8 bar-a) 
Novi SadJAVNO GRADSKO SAOBRAćAJNO PREDUZEćE NOVI SADrok: 10.11.2017

 Tekuće održavanje objekata i kruga kliničkog centra 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 10.11.2017

 Održavanje 0,4 kv motora i motora jednosmrene struje do 30 kw- ponovljeni postupak 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 10.11.2017

 Ugradnja instalacija za medicinske gasove u bolesničkim sobama 
Novi SadINSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINErok: 23.10.2017

 Mašinski uređaji-ponovljeni postupak 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 13.11.2017

 Pumpe i rezervni delovi 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 13.11.2017

 Usluge održavanja vozila i mašina –usluge dijagnostike i popravke vozila marke mercedes, usluge dijagnostike i popravke građeviskih mašina 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 20.10.2017

 Usluge održavanja instalacija prirodnog gasa, vodonika butana i tehničkih gasova 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 14.11.2017

 Ležaj okretnice 
Novi SadJAVNO GRADSKO SAOBRAćAJNO PREDUZEćE NOVI SADrok: 23.10.2017

 Rezervni delovi za plovna sredstva 
Novi SadVP 2827 NOVI SADrok: 23.10.2017

 Rezervni delovi za plovna sredstva 
Novi SadVP 2827 NOVI SADrok: 23.10.2017

 Prirodni gas 
Novi SadTEHNIčKA šKOLA PAVLE SAVIć, NOVI SADrok: 23.10.2017

 Radovi na sanaciji portalne dizalice pd125 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 23.10.2017

 Prethodno obaveštenje - usluga čišćenja i održavanja higijene 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 15.11.2017

 Prethodno obaveštenje - nabavka ulja za loženje 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 15.11.2017

 Servisiranje i ugradnja – potrošni materijal i rezervni delovi 
Novi SadPRIRODNO-MATEMATIčKI FAKULTETrok: 26.10.2017

 Izvođenje radova na održavanju puteva u zimskom periodu 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 25.10.2017

 Nabavka tehničke hemije 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 25.10.2017

 Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu 
Novi SadJP SRBIJAGAS, NOVI SADrok: 16.11.2017

 Odvajači kondezata i prirubnice 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 17.11.2017

 Pogonsko gorivo za motorna vozila 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE LISJE SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SADrok: 17.11.2017

 Natrijum hidroksid -lužina 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 16.11.2017

 Prirodni gasovi 
Novi SadINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINErok: 16.11.2017

 Usluge redovnog održavanja i servisiranja lokalne mreže automatskog monitoringa vazduha 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 20.11.2017

 Izgradnja dela ts zavoda za hitnu medicinsku pomoć (trafo set, transformator i nn blok) 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE NOVI SADrok: 17.11.2017

 Rezervni delovi za održavanje zalivnih sistema 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKO ZELENILOrok: 27.10.2017

 Automatizovana regalna dizalica (manipulacioni robot) za komisioniranje 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, FAKULTET TEHNIčKIH NAUKArok: 17.11.2017

 Električna energija 
Novi SadVLADA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVEPOKRAJINSKIH ORGANArok: 20.11.2017

 Nabavka goriva 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 02.11.2017

 Izgradnja kanalizacije otpadnih voda u slivu glavne crpne stanice (gcs) i crpne stanice cs 1 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 20.11.2017

 Angažovanje specijaliste za nadzor nad demontažno – montažnim radovima na napojnim pumpama 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.10.2017

 Rezervni delovi za turboagregat 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.11.2017

 Relejna i sklopna tehnika - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.10.2017

 Popravka unutrašnjeg bloka u fabrici za napojne pumpe 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.10.2017

 Rezervni delovi za remont bager pumpi blokova a1-a4-te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.10.2017

 Atestiranje boca za tečni hlor 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.10.2017

 Gumiranje metalnih delova 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.10.2017

 Zaštitne gume za sita na crpnoj stanici –tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.10.2017

 Hlor u bocama - te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.10.2017

 Elementi pneumatskih instalacija tent - a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.10.2017

 Specijalni instalacioni materijal i releji tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.10.2017

 Tasteri, prekidači, relei, kontaktori, zaštitne sklopke tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.10.2017

 Popravka i zamena izolacije grejnih površina uređaja i zajedničkih postrojenja i objekata tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.10.2017

 Zamena uključno/isključnih uređaja na putnom prelazu 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.10.2017

 Održavanje rampi i kapija 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.10.2017

 El. delovi: delovi za lokomotive 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.10.2017

 Zamena kondenzatorskih cevi - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.10.2017

 Rekonstrukcija biodiska (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.10.2017

 Interventno održavanje i atestiranje pumpnog aparata 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.10.2017

 Popravka vučnih motora za lokomotive 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.10.2017

 Godišnje održavanje reduktora dopreme uglja, sistema odšljakivanja i reduktora dozatora i dodavača 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.10.2017

 Popravka pantografa na električnim lokomotivama 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.10.2017

 Usluge godišnjeg održavanja nadzorno-upravljačkog sistema 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.10.2017

 Remont klipnih kompresora Trudbenik 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.10.2017

 Komponente hidrauličnih sistema na dopremi uglja tent- a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.10.2017

 Rezervni niskonaponski elektromotori tent - a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.10.2017

 AKU – baterije za lokomotive 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.11.2017

 Delovi za klipne kompresore 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.10.2017

 Tekuće održavanje pruge 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.10.2017

 APC RBC 44 baterijski kompleti za UPS, APC RBC 48 baterijski kompleti za UPS 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.10.2017

 Pneumatska creva i priključci tent - a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.10.2017

 Elementi instalacija za tehničke gasove (creva, ventili) tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.10.2017

 Nabavka rezervnih delova za analitička merenja mettler toledo - tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.10.2017

 Ventilator za aku baterije (tent b) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.10.2017

 Oprema za interfejs dcs sistema ka elektrofilterima bloka a2 i a5 sa ugradnjom tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.10.2017

 Elektronski uređaji: izvori napajanja signalizatori , regulatori tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.10.2017

 Godišnji ugovor za servis dizel agregata PPZ 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.10.2017

 Izrada projektne dokumentacije 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 01.11.2017

 Godišnji ugovor o održavanju kompresora i dizel agregata na spoljnim objektima- tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 02.11.2017

 Radijatorski ventili, radijatori, oprema za centralno grejanje (tent b) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 02.11.2017

 Servisiranje eksploziometara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.11.2017

 Zamena Cf252 izvora zračenja i angažovanje eksperta za kalibraciju analizatora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.11.2017

 Delovi za ventile bloka a1-a6 - tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 07.11.2017

 Elementi za rashladu mlinova - tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.11.2017

 Nabavka NN motora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.11.2017

 Angažovanje autodizalice 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.11.2017

 Servisiranje klima uređaja buldozera 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.11.2017

 Delovi za kanale i dodavače uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.11.2017

 Rezervni delovi za viljuškare i građevinsku 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.11.2017

 Crevo za istakanje tečnog goriva 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.11.2017

 Ispitivanje gromobranske instalacije i kontrola izjednačenja potencijala na objektima ugroženim eksplozivnom atmosferom 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.11.2017

 Godišnji servis analizatora dimnih gasova testo 335 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.11.2017

 Nabavka hidraulične daske za čišćenje snega 
ObrenovacJAVNO PREDUZEĆE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GO OBRENOVACrok: 20.10.2017

 Klapnice za gorionike i ventile mazuta -tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.11.2017

 Rezervni delovi za kompresore regulacionog vazduha – tent -b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.11.2017

 Delovi za reduktore i spojnice (kopač, transporteri) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.11.2017

 Zbrinjavanje neopasnog industrijskog otpada 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.11.2017

 Cirkulaciona pumpa za grejanje– tent -b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.11.2017

 Gumena creva, o-ringovi, gumeni obruči i ulošci 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.11.2017

 Gumena creva, o-ringovi, gumeni obruči i ulošci 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.11.2017

 Gumeni ležaj vc pumpe 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.11.2017

 Gorivo 
ObrenovacGRADSKA OPšTINA OBRENOVACrok: 25.10.2017

 Električna energija 
ObrenovacGRADSKA OPšTINA OBRENOVACrok: 25.10.2017

 Pogonski lanac u crpnoj stanici 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.11.2017

 Delovi za hidrantske pumpe 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.11.2017

 Usluga održavanja nekategorisanih puteva u zimskim uslovima, redni broj mnu-20/2017 
ObrenovacJAVNO PREDUZEćE ZA IZGRADNJU OBRENOVCArok: 26.10.2017

 Dizel 
ObrenovacJAVNO PREDUZEćE ZA IZGRADNJU OBRENOVCArok: 27.10.2017

 Merač debljine zida cevi - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.11.2017

 Usluga održavanja i popravki građevinskih mašina 
ObrenovacJAVNO PREDUZEćE ZA IZGRADNJU OBRENOVCArok: 27.10.2017

 Nabavka pretvarača-tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 17.11.2017

 Kompenzatori turbinskih oduzimanja pare – tent -b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.11.2017

 Kapacitivni davači i merači nivoa a5 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.11.2017

 Hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 
Osečina OPšTINSKA UPRAVA OSEčINArok: 27.10.2017

 Ulja za loženje (mazuta) 
PačirOSNOVNA ŠKOLA MOŠA PIJADErok: 23.10.2017

 Gorivo za službena vozila 
PančevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZELENILO PANčEVOrok: 27.10.2017

 Sanacija spoljašnjeg dela rezervoara uključujući i sanaciju/izolaciju spoja rezervoara i temelja 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 30.10.2017

 Održavanje ulica i opštinskih puteva u zimskom periodu 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 03.11.2017

 Popravka i revizija trafostanice 
PančevoVP 8486rok: 09.11.2017

 Servisiranje kotlova za grejanje (gasnih i elektr.) 
PančevoDOM ZDRAVLJA PANčEVOrok: 20.10.2017

 Kontrola i servis stabilnog sistema za gas detekciju 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 23.10.2017

 Tekuće održavanje skladišta - mašinski radovi 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 17.11.2017

 Nabavka usluge dodatnih merenja kvaliteta vazduha 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 17.11.2017

 Pregled i ispitivanje ex opreme 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 31.10.2017

 Automatika podstanica, toplana i kotlarnica 
PančevoJKP GREJANJE PANčEVOrok: 27.10.2017

 Zakup mehanizacije za zimsku službu 
ParaćinJAVNO PREDUZEćE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPšTINE PARAćIN, PARAćINrok: 20.10.2017

 Izrada projekta detaljnih geoloških istraživanja 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 03.11.2017

 Investiciono održavanje-radovi na popravci grejanja 
ParaćinOPŠTA BOLNICA PARAĆINrok: 20.10.2017

 Sajle i vitla 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 20.10.2017

 Radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
PirotJP VODOVOD I KANALIZACIJA PIROTrok: 06.11.2017

 Izrada projektno tehničke dokumentacije 
PirotGRAD PIROTrok: 16.11.2017

 Remont cirkulacionih pumpi 
PirotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLANA PIROTrok: 30.10.2017

 Remont cirkulacionih pumpi 
PirotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLANA PIROTrok: 21.11.2017

 Sanacija dela hidrantske mreže 
PirotOPšTA BOLNICA PIROTrok: 25.10.2017

 Nabavka usluge održavanja i popravke nemedicinske opreme sa zamenom rezervnih delova i potrošnog materijala 
PirotOPšTA BOLNICA PIROTrok: 30.10.2017

 Zimsko održavanje ulica 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 23.10.2017

 Servis cirkulacionih pumpi 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 24.10.2017

 Usluge odnošenja otpada 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 23.10.2017

 Lož ulje 
PreševoOPšTINA PREšEVOrok: 20.11.2017

 Nabavka peleta za ogrev 
PrijepoljeTEHNIčKA šKOLA PRIJEPOLJErok: 20.10.2017

 Pelet 
PrijepoljeOSNOVNA šKOLA MILOSAV STIKOVIć PRIJEPOLJErok: 30.10.2017

 Gorivo 
PrištinaEPS JP ELEKTROKOSMET PRIšTINArok: 23.10.2017

 Nabavka raonika za čišćenje snega 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUTEVI RAŠKA IZ RAšKErok: 23.10.2017

 Sanitarni pregledi radnika, kontrola higijene hrane i dezinsekcija i deratizacija objekata 
RaškaPREDšKOLSKA USTANOVA VESELO DETINJSTVO RAšKArok: 30.10.2017

 Rezervni delovi za transportere 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 01.11.2017

 Nastavak radova na izgradnji transportno bunkerskog sistema 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 09.11.2017

 Čelična užad 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 26.10.2017

 Korpe za žičaru-vagoneti 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 03.11.2017

 Medicinski gasovi 
RumaDOM ZDRAVLJA RUMA RUMArok: 20.10.2017

 Oprema za energetsku efikasnost 
RumaGERONTOLOšKI CENTAR SREM RUMArok: 30.10.2017

 Nabavka male vrednosti prirodnog gasa za grejanje 
RumaOSNOVNI SUD U RUMIrok: 27.10.2017

 Nabavka električne energije 
RumaUSTANOVA SPORTSKI CENTARrok: 25.10.2017

 Tečna goriva naftnog porekla 
RumaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE RUMArok: 25.10.2017

 Izgradnja nn kablovskog voda 
ŠabacJKP REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAčVArok: 25.10.2017

 Javna nabavka radova - adaptacija kotlarnice - ugradnja toplotne pumpe 
SečanjSREDNJA šKOLA VUK KARADžIćrok: 23.10.2017

 Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije 
SečanjOPšTINA SEčANJrok: 27.10.2017

 Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica 
SentaOPšTINA SENTArok: 20.10.2017

 Adaptacija sale 
ŠidOPšTINA ŠIDrok: 20.10.2017

 Izrada pilot projekta tretmana sirove vode 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 07.11.2017

 Nabavka gasnog ulja ekstra lakog evro el za grejanje 
ŠidNARODNE BIBLIOTEKE SIMEON PIščEVIćrok: 20.10.2017

 Nabavka gasnog ulja ekstra lakog evro el za grejanje 
ŠidNARODNE BIBLIOTEKE SIMEON PIščEVIćrok: 20.10.2017

 Električna energija 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 21.11.2017

 Evro dizel za potrebe grejanja 
ŠilovoZDRAVSTVENI CENTAR GNJILANErok: 20.10.2017

 Gorivo za motorna vozila 
ŠilovoZDRAVSTVENI CENTAR GNJILANErok: 20.10.2017

 Nabavka uglja 
SjenicaTEHNIčKO-POLJOPRIVREDNA šKOLArok: 25.10.2017

 Ulje za loženjnje srednje S 
SmederevoTEHNIčKA šKOLArok: 08.11.2017

 Električna energija 
SmederevoOŠ DIMITRIJE DAVIDOVIćrok: 20.10.2017

 Prirodni komprimovani gas (cng) 
SmederevoOPšTA BOLNICA SVETI LUKA SMEDEREVOrok: 03.11.2017

 Nabavka prirodnog gasa 
Smederevska PalankaOPšTINA SMEDEREVSKA PALANKArok: 20.10.2017

 Nabavka gasnog ulja 
Smederevska PalankaOSNOVNA šKOLA,,HEROJ IVAN MUKER,,rok: 08.11.2017

 Gasno ulje za loženje - ekstra lako 
Smederevska PalankaOPšTA BOLNICA STEFAN VISOKIrok: 24.10.2017

 Izrada programa za upravljanje sistemima 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 24.10.2017

 Nabavka čvrstog goriva 
SomborDOM ZDRAVLJA DR ĐORđE LAZIćrok: 23.10.2017

 Vodovodni, kanalizacioni i materijal za centralno grejanje 
SomborOPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆrok: 13.11.2017

 Izgradnja rezervoara i crpne stanice 
SomborGRADSKA UPRAVA GRADA SOMBORArok: 13.11.2017

 Set rezervnih delova za cirkulacione i diktir pumpe grundfos 
SomborENERGANA SOMBORrok: 25.10.2017

 Električna energija 
SomborSPORTSKI CENTAR SOKO SOMBORrok: 17.11.2017

 Nabavka vodovodnog materijala 
SopotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE SOPOTrok: 25.10.2017

 Remont kotlarnice 
SremčicaUSTANOVA ZA DECU I MLADE SREMčICArok: 25.10.2017

 Preuzimanje i transport patoanatomskog otpada radi trajnog zbrinjavanja 
Sremska KamenicaINSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINErok: 20.10.2017

 Građevinski radovi na adaptaciji 
Sremska KamenicaJP NACIONALNI PARK FRUšKA GORArok: 20.10.2017

 Usluga zbrinjavanja farmaceutskog otpada 
Sremska KamenicaINSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE SREMSKA KAMENICArok: 24.10.2017

 Servisiranje opreme sa isporukom i ugradnjom rezervnih delova 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZAJEDNIčKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICIrok: 26.10.2017

 Nafta i naftni destilati 
Sremska MitrovicaVU MOROVIćrok: 10.11.2017

 Potapajuća drenažna muljna pumpa 
Sremska MitrovicaJKP VODOVODrok: 25.10.2017

 Stomatološka stolica 
Sremska MitrovicaKAZNENO POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICIrok: 25.10.2017

 Kontrola i punjenje odorizatora 
Sremska MitrovicaJ.P. ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ''SREM-GAS''rok: 27.10.2017

 Ugradnja sistema solarnih kolektora 
Stara MoravicaDOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU OTTHONrok: 20.10.2017

 Nabavka goriva 
Stara PazovaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA J.P.rok: 10.11.2017

 Analiza vode za piće A-obim 
Stara PazovaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.rok: 23.10.2017

 Servis vodomera 
Stara PazovaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.rok: 25.10.2017

 Sanacija krova na školskoj radionici 
Stara PazovaTEHNIčKA šKOLA STARA PAZOVArok: 16.11.2017

 Filteri 
SuboticaJAVNO PREDUZEćE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAćAJU SUBOTICA-TRANSrok: 23.10.2017

 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za zagrevanje mazuta 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝rok: 23.10.2017

 Nabavka goriva za mz - zimska služba 
SuboticaJAVNO PREDUZEćE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIčKO PLANIRANJE I STANOVANJE, SUBOTICArok: 23.10.2017

 Medicinski i tehnički gasovi 
SuboticaOPšTA BOLNICA SUBOTICArok: 30.10.2017

 Klimatizacija kuhinje 
SuboticaDOM ZA DECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKArok: 23.10.2017

 Održavanje stočnih groblja 
SuboticaGRADSKA UPRAVArok: 27.10.2017

 Gasifikacija objekta palčica 
SuboticaPREDšKOLSKA USTANOVA NAšA RADOSTrok: 27.10.2017

 Filteri za sisteme klimatizacije i ventilacije 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 23.10.2017

 Goriva i mazut jn br. 63/2017 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 09.11.2017

 Zimsko održavanje nekategorisanih puteva 
SurdulicaTURISTIčKA ORGANIZACIJA OPšTINE SURDULICArok: 27.10.2017

 Nabavka usluga angažovanja dodatne mehanizacije za redovno i zimsko održavanje puteva 
SvilajnacKOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE MORAVA SVILAJNACrok: 25.10.2017

 Nabavka kontejnera za odlaganje komunalnog otpada 
SvilajnacOPšTINSKA UPRAVA SVILAJNACrok: 27.10.2017

 Nabavka derivata nafte, tečnog naftnog gasa 
TemerinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TEMERIN TEMERINrok: 13.11.2017

 Nabavka peleta 
TitelSTŠ MILEVA MARIćrok: 24.10.2017

 Izgradnja stubne transformatorske stanice 
TrgovišteOPšTINA TRGOVIšTErok: 23.10.2017

 Pogonsko gorivo za motorna vozila 
TrgovišteJP KOMUNALAC TRGOVIšTErok: 30.10.2017

 Gorivo za motorna vozila 
TrstenikOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE TRSTENIKrok: 20.10.2017

 Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica 
TrstenikOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE TRSTENIKrok: 13.11.2017

 Električna energija 
TutinOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE TUTINrok: 13.11.2017

 Lož ulje, ponovljeni postupak 
TutinDOM ZA LICA MENTALNO OMETENA U RAZVOJUrok: 13.11.2017

 Gorivo 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 20.10.2017

 Energenti za zc užice 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 25.10.2017

 Nabavka motornih goriva 
UžiceAGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE A.D. UžICErok: 27.10.2017

 Vodomeri i delovi za vodomere 
ValjevoJKP VODOVOD - VALJEVOrok: 25.10.2017

 Nabavka lož ulja za grejnu 
ValjevoVISOKA POSLOVNA šKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO - VIPOSrok: 23.10.2017

 Usluge snabdevanje električnom energijom 
Veliko TrnjaneOSNOVNA šKOLA NIKOLA SKOBALJIćrok: 21.10.2017

 Zimsko održavanje opštinskih i lokalnih puteva 
VlasotinceOPŠTINA VLASOTINCErok: 23.10.2017

 Gasno ulje ekstra lako evro el 
VlasotincePU MILKA DIMANIćrok: 25.10.2017

 Gorivo 
VranjeJP VODOVOD VRANJErok: 25.10.2017

 Nabavka radova na zimskom održavanju saobraćajnica i puteva 
VranjeGRAD VRANJErok: 27.10.2017

 Nabavka tehničkih gasova 
VranjeVOJNA POŠTA 5007 VRANJErok: 20.10.2017

 Sredstva za ddd 
VranjeZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJErok: 23.10.2017

 Nabavka gasnog ulja ekstra lakog evro el 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 25.10.2017

 Gorivo 
VrbasJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALAC VRBASrok: 03.11.2017

 Drvni pelet 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 23.10.2017

 Analiza vode za piće i analiza otpadnih voda 
VrbasJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALAC VRBASrok: 20.10.2017

 Usluge čišćenja 
VrbasOPŠTA BOLNICA VRBASrok: 24.10.2017

 Usluge – ispitivanje uticaja mineralne vode na fiziološke i patofiziološke procese 
Vrnjačka BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA LEčENJE I REHABILITACIJU MERKUR VRNJAčKA BANJArok: 30.10.2017

 Nabavka kalorimetara 
VršacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DRUGI OKTOBAR VRŠACrok: 07.11.2017

 Nabavka, zamena i ugradnja ventila u postojećim šahtovima 
ŽabaljOPŠTINA ŽABALJ-PREDSEDNIK OPŠTINErok: 03.11.2017

 Nabavka goriva za motorna vozila 
ZaječarZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEčARrok: 25.10.2017

 Električna energija 
ZaječarJKP HIGIJENA ZAJEčAR ZAJEčARrok: 20.10.2017

 Radovi – zimsko održavanje puteva 
ŽitorađaOPšTINSKA UPRAVA ŽITORAđArok: 06.11.2017

 Održavanje medicinske opreme 
ZrenjaninOPŠTA BOLNICAĐORđE JOANOVIć ZRENJANINrok: 02.11.2017

 Radovi na održavanju puteva i ulica - zimsko održavanje 
ZrenjaninGRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINArok: 08.11.2017

 Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji 
ZrenjaninNARODNI MUZEJ ZRENJANINrok: 23.10.2017

 Nabavka lož ulja za grejanje 
ZrenjaninOSNOVNA šKOLA SONJA MARINKOVIć ZRENJANINrok: 30.10.2017