RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Nabavka električne energije 
AdaOPšTINA ADArok: 19.07.2018

 Nabavka rezervnih delova za vozila i mašine 
AdaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STANDARD ADA - STANDARD KÖZMÜVESITÉSI KÖZVÁLLALAT ADArok: 29.06.2018

 Mrki ugalj banovići-orah 
AdaševciOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIć ADAšEVCIrok: 29.06.2018

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
AleksinacJKPVODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINACrok: 13.07.2018

 Javna nabavka goriva - bezolovni benzin i dizel gorivo 
AlibunarDOM ZDRAVLJA ALIBUNARrok: 30.07.2018

 Toplotne pumpe sa ugradnjom - oprema za grejanje 
ApatinSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU JUNAKOVIć APATIN, APATINrok: 25.06.2018

 Isporuka i montaža instalacije sistema točenja goriva za plovila 
ApatinOPšTINSKA UPRAVA APATINrok: 26.06.2018

 Nabavka el. energije za javnu rasvetu 
AriljeOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ARILJErok: 20.07.2018

 Javna nabavka goriva za vozila i grejanje prostorija 
BabušnicaDOM ZDRAVLJA DR. JOVAN RISTIć BABUšNICArok: 17.07.2018

 Nabavka višestepenih centrifugalnih pumpi tipa ,, vp,, za vodovodni sistem 
BabušnicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALACrok: 25.06.2018

 Nabavka i ugradnja komandne opreme i opreme za daljinski prenos signala i informacija do pumpnih stanica i rezervoara 
BabušnicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALACrok: 29.06.2018

 Nabavka električne energije 
Bačka PalankaOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 29.06.2018

 Radovi - sanacija i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže 
Bačka TopolaOPšTINA BAčKA TOPOLArok: 09.07.2018

 Nabavka dizel goriva 
Bačka TopolaCRVENI KRST BAčKA TOPOLArok: 25.06.2018

 Električna energija 
Bački PetrovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKI PETROVACrok: 05.07.2018

 Redovna kalibracija analizatora prekidača dv power cat66 i 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 18.07.2018

 Osmatranje i održavanje sistema od rušenja i nagle promene nivoa u koritu reke 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 17.07.2018

 Nabavka bagera 
Bajina BaštaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE 12. SEPTEMBARrok: 23.07.2018

 Usluge kontrole kvaliteta pijaće vode 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 19.07.2018

 Nabavka hemijskih tečnosti i rastvora za ultrazvučne kade i jonizatore 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 19.07.2018

 Nabavka ispitnog stola i prateće opreme za elektro radionicu i labaratoriju službe elektro-održavanja 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 20.07.2018

 Nabavka novih boca za tehničke gasove u he zvornik (zbog zastarelosti starih) 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 20.07.2018

 Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
Banja KoviljačaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJAKOVILJAČArok: 26.06.2018

 Nabavka električne energije 
BatočinaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BATOčINArok: 13.07.2018

 Nabavka radova na bušenju, opremanju i povezivanju bunara 
BečejJP VODOKANALrok: 13.07.2018

 Adaptacija elektroenergetske infrastrukture pristupnog puta 
BeočinOPŠTINSKA UPRAVA BEOČINrok: 06.07.2018

 Rezervni delovi vodovod i kanalizacija 
BeočinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOčINrok: 28.06.2018

 Trajno zbrinjavanje opasnog otpada 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 03.07.2018

 Nabavka rezervnih delova za hidrološku mernu opremu 
Beograd REPUBLIčKI HIDROMETEOROLOšKI ZAVOD SRBIJErok: 06.07.2018

 Zamena elektromotora i mašinski radovi neophodni za izradu funkcionalnog modela glodalice 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 25.06.2018

 Nabavka goriva 
Beograd ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE SA DOMOM SVETI SAVA UMKArok: 25.06.2018

 Građevinsko-zanatski potrošni materijal 
Beograd ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJErok: 28.06.2018

 Materijal za premotavanje elektromotora 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 03.01.2019

 Nabavka rezervnih delova za pločaste izmenjivače prizvođača apv, lpm i tranter 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 29.06.2018

 Čišćenje separatora tehnoloških voda sa odvozom i zbrinjavanjem mulja i taloga. 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.06.2018

 Usluge etaloniranja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.06.2018

 Servis regulacione opreme 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.06.2018

 Servisiranje sistema za veštačko osnežavanje 
Beograd JP SKIJALIšTA SRBIJErok: 26.06.2018

 Građevinski radovi na hitnim intervencijama i održavanju gasne distributivne mreže 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.06.2018

 Nabavka autogasa tng 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 25.06.2018

 Servisiranje mro (merno-regulacione opreme) 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 27.06.2018

 Servisiranje frekventnih regulatora 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 29.06.2018

 Nabavka alata i inventara 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 28.06.2018

 Remont kotlova – zamena eko paketa 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 27.06.2018

 Rezervni delovi za preciznu mehaniku 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 28.06.2018

 Ispitivanje elektroizolacionog (trafo) ulja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 28.06.2018

 Nabavka zanatskih usluga 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 29.06.2018

 Nabavka rezervnih delova za mašine i vozila 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 29.06.2018

 Nabavka dodatne opreme za građevinske mašine 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 29.06.2018

 Nabavka autogasa 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 02.07.2018

 Nabavka cirkulacionih pumpi 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 02.07.2018

 Održavanje i čišćenje vodenog ogledala na reci 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 02.07.2018

 Servis alatnih mašina i ručnog električnog alata 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 02.07.2018

 Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 02.07.2018

 Nabavka digitalnih prečnica 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 02.07.2018

 Nabavka usluge monitoringa medveda, entomofaune, usluge inventarizacije i kartiranja tipova staništa, usluga monitoringa flore 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 02.07.2018

 Izrada projektno tehničke dokumentacije za zaštitu od poplava reke Toplice 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 02.07.2018

 Nabavka usluga klasifikacije i uništenja robe 
Beograd UPRAVA CARINArok: 02.07.2018

 Usluge održavanja prostorija, sistema za grejanje i elektroinstalacija 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 05.07.2018

 Ispitivanje hemijskih i mehaničkih osobina 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 04.07.2018

 Nabavka rezervnih delova i rezervnih delova sa ugradnjom za vozila i građevinske mašine 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 06.07.2018

 Radovi na ugradnji sigurnosne opreme za osiguranje poklopaca, penjalica, šarki i poklopaca u komorama i šahtovima 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 06.07.2018

 Remont kotlova 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 06.07.2018

 Servis i održavanje aparata za detekciju gasa 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 09.07.2018

 Nabavka talasastih aksijalnih kompenzatora 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 09.07.2018

 Usluga održavanja i servisiranja, teretnih vozila i građevinskih mašina 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 10.07.2018

 Rezervni delovi za vozila i mašine 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 09.07.2018

 Nabavka M-bus modula 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 11.07.2018

 Nabavka M-bus modula 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 21.07.2018

 Nabavka grejnih tela, radijatora i fitinga 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 11.07.2018

 Brananova grošnica-nabavka i ugradnja uljnog hidro-agregata za otvaranje temeljnog ispusta 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 28.06.2018

 Kvarcni pesak 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 11.07.2018

 Nabavka i ugradnja metalnih korpi za otpatke u izletničkim šumama i zaštićenim prirodnim dobrima 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 12.07.2018

 Nabavka i ugradnja metalnih korpi za otpatke u izletničkim šumama i zaštićenim prirodnim dobrima 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 21.07.2018

 Reparacija mašinskih delova, mašinska obrada i izrada mašinskih delova 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 12.07.2018

 Građevinski radovi za potrebe gasifikacije 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 12.07.2018

 Termoizolacija i zaštita toplovoda i instalacija 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 12.07.2018

 Nabavka em merača protoka i rezervni delovi za automatiku ti i ps 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 12.07.2018

 Održavanje fan coil uređaja i rashladne mašine 
Beograd JAVNO PREDUZEćE JUGOIMPORT SDPRrok: 26.06.2018

 Mehaničko naguravanje uglja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 13.07.2018

 Elektromotorni servopogoni 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 16.07.2018

 Izrada zaptivnih prstenova za sedište regulatora 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 17.07.2018

 Presostati i termostati 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 16.07.2018

 Usluge odgušenja, ispiranja i čišćenja kišne i fekalne kanalizacije 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 16.07.2018

 Nabavka autogasa 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 19.07.2018

 Nabavka merila toplotne energije 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 19.07.2018

 Nabavka referentne gasne smeše 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 19.07.2018

 Nabavka referentne gasne smeše 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 29.07.2018

 Servisiranje toplotnih motora 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE SKIJALIŠTA SRBIJErok: 29.06.2018

 Nabavka elektro opreme u ex izvedbi 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 23.07.2018

 Održavanje termotehničkih instalacija osnovnih i srednjih škola 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 23.07.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAšTITE žIVOTNE SREDINE - UPRAVA ZA VETERINUrok: 05.07.2018

 Sanacija opreme 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 23.07.2018

 Održavanja i servisiranja vozila šg toplica kuršumlija za 2018. godinu 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 23.07.2018

 Elektromašinski radovi – ispitivanje iii grupe i zamena neispravne opreme 
Beograd JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODErok: 25.06.2018

 Drvo 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 25.06.2018

 Usluga viklovanja motora 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 29.06.2018

 Elektromašinski radovi 
Beograd JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODErok: 02.07.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd MAšINSKI FAKULTET U BEOGRADUrok: 02.07.2018

 Rezervni delovi za čistilice dulevo 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 05.07.2018

 Radovi na sistemima klimatizacije pisarnice 
Beograd GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 05.07.2018

 Rezervni delovi za nadgradnje atrik 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 09.07.2018

 Ugalj 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 28.06.2018

 Usluga tehničkog održavanja zgrada i opreme gradske uprave 
Beograd GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 16.07.2018

 Čišćenje suvom metodom i dezinfekcija sistema klimatizacije 
Beograd JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 26.06.2018

 Isporuka prirodnog gasa za objekte 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 16.07.2018

 Pogonsko gorivo za vozila 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 09.07.2018

 Usluge popravki i servisiranja cummins motora 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 29.06.2018

 Zvona za staklo 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 23.07.2018

 Usluga popravke sistema i elemenata za napajanje gorivom 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 02.07.2018

 Usluge rukovanja, održavanja i remont termoenergetskih postrojenja i instalacija 
Beograd 1 LOGISTIčKI CENTAR CENTRALNE LOGISTIčKE BAZE UPRAVE ZA LOGISTIKU GENERALšTABA VOJSKE SRBIJErok: 03.07.2018

 Laboratorijski instrumenti i oprema 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAšTITE žIVOTNE SREDINErok: 19.07.2018

 Nabavka i zamena kotlovskih postrojenja sa izradom projektne dokumentacije 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 20.07.2018

 Mašina za bušenje depresionih bunara 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.06.2018

 Redovna – investiciona opravka tertnih kola 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 04.07.2018

 Usluge čišćenja objekata 
Beograd AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRErok: 09.07.2018

 Filteri za klimatizaciju i ventilaciju 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 27.06.2018

 Mobilni i stacionarni dizel električni agregati 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 29.06.2018

 Rezervni delovi za redovnu (investicionu) opravku teretnih kola 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 26.06.2018

 Kočni umetci za sve serije lokomotiva i teretnih kola 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 25.06.2018

 Elektrocrpni agregati za javne gradske fontane i elektromašinska oprema 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 27.06.2018

 Održavanje higijene u poslovnim objektima 
Beograd REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVODrok: 04.07.2018

 Kompletiranje razvodne mreže medicinskih gasova u centralizovanom razvodu 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 28.06.2018

 Nabavka evrodizela za mehanizaciju iz rezervoara, evrodizela za drumska vozila (teretna i putnička) - kartice, benzina i tng-a 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 29.06.2018

 SN oprema za rb 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 29.06.2018

 Usluge izrade projektne dokumentacije 
Beograd MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURErok: 02.07.2018

 Merači protoka na reni bunarima 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 02.07.2018

 Kočni umetci za sve serije lokomotiva i teretnih kola 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 25.06.2018

 Lož ulje 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 04.07.2018

 Mobilna dehidrataciona jedinica viška mulja sa ppov 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 06.07.2018

 Nabavka dobara - potrošni materijal i sitan inventar 
Beograd UNIVERZITETSKA DEčJA KLINIKArok: 28.06.2018

 Lož ulje ekstra lako 
Beograd CENTAR ZA ZAšTITU ODOJčADI,DECE I OMLADINErok: 06.07.2018

 Usluga održavanja higijene 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 28.06.2018

 Potrošni materijal i rezervni delovi za potrebe postrojenja za sterilizaciju medicinskog infektivnog otpada 
Beograd INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURšKE BOLESTI BANJICArok: 25.06.2018

 Potrošni materijal za održavanje higijene 
Beograd INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURšKE BOLESTI BANJICArok: 03.07.2018

 Usluga remonta četiri dizel motora volvo thd 102kb 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 17.07.2018

 Servisiranje i popravke stacionarnih elektroagregata 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE VOJNA POŠTA 2289 BEOGRADrok: 19.07.2018

 Radovi na rekonstrukciji infrastrukturnih kapaciteta 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 12.07.2018

 Nabavka goriva – evro premijum, bmb 95 i evro dizel 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 16.07.2018

 Nabavka podbijača za mašine za regulisanje koloseka 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 27.06.2018

 Regeneracija akumulatorskih baterija 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 05.07.2018

 Nabavka lož ulja i mazuta 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 16.07.2018

 Medicinski gasovi 
Beograd INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI DEDINJErok: 01.07.2018

 Nabavka opreme za pražnjenje i punjenje raznih tipova aku baterija u radionicama 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 25.06.2018

 Nabavka mašinskog materijala 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 28.06.2018

 Usluge održavanja ventilacione opreme, razvoda fluida i mašinska obrada 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 16.07.2018

 Usluge održavanja instalacije klimatizacije, vodeni i vazdušni deo 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 16.07.2018

 Usluge održavanja i popravki za toplotne podstanice 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 16.07.2018

 Obuka letačkog osoblja - rukovodeće osoblje 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 29.06.2018

 Održavanje higijene 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 18.07.2018

 Materijal za termotehničke instalacije i rashladne uređaje 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 29.06.2018

 Nabavka uglja za grejanje 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 03.07.2018

 Nabavka materijala za redovno održavanje objekata 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE VOJNA POŠTA 2289 BEOGRADrok: 18.07.2018

 Potrošni materijal 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 18.07.2018

 Nabavka usluga održavanja higijene 
Beograd ARHIV JUGOSLAVIJErok: 28.06.2018

 Servis kompresora za medicinski, tehnički i pneumatski vazduh 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 20.07.2018

 Nabavka ups uređaja sa ugradnjom 
Beograd RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJErok: 02.07.2018

 Nabavka delova za dizel vučna vozila 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 20.07.2018

 Materijal za potrebe održavanja elektrovučnih postrojenja (evp, ps i psn) 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 20.07.2018

 Nabavka ležajeva za tmd i tešku pružnu mehanizaciju 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 05.07.2018

 Zamena filtera u sistemima klimatizacije 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 23.07.2018

 Usluge utvrđivanja stvarnih vrsta i količina istorijskog otpada 
Beograd MINISTARSTVO ZAšTITE žIVOTNE SREDINErok: 20.07.2018

 Studije o definisanju uslova za saobraćaj vozova 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 20.07.2018

 Skretnička građa 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 20.07.2018

 Bukovi impregnisani pragovi 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 20.07.2018

 Nabavka usluge održavanja - računara, štampača i komunikacione opreme 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANA KAO TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE (čL. 49. ZJrok: 12.07.2018

 Nabavka usluga održavanja dimnjaka i kotlova 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 02.07.2018

 Usluge održavanja opreme za ventilaciju i klimatizaciju 
Beograd VRHOVNI KASACIONI SUDrok: 03.07.2018

 Mazut S 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 06.07.2018

 Usluge izrade strategije uvođenja čistije proizvodnje 
Beograd MINISTARSTVO ZAšTITE žIVOTNE SREDINErok: 23.07.2018

 Nadzorno upravljačka oprema tsu 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 23.07.2018

 Nabavka rezervnih delova za sve vrste kompresora 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 03.07.2018

 Oprema 
Beograd INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJArok: 02.07.2018

 Merna oprema, prijemnici i antenski sistemi 
Beograd REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POšTANSKE USLUGErok: 27.06.2018

 Idejni projekat priključenja blokova tent a3 i tent a4 na toplifikacionu mrežu obrenovca 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 03.07.2018

 Isporuka i ugradnja teretne platforme 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 18.07.2018

 Izrada tehničke dokumentacije za potrebe dobijanja građevinske dozvole za izgradnju kotlarnice 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.06.2018

 Kontrolni termički proračuni parnog kotla bloka 2 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 27.06.2018

 Hidraulične stanice za razbijanje asfalta i betona 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 28.06.2018

 Usluge angažovanja radnika na remontima hidroenergetskih postrojenja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 27.06.2018

 Održavanje energetskih sistema i postrojenja 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 25.06.2018

 Kurs nadogradnje znanja za avion king air 350 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 25.06.2018

 Rezervni delovi za csnu 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 25.06.2018

 Rezervni digitalni barometri za met sisteme 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 28.06.2018

 Periodično održavanje posebnih delova objekata 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 28.06.2018

 Električna energija 
Beograd FILOLOšKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 02.07.2018

 Nabavka mlaznog goriva 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 02.07.2018

 Usluge snabdevanja električnom energijom 
Beograd NARODNI MUZEJ U BEOGRADUrok: 02.07.2018

 Usluga izrade tehničke dokumentacije, idejnih rešenja, idejnih projekata i projekta za izvođenje rekonstrukcije instalacija grejanja i klimatizacije 
Beograd NARODNO POZORIšTE U BEOGRADUrok: 02.07.2018

 Ugradnja centralnog grejanja 
Beograd MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA SAOBRAĆAJA IINFRASTRUKTURE DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVErok: 25.06.2018

 Remont-popravka agregata i delova za vozila 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 03.07.2018

 Adaptacija prostorija 
Beograd UMETNIčKI ANSAMBL MO STANISLAV BINIčKIrok: 04.07.2018

 Materijal za obrazovanje i nauku - hemikalije 
Beograd HEMIJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 06.07.2018

 Etaloniranje meteorološke merne opreme 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 06.07.2018

 Nabavka i instalacija vdf sistema 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 09.07.2018

 Projekat automatizacije održavanja elemenata distributivne mreže i analize energetskih tokova 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 16.07.2018

 Pokretno merna laboratorija za ispitivanje i merenje strujnih, naponskih i energetskih transformatora 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 11.07.2018

 Rezervni delovi za dizel električne agregate 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 11.07.2018

 Veštačko opterećenje za elektroenergetske uređaje 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 25.06.2018

 Revizije plato kola 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 13.07.2018

 Rezervni delovi i drugi potrošni materijal iz oblasti zaštite od požara 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Servis toplotne podstanice i instalacije 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 16.07.2018

 Pokretno merna laboratorija za ispitivanje visokonaponskih prekidača i elemenata visokonaponskog postrojenja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 13.07.2018

 Izgradnja trafostanice 
Beograd ARHEOLOŠKI INSTITUTrok: 13.07.2018

 Usluga odvoženja i deponovanja otpada 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 26.06.2018

 Izrada projekata za izvođenje radova na mašinskim i elektroinstalacijama 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA ZA TREZORrok: 26.06.2018

 Održavanje uređaja za napajanje u tkm: održavanje i popravka 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 17.07.2018

 Odnošenje opasnog otpada 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 03.07.2018

 Zbrinjavanje otpada 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 27.06.2018

 Nabavka usluge obuka za elektroenergetiku 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 02.07.2018

 Kompresori za tramvaje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 04.07.2018

 Rezervni delovi za uređaje za neprekidno napajanje električnom energijom 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 18.07.2018

 Električna energija 
Beograd VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJArok: 28.06.2018

 Čišćenje sistema ventilacije 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 27.06.2018

 Posuda za komprimovani vazduh 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 27.06.2018

 Održavanje zelenih površina, čišćenja atrijuma i garaža i tekućeg održavanja 
Beograd FONDACIJA ZA REšAVANJE STAMBENIH POTREBA MLADIH NAUčNIH RADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 28.06.2018

 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 05.07.2018

 Remont vučnih motora i elektromotora 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 10.07.2018

 Nabavka potrošnog materijala za održavanje vazduhoplova 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 03.07.2018

 Projekat sistema klimatizacije 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 23.07.2018

 Tekuće investiciono održavanje rezervoara u rafineriji nafte 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 30.07.2018

 Održavanje i etaloniranje mernih i procesnih instrumenata 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 02.07.2018

 Prethodno obaveštenje - projektovanje u arhitekturi - izrada projektne dokumentacije za nabavku radova na kapitalnom održavanju zgrada 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA CENTRALArok: 23.06.2018

 Prethodno obaveštenje - radovi na kapitalnom održavanju zgrada, rekonstrukciji elektroinstalacija, sistema grejanja, postavljanje rampi... 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA CENTRALArok: 23.06.2018

 Servisiranje sistema regulacije bazenske vode 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 06.07.2018

 Servisiranje pumpi i elektromotora 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 10.07.2018

 Usluga čišćenja i održavanja higijene u zajedničkim prostorijama 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CETARrok: 10.07.2018

 Mašinski radovi 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 11.07.2018

 Nabavka umetka d8811 za izmenjivač toplote 
Beograd VOJNA POŠTA 4501 BEOGRADrok: 27.06.2018

 Realizacija projekta mašinskih instalacija 
Beograd UNIVERZITET U BEOGRADU - SAOBRAćAJNI FAKULTETrok: 20.07.2018

 Nabavka usluga održavanja sistema i opreme 
Beograd INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAKrok: 09.07.2018

 Intervencije na objektima i pripadajućim instalacijama 
Beograd VOJNA POŠTA 1205 BEOGRADrok: 23.07.2018

 Spojni pribor za dalekovode i trafostanice 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 29.06.2018

 Elektro-montažni radovi, Radovi sa isporukom dobara za izgradnju ts 35/10 kv 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 23.06.2018

 Nabavka materijala za održavanje eeo 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 26.06.2018

 Radovi na izgradnji uljne jame 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 27.06.2018

 Izvršenje usluga svakodnevnog održavanja higijene u institutu za transfuziju krvi srbije 
Beograd INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJErok: 25.06.2018

 Nabavka energenata-gorivo za službena vozila 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 27.06.2018

 Radovi na projektovanju sistema za skladištenje 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 27.06.2018

 Izrada vanstandardnih elemenata i spojnica po crtežu ili uzoru 
Beograd JKP ,,BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.06.2018

 Građevinski, vodovodni i elektro potrošni materijal 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 25.06.2018

 Usluge održavanja i popravki opreme i instalacija 
Beograd INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJErok: 25.06.2018

 Specijalizovani radovi na održavanju i sanaciji kvarova na visokonaponskim kablovskim vodovima i nabavka kablovskih spojnica 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 02.07.2018

 Nabavka kontejnera za smeštaj hlora 
Beograd JKP ,,BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 27.06.2018

 Brojila električne energije 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 29.06.2018

 Kanalizacione klapne, zatvarači i vazdušni ventili 
Beograd JKP ,,BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 02.07.2018

 Sanacija i uređenje podstanice grejanja u poslovnoj zgradi 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 02.07.2018

 Dalekovod 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 29.06.2018

 Transformatorska stanica 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 02.07.2018

 Zaštitna izolaciona oprema za indikaciju napona i oprema za uzemljenje 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 06.07.2018

 Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 06.07.2018

 Sistematsko ispitivanje radioaktivnosti 
Beograd AGENCIJA ZA ZAšTITU OD JONIZUJUćIH ZRAčENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJErok: 09.07.2018

 Nadogradnja sistema relejne zaštite i daljinskog upravljanja 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 09.07.2018

 Komandno signalni i energetski kablovi 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 09.07.2018

 Nadogradnja opreme i Scada sistema 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 16.07.2018

 Izrada tehničke dokumentacije za ishodovanje upotrebne dozvole za ts na osnovu postojećih projekata 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 13.07.2018

 Pomoćna dodatna oprema i uređaji za zaštitu životne sredine 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 04.07.2018

 Rekonstrukcija vodovodne mreže 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 09.07.2018

 Nabavka standardnih hemikalija 
Beograd INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJUrok: 26.06.2018

 Kupovina naftnih derivata 
Beograd SPORTSKO REKREATIVNO OBRAZOVNI CENTAR VRAčARrok: 20.07.2018

 Lož ulje 
Beograd USTANOVA GERONTOLOšKI CENTAR BEOGRADrok: 02.07.2018

 Ležaj za radar 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMArok: 02.07.2018

 Rekonstrukcija sistema za održavanje higijene 
Beograd USTANOVA GERONTOLOšKI CENTAR BEOGRADrok: 11.07.2018

 Usluge eko patrole 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZEMUNrok: 27.06.2018

 Usluga popravke alata, radioničke opreme i mašina 
Beograd VOJSKA SRBIJE, KOMANDA V I PVO, VZ MOMA STANOJLOVIć, BATAJNICArok: 29.06.2018

 Usluga popravke i održavanja 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 26.06.2018

 Rezervni delovi za popravku elektromotora, transformatora 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 28.06.2018

 Fini i razni hemijski proizvodi 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 04.07.2018

 Medicinski gasovi 
Beograd KBC BEžANIJSKA KOSA BEOGRADrok: 09.07.2018

 Delovi i pribor za mašine alatke 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 03.07.2018

 Cisterna za prevoz goriva 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 25.06.2018

 Šahtovi, kape i rešetke za vodovod i kanalizaciju 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 04.07.2018

 Usluga održavanja i servisiranja mašina za obeležavanje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 12.07.2018

 Rashladni agregat 
Beograd USTANOVA KULTURE VUK STEFANOVIć KARADžIćrok: 25.06.2018

 Električna energija 
Beograd MEDICINSKA šKOLArok: 27.06.2018

 Javna nabavka usluge čišćenja objekata mesnih zajednica 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZVEZDARArok: 24.07.2018

 Rezervni delovi motora marke cummins 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 20.07.2018

 Hidraulični agregati sa čekićima 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 02.07.2018

 Nabavka vodovodnog materijala 
BojnikJP ZA VODOSNABDEVANJE BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC - BOJNIKrok: 25.06.2018

 Nabavka aluminijum sulfata 
BojnikJP ZA VODOSNABDEVANJE BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC - BOJNIKrok: 25.06.2018

 Nabavka električne energije 
BoljevacOPšTINA BOLJEVACrok: 26.06.2018

 Nabavka goriva 
BoljevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGArok: 02.07.2018

 Usluga grejanja 
BoljevacKULTURNO OBRAZOVNI CENTARrok: 29.06.2018

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD BORrok: 10.07.2018

 Radovi na završetku izgradnje vodovodne mreže 
BorOPšTINSKA UPRAVA BORrok: 13.07.2018

 Nabavka goriva 
BorDOM ZDRAVLJA BORrok: 20.07.2018

 Monitoring pijaće vode sa javnih česmi 
BorOPšTINSKA UPRAVA BORrok: 27.06.2018

 Nabavka medicinskih gasova 
BorOPŠTA BOLNICA BORrok: 02.07.2018

 Drvo za ogrev 
BosilegradGIMNAZIJArok: 02.07.2018

 Nabavka goriva za vozni park 
BujanovacDOM ZDRAVLJA BUJANOVACrok: 02.07.2018

 Usluga popravke i servisa stacionarnog agregata john deere 
BujanovacMINISTARSTVO ODBRANE, VOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4986 BUJANOVACrok: 29.06.2018

 Nabavka električne energije 
BujanovacJAVNA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU VUK KARADžIćrok: 03.07.2018

 Medicinski gasovi 
ČačakOPšTA BOLNICA ČAčAKrok: 28.06.2018

 Kompresorska stanica 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 02.07.2018

 Rashladna komora-isporuka i ugradnja 
ČačakSTUDENTSKI CENTAR ČAčAKrok: 03.07.2018

 Usluga ispitivanja otpadnih voda 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 27.06.2018

 Instalacija centralnog grejanja u školi u Pakovraću 
ČačakOSNOVNA šKOLA RATKO MITROVIćrok: 27.06.2018

 Nabavka goriva 
ČačakJKP VODOVOD ČAčAKrok: 18.07.2018

 Građevinski materijal 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 23.07.2018

 Konektori i kablovi 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 16.07.2018

 Usluga prespajanja vodovodnih cevi-usluga održavanja i popravki 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 03.07.2018

 Vodonepropusne kanalizacione šahte 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 25.06.2018

 Gorivo 
CrvenkaSREDNJA STUčNA šKOLArok: 25.06.2018

 Održavanje higijene 
ĆuprijaOPšTA BOLNICA ĆUPRIJArok: 06.07.2018

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
ĆuprijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAVNO 2014 ĆUPRIJArok: 25.06.2018

 Nabavka električne energije 
DimitrovgradJP KOMUNALACrok: 06.07.2018

 Ugalj 
GolubacOSNOVNA šKOLA BRANKO RADIčEVIćrok: 02.07.2018

 Ogrevno drvo 
GolubacOSNOVNA šKOLA BRANKO RADIčEVIćrok: 29.06.2018

 Nabavka usluge servisiranja tep-a i pripreme za grejnu sezonu 
Gornji MilanovacVOJNA POšTA 2143 GORNJI MILANOVACrok: 25.06.2018

 Nabavka usluge tehničkog ispitivanja 
Gornji MilanovacVOJNA POšTA 2143 GORNJI MILANOVACrok: 06.07.2018

 Nabavka i ugradnja bojlera za sanitarnu vodu 
Gornji MilanovacOPšTINSKA UPRAVArok: 02.07.2018

 Nabavka motornog benzina i dizel goriva 
GračanicaDOM ZDRAVLJA GRAčANICArok: 18.07.2018

 Mrki ugalj 
GrockaDOM ZDRAVLJA GROCKArok: 26.06.2018

 Izvođenje radova na sanaciji hidrotehničke i elektro opreme 
IrigOPŠTINSKA UPRAVA IRIGrok: 11.07.2018

 Gorivo za motorna vozila 
IvanjicaDOM ZDRAVLJA IVANJICArok: 09.07.2018

 Električna energija 
JunkovacOSNOVNA šKOLA SLOBODAN PENEZIć KRCUNrok: 28.06.2018

 Adaptacije termotehničkih instalacija i investiciono održavanje objekta 
KanjižaOPšTINA KANJIžArok: 02.07.2018

 Električna energija 
KanjižaGERONTOLOŠKI CENTAR KANJIŽArok: 25.06.2018

 Nabavka i isporuka električne energije 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 02.07.2018

 Sanacija na objektu zatvorenih plivačkih bazena 
KikindaGRAD KIKINDArok: 02.07.2018

 Javna nabavka prirodnog gasa 
KikindaDOM ZDRAVLJA KIKINDArok: 11.07.2018

 Gorivo 
KikindaOPšTA BOLNICA KIKINDArok: 25.06.2018

 Usluge na čišćenju drenažnih i rashladnih šahti, zahvata, kanala i održavanje vodozahvata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 27.06.2018

 Ugradnja mikroprocesorske zaštite na sistemu ‘‘vlasinskih he’’ 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 27.06.2018

 Usluge baždarenja benzinske pumpe 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 28.06.2018

 Servis dizalica 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 29.06.2018

 Vibraciona ispitivanja agregata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 02.07.2018

 Periodično ispitivanje eksploziometra 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 02.07.2018

 Cevi i cevna armatura 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 02.07.2018

 Pumpe i ventili 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 02.07.2018

 Radovi na čišćenju i ak3 ubetoniranih cevi sistema za hlađenje 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 03.07.2018

 Rekonstrukcija opreme na bunaru 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 13.07.2018

 Održavanje sistema monitoringa naponskog stanja na vratima brodske prevodnice 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 16.07.2018

 Održavanje sistema pobude 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 16.07.2018

 Program osmatranja, merenja i analize kvaliteta fekalnih otpadnih voda 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 19.07.2018

 Rezervni delovi za mašinsku opremu za potrebe priobalja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 19.07.2018

 Reparacija zaptivača turbine 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 17.07.2018

 Nabavka goriva 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC KLADOVOrok: 16.07.2018

 Nabavka goriva 
KnićDOM ZDRAVLJA DANICA I KOSTA ŠAMANOVIć KNIćrok: 26.06.2018

 Ogrevno drvo 
KnjaževacJKP TOPLANA KNJAžEVACrok: 29.06.2018

 Nabavka goriva 
KoceljevaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROGRESrok: 27.06.2018

 Poslovi higijensko sanitarne zaštite 
Kosovska MitrovicaSTUDENTSKI CENTAR PRIŠTINA-KOSOVSKA MITROVICArok: 02.07.2018

 Prethodno obaveštenje - održavanje i kalibracija sistema za kontinualno praćenje emisije gasova i prašine 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.04.2019

 Remont mlinova i dodavača sa izradom i zamenom sekcije dozatora i tabalastog zatvarača mlina 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 03.07.2018

 Izrada projekta vazdušnog priključka dalekovoda 110 kv, na razvodno postrojenje 110 kv drmno 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.06.2018

 Geološki istražni radovi na zapadnom polju 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.07.2018

 Rezervni delovi za pumpe 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.06.2018

 Rekonstrukcija signalizatora nivoa ulja na dempfer rezervoarima na bloku a1 i a2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.06.2018

 Sušenje i obrada ulja blok transformatora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.06.2018

 Servis i održavanje uređaja u hpv - u 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.06.2018

 Održavanje postrojenja hpv i hpk u teko a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.06.2018

 Izrada projekta sistema oslanjanja parovoda sveže pare na bloku a1 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.06.2018

 Pregled i ispitivanje posuda pod pritiskom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.06.2018

 Servis propan-butan stanice 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.06.2018

 Održavanje merno regulacione opreme endress+hauser na sistemu piš 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Isporuka i ugradnja filtracionog sistema za neprekidno odvajanje mehaničkih nečistoća, vode i produkata oksidacije 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Izrada rezervnih delova mašinskom obradom skidanja strugotine prečnika do 1 m 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Ventil regulacioni sa elektromotornim pogonom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Održavanje 0,4 kv razvoda abb 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Zamena cevovoda i armature na sistemu tehničke vode kod napojnih stanica 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Kalibracija i održavanje sistema za kontinualno praćenje emisije dimnih gasova i prašine 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Podešavanje i optimizacija kotlovske i turbinske regulacije 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Etaloniranje pretvarača dif. prit. i periodična verifikacija merila i radnih etalona 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.06.2018

 Metalizacija grejnih površina kotla u teko a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.06.2018

 Lanac zupčasti za pogon trakastog transportera a433 v za varijator 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.07.2018

 Nabavka i isporuka danaca napojnih rezervoara 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.06.2018

 Rezervni delovi za sistem pepela i šljake 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.06.2018

 Servis pogona auma u te kostolac a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.06.2018

 Angažovanje imenovanog tela za pregled opreme pod pritiskom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.06.2018

 Ventili visokog pritiska 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.07.2018

 Usluga održavanja mernih davača tehnoloških veličina 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.07.2018

 Cev kondezator 24x1x6400,cev kondenzator 24x1,5x6400 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 03.07.2018

 Tekuće i interventno održavanje 6kv postrojenja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 03.07.2018

 Usluga održavanja 0,4kv razvoda schneider 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 03.07.2018

 Ispitivanje posuda pod pritiskom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 03.07.2018

 Rekonstrukcija upravljanja na sistemu taprogge blok a1 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.07.2018

 Zaptivači mehanički 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.07.2018

 Remont dimnjaka 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.07.2018

 Transportne trake sa platnom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.07.2018

 Transportne trake sa sajlom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.07.2018

 Održavanje ventilacije i klimatizacije 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.07.2018

 Ventili leptirasti 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.07.2018

 Ventili regulacioni 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.07.2018

 Tekuće održavanje turbogeneratorskog postrojenja i postrojenja za hpv i hpk 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.07.2018

 Kolosečni pribor 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.07.2018

 Održavanje sistema za pneumatsku regulaciju sppa t3000 - siemens u teko 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.07.2018

 Nabavka reduktora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 11.07.2018

 Adaptacija sistema za pražnjenje kracerske jame 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 11.07.2018

 Servis davača položaja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 11.07.2018

 Visoko legirani liveni delovi pumpi, drobilica i hidromiksera 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 11.07.2018

 Servis i održavanje hidrauličnih cilindara servo-razvodnika u teko 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.06.2018

 Usluge održavanja sistema za detekciju gasova aukseg 80 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.07.2018

 Utovarivač točkaš sa dizel motorom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.07.2018

 Kuglice za kontinualno čišćenje kondenzatorskih cevi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.07.2018

 Nabavka pletenica 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.07.2018

 Zupčanici i ozubljena vratila 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.07.2018

 Frekventni regulatori- moduli, prekidači pozicione serije 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.07.2018

 Prašak pulvis 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.07.2018

 Pumpe za doziranje 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.07.2018

 Zupčaste spojnice 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 17.07.2018

 Uređaj za spajanje transportnih traka 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.07.2018

 Održavanje vulkanizerske opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.07.2018

 Remont i popravke pobude, invertora, ispravljača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.07.2018

 Opravke hidraulike na radnim mašinama 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.07.2018

 Isporuka i zamena pogona na transporterima šljake 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.07.2018

 Rekonstrukcija upravljačkog i signalnog ormana za toplifikaciono oduzimanje na bloku a2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.07.2018

 Hodni strojevi za rovokopače caterpillar, new holland colelco, jcb, volvo, hidromek 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.07.2018

 Čelik pljosnati i kvadratni 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.07.2018

 Panciri mlinova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.07.2018

 Čaure rasečene za gusenice transporta bagera 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.07.2018

 Revitalizacija modula optočne pumpe 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.07.2018

 Održavanje postrojenja sa plc pupin 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.07.2018

 Održavanje mru opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.07.2018

 Usluge humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 
KovačicaOPšTINA KOVAčICArok: 28.06.2018

 Energenti - evrodizel za potrebe kuhinje i toplane 
KovinSPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI KOVINrok: 04.07.2018

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
KovinJP KOVINSKI KOMUNALACrok: 29.06.2018

 Bešavne cevi, hamburški lukovi 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 03.07.2018

 Natrijum - hlorid (sitni i tabletirani) 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 28.06.2018

 Gorivo 
KragujevacŠUMADIJA SAJAM D.O.O.rok: 27.06.2018

 Osnovni materijal za proizvodnju vode 
KragujevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVACrok: 02.07.2018

 Farbanje gasovoda 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 06.07.2018

 Energenti za grejanje 
KragujevacGRAD KRAGUJEVACrok: 11.07.2018

 Rekonstrukcija dimnjaka na kotlarnici 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 13.07.2018

 Građevinski materijal 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 27.06.2018

 Rud lanac 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 25.06.2018

 Nabavka usluge predaje opasnog otpada 
KragujevacTEHNIČKI REMONTNI ZAVOD - KRAGUJEVACrok: 29.06.2018

 Nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 
KragujevacNACIONALNA SLUžBA ZA ZAPOšLJAVANJE KRAGUJEVACrok: 02.07.2018

 Emisione elektrode 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 29.06.2018

 Materijal za tehničko održavanje objekata 
KragujevacKLINIčKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 20.07.2018

 Usluga održavanja higijene 
KragujevacJKP GRADSKE TRžNICErok: 23.07.2018

 Nabavka usluga tekuće popravke i održavanje objekata 
KragujevacKLINIčKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 29.06.2018

 Popravka vodovodne instalacije 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 04.07.2018

 Usluga uređenje objekata i instalacija 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 04.07.2018

 Servisiranje tep 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 06.07.2018

 Čišćenje kotlova 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 06.07.2018

 Prirodni gas 
KraljevoOPšTA BOLNICASTUDENICAKRALJEVOrok: 04.07.2018

 Nabavka električne energije 
KraljevoELEKTRO-SAOBRAćAJNA TEHNIčKA šKOLANIKOLA TESLArok: 28.06.2018

 Usluga mašinske obrade delova 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 29.06.2018

 Novo specijalno vozilo sa pumpom visokog pritiska 
KruševacJKP VODOVOD KRUŠEVAC KRUŠEVACrok: 29.06.2018

 Nabavka usluge upravljanja otpadom, preuzimanje i uništavanje 
KruševacVOJNA POšTA 6910 KRUšEVACrok: 02.07.2018

 Popravka opreme za domaćinstvo, crpne pumpe, lifta 
KruševacPREDŠKOLSKA USTANOVA NATA VELJKOVIĆrok: 03.07.2018

 Električna energija 
KruševacPREDŠKOLSKA USTANOVA NATA VELJKOVIĆrok: 09.07.2018

 Nabavka goriva za vozni park 
KruševacDOM ZDRAVLJA KRUšEVACrok: 11.07.2018

 Nabavka električne energije 
KruševacPRVA TEHNIčKA šKOLA KRUšEVACrok: 27.06.2018

 Remont armatura 
KruševacJKP GRADSKA TOPLANArok: 29.06.2018

 Nabavka opreme za selekciju reciklažnog otpada 
KučevoOPšTINSKA UPRAVA KUčEVOrok: 25.06.2018

 Zamena opreme za dezinfekciju pijaće vode 
KulaOPšTINSKA UPRAVA KULArok: 02.07.2018

 Javna nabavka motornog benzina, dizel goriva 
KuršumlijaDOM ZDRAVLJA KURšUMLIJArok: 02.07.2018

 Nabavka električne energije 
KuršumlijaOSNOVNI SUD U KURšUMLIJIrok: 02.07.2018

 Lož ulja (gasno ulje ekstra lako evro el ) 
KuršumlijaPREDšKOLSKA USTANOVA SUNCErok: 02.07.2018

 Niskonaponski prekidači, kontroleri i releji 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.07.2018

 Nabavka opreme i materijala za izgradnju 35kv dalekovoda 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.07.2018

 Servis, ispitivanje i izrada tehničke dokumentacije opreme pod pritiskom 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 03.07.2018

 Nabavka opreme za vulkanizaciju gumenih traka sa čeličnim kordom širine b-2000 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.06.2018

 Maziva i ostali proizvodi od nafte 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.07.2018

 Nabavka opreme za pripremu i analizu uglja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.07.2018

 Oprema i delovi za preradu 4000/0425/2018 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.07.2018

 Materijal za grejanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.07.2018

 Usluga servisiranja plazma uređaja za sečenje omnikut- 4000 i gasne rezačice esab 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARA LAZAREVACrok: 06.07.2018

 Popravka i servisiranje vodomera 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.07.2018

 Reparacija hidraulično-pneumatskih creva sa komponentama 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.07.2018

 Usluga kalibracije (baždarenje) i održavanja konduktometara 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.07.2018

 Izrada spojeva na transportnim trakama na pogonima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.07.2018

 Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za preradu tehnološko otpadnih voda 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.07.2018

 Usluga defektaže i servisiranja mernih uređaja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.07.2018

 Servis usisivača robota za bazen 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.07.2018

 Usluga gumiranja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.07.2018

 Zbrinjavanje opasnog otpada 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.07.2018

 Oprema za vulkanizaciju traka 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.07.2018

 Usluge gumiranja, odžarivanja i druge usluge 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.07.2018

 Nabavka dizaličnih sredstava 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.07.2018

 Gumiranje bubnjeva, ispitivanje kvaliteta materijala, atestacija kranova i dr. 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.07.2018

 Periodična ispitivanja opreme pod pritiskom 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 12.07.2018

 Remont strele na radnoj mašini cat 442d 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 28.06.2018

 Električna energija 
LazarevacOŠ VOJISLAV VOKA SAVIćrok: 28.06.2018

 Nabavka elektro opreme za napajanje bunara 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.07.2018

 Prstenasti uskočnici 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.07.2018

 Rezervni delovi garnitura za bušenje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.07.2018

 Izvođenje radova na rekonstrukciji agregata za podizanje pritiska u hidrantskoj mreži 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.07.2018

 Mašina za izradu i reparaciju creva 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.07.2018

 Dizel kompresor 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.07.2018

 Nabavka elektro opreme za izmeštanje elektroenergetskih objekata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.07.2018

 Nabavka goriva 
LešakPOLJOPRIVREDNA šKOLA PRIšTINA-LEšAKrok: 29.06.2018

 Medicinski gasovi 
LeskovacOPšTA BOLNICA LESKOVACrok: 09.07.2018

 Rekonstrukcija i izgradnja vrelovoda 
LeskovacJKPTOPLANArok: 13.07.2018

 Materijal za vodovodnu i kanalizacionu mrežu 
LoznicaJP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 29.06.2018

 Izgradnja, opremanje i povezivanje bunara u Feketiću 
Mali IđošOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE MALI IđOšrok: 04.07.2018

 Izrada, opremanje i povezivanje bunara bl-1 na izvorištu 
Mali IđošOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE MALI IđOšrok: 05.07.2018

 Usluge uređenja deponije komunalnog otpada 
Malo CrnićeOPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆErok: 25.06.2018

 Nabavka električne energije 
MedveđaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE OBNOVArok: 02.07.2018

 Nabavka vodoinstalaterskog materijala 
MelenciSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RUSANDArok: 27.06.2018

 Ogrev za potrebe grejanja škole 
MelnicaOŠBRANKO RADIčEVIćrok: 29.06.2018

 Servis i baždarenje vodomera 
Mionica JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD MIONICA MIONICArok: 28.06.2018

 Autosmećar 16m3 
Mladenovac JKP MLADENOVAC MLADENOVACrok: 02.07.2018

 Nabavka kotla za grejanje sa pratećim radovima 
NegotinTEHNIčKA šKOLA NEGOTINrok: 26.06.2018

 Cirkulaciona pumpa i elektro ormani 
NegotinJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI BADNJEVO NEGOTINrok: 29.06.2018

 Nabavka električne energije 
Niš STUDENTSKI CENTAR NIš, USTANOVA ZA STANDARD STUDENATA REPUBLIKE SRBIJErok: 25.06.2018

 Održavanje mašinskih instalacija- popravka sredstava tep 
Niš VP 3472 NIŠrok: 25.06.2018

 Servisiranje vozila i radnih mašina 
Niš JKP MEDIANA NIšrok: 28.06.2018

 Peskarenje podzemnog rezervoara 
Niš VP 4137 NIšrok: 05.07.2018

 Čišćenje nadzemnog rezervoara mazuta 
Niš VP 4137 NIšrok: 05.07.2018

 Izrada projekata - analiza iskorišćenja deponijskog gasa 
Niš JKPMEDIANArok: 02.07.2018

 Građevinski radovi za nastavak odlaganja otpada 
Niš JKPMEDIANArok: 18.07.2018

 Materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 
Niš ELEKTRONSKI FAKULTETrok: 19.07.2018

 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere 
Niš JKP NAISSUSrok: 05.07.2018

 Materijal za održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže 
Niš JKP NAISSUSrok: 05.07.2018

 Pružanje usluga izrade elaborata o geomehaničkom ispitivanju terena 
Niš GRAD NIšrok: 27.06.2018

 Usluga redovnog održavanja objekata 
Niš JAVNO PREDUZEĆEPOŠTA SRBIJErok: 18.07.2018

 Servisiranje gorionka, partija 1 – servisiranje gorionika weishaupt 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 29.06.2018

 Eksterna kontrola kvaliteta vode 
Niš JKP NAISSUSrok: 20.07.2018

 Usluge popravke i održavanja pumpi za tečnosti 
Niš JKP NAISSUS NIšrok: 20.07.2018

 Usluge praćenja nivoa nejonizujućih zračenja 
Niš GRAD NIšrok: 27.06.2018

 Podvodni robot za čišćenje bazena sc čair niš 
Niš USTANOVA ZA FIZIčKU KULTURU SPORTSKI CENTAR ČAIR” NIšrok: 29.06.2018

 Nabavka i impementacija sistema za merenje vrednosti proizvedene količine toplotne energije 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 03.07.2018

 Ispitivanje i opravka instalacija u nadležnosti kov 
Niš VP 4983 NIšrok: 29.06.2018

 Sanitetski materijal 
Niška BanjaINSTITUT ZA LEčENJE I REHABILITACIJU NIšKA BANJA , NIšrok: 29.06.2018

 Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi 
Niška BanjaINSTITUT ZA LEčENJE I REHABILITACIJU NIšKA BANJA , NIšrok: 04.07.2018

 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala 
Nova VarošJP3.SEPTEMBARrok: 29.06.2018

 Nabavka goriva za održavanje puteva 
Nova VarošOPšTINA NOVA VAROšrok: 29.06.2018

 Baždarenje merila protoka 
Novi KneževacJKP 7. OKTOBARrok: 25.06.2018

 Električna energija 
Novi KneževacOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE NOVI KNEŽEVACrok: 19.07.2018

 Lož ulje 
Novi PazarOPšTA BOLNICA NOVI PAZARrok: 06.07.2018

 Materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže 
Novi PazarJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 06.07.2018

 Motorni benzin i dizel gorivo 
Novi PazarDOM ZDRAVLJA NOVI PAZARrok: 18.07.2018

 Rezervni delovi za merila proizvođača Elster-instromet 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 25.06.2018

 Baterije za potrebe ogranka panonske te-to 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 25.06.2018

 Nabavka filtera za sisteme klimatizacije 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 25.06.2018

 Održavanje, servis i hitne intervencije na spoljnim parovodnim i vrelovodnim sistemima 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 26.06.2018

 Klima komora industrijska 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 28.06.2018

 Tehnički gasovi 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 28.06.2018

 Nabavka medicinskih gasova 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 28.06.2018

 Nabavka električne energije 
Novi SadGRAD NOVI SAD, GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVErok: 28.06.2018

 Projektovanje i izvođenje besprekidnog napajanja sistema upravljanja na toplotnim izvorima 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 28.06.2018

 Grejači za gasne hromatografe 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 29.06.2018

 Radovi na izmuljenju i uređenju kikindskog kanala od km 44+200 do km 50+000 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.07.2018

 Usluge održavanja ups uređaja 
Novi SadREPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINAVLADA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVEPOKRAJINSKIH ORGANArok: 02.07.2018

 Prethodno obaveštenje - unutrašnja gasna instalacija i adaptacija gasne toplovodne kotlarnice 
Novi SadOSNOVNA ŠKOLAJOŽEF ATILArok: 30.06.2018

 Kompresor i rezervni delovi za kompresore 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 05.07.2018

 Usluge održavanja cevovoda za potrebe te-to 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 05.07.2018

 Održavanje cevnog sistema kotla 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 05.07.2018

 Usluge održavanja kliznih ležajeva 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 06.07.2018

 Usluge održavanja DCS 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 06.07.2018

 Usluge gumiranja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 06.07.2018

 Električna energija 
Novi SadJAVNO GRADSKO SAOBRAćAJNO PREDUZEćE NOVI SADrok: 09.07.2018

 Filteri 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 09.07.2018

 Usluge čišćenja 
Novi SadINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINErok: 09.07.2018

 Usluge ispitivanja metala sa razaranjem i bez razaranja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 09.07.2018

 Tehničko održavanje poslovnog prostora - čišćenje kotla na biomasu 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 10.07.2018

 Usluge elektro održavanja 6kv i o,4 kv postrojenja, kablova i oklopnih sabirnica i šinskih veza srednjeg napona 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 10.07.2018

 Nabavka prirodnog gasa 
Novi SadGRAD NOVI SAD, GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVErok: 11.07.2018

 Kuglaste gasne slavine 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 11.07.2018

 Gorivo 
Novi SadJAVNA MEDIJSKA USTANOVARADIO-TELEVIZIJA VOJVODINErok: 11.07.2018

 Sigurnosna armatura 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 11.07.2018

 Usluge održavanja postrojenja za hemijsku pripremu vode i prečišćavanje otpadnih voda 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 11.07.2018

 Dobra - gorivo 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 12.07.2018

 Servis i održavanje termotehničkih instalacija u kotlarnicama i podstanicama 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 27.06.2018

 Usluge čišćenja 
Novi SadGRAD NOVI SAD, GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVErok: 12.07.2018

 Ostale pumpe (zupčaste, kc, vrelovodna, ručna, potapajuća, visokopritisna, pumpe za pranje podova) i rezervni delovi 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 12.07.2018

 Usluge električnih ispitivanja elektroenergetske opreme 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 12.07.2018

 Električna dizalica do 1 tone 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 12.07.2018

 Kalibracioni gasovi 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 24.07.2018

 Pasivne protektorske mg anode 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 13.07.2018

 Izvođenje radova, tekućih popravki i održavanja - rekonstrukcija centralnog grejanja 
Novi SadPRIRODNO-MATEMATIčKI FAKULTETrok: 29.06.2018

 Praćenje stanja radioaktivnosti reke Dunav 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 28.06.2018

 Održavanje 6 kv motora 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 16.07.2018

 Usluge kontrole životne sredine po nalozima inspekcije 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 16.07.2018

 Radovi na održavanju hidromašinske i hidrulične opreme 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 03.07.2018

 Usluga odorizacije 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 20.07.2018

 Materijal za saobraćaj 
Novi SadDOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU VETERNIKrok: 25.06.2018

 Ležajevi 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 26.06.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 26.06.2018

 Nabavka opreme za upravljanje tehnološkim procesima. 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 18.07.2018

 Servis hidrocila 
Novi SadJP POŠTA SRBIJA - RJ NOVI SADrok: 28.06.2018

 Usluge monitoringa kvaliteta otpadnih voda 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 26.06.2018

 Nabavka frekventnih regulatora 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 18.07.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka - rekonstrukcija vrelovoda 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 26.06.2018

 Električna energija sa potpunim snabdevanjem 
Novi SadPOKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTArok: 27.06.2018

 Izrada projektno - tehničke i investicione dokumentacije - izgradnja vrelovoda i priključka 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA, NOVI SADrok: 27.06.2018

 Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije - izgradnja vrelovodnog priključka 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 29.06.2018

 Tehnički gas 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 27.06.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka - izgradnja vrelovodnog priključka 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 28.06.2018

 Pranje tepiha, podova, tapaciranih stolica, dečjih dušeka 
Novi SadPU RADOSNO DETINJSTVO NOVI SADrok: 29.06.2018

 Usluge pranja i čišćenja 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 23.07.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – izgradnja vrelovodnog priključka 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 28.06.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 29.06.2018

 Nabavka uređaja i aparata za elektro, mašinske i građevinske radove 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 29.06.2018

 Radovi - servisiranje i održavanje elektroinstalacija, elektroormana i svetiljki 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 02.07.2018

 Snabdevanje električnom energijom 
Novi SadGIMNAZIJA SVETOZAR MARKOVIć NOVI SADrok: 29.06.2018

 Izvođenje elektro radova na visokokonaponskim postrojenjima 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 23.07.2018

 Adaptacija sistema telemetrije 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 03.07.2018

 Nabavka mobilne dizalice 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 02.07.2018

 Nabavka i zamena kablova na to jug 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 02.07.2018

 Bezbednost na radu i ppz 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE LISJE SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SADrok: 02.07.2018

 Nabavka električnih dizalica za podizanje zateznih stanica na kosim mostovima dopreme uglja (tent b) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 02.07.2018

 Kontrola zagađenosti zemljišta 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.06.2018

 Ručna pumpa visokog pritiska 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.06.2018

 Induktivni prekidači za kontrolu brzine na transporterima dopreme uglja i induktivni davači položaja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.06.2018

 Prenosni kompresori vazduha tent- a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.06.2018

 Termoelementi i otporni termometri tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Delovi za analitička merenja na vodi, pari, dimnom gasu tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Invertor za dopremu uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.06.2018

 Nabavka mernih krugova pritiska i diferencijalnog pritiska u te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.06.2018

 Šine za kolica bunkerskog trakta gpo tent - a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 02.07.2018

 Nabavka frekventnih regulatora 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 25.06.2018

 Oskultacija deponije pepela i šljake - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.06.2018

 Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.06.2018

 Kontrola radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Servisiranje i etaloniranje laboratorijske merne opreme 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.06.2018

 Pregled dimnjaka sa izradom izveštaja o stanju dimnjaka 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.06.2018

 Rezervni delovi za 110, 35, 6 i 0,4 kv 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.06.2018

 Tečni hlor 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.06.2018

 Nabavka rezervnih delova za pumpe 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 25.06.2018

 Nabavka gumenih zaptivača za traku - tem. 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.06.2018

 Gumeni proizvodi, kaiševi i semerinzi - tem. 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.06.2018

 Delovi za buldozere tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.06.2018

 Spojnice bager pumpi - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.06.2018

 Godišnje održavanje i remont mru dcs sppa 3000 sistema - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.06.2018

 Tekuće održavanje ventilatora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Rešetkasta gazišta tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Delovi za reduktore i spojnice 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Nabavka delova za izmenjivačku stanicu 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Angažovanje specijalista za demontažno montažne i remontne radove na turboagregatu tent a2 – tent - a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Servisiranje kompresora compair, worthington, chicago pneumatic - tem. 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 02.07.2018

 Usluga održavanja vodomera (sa demontažom i montažom na terenu) 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 29.06.2018

 Rezervni delovi za mlinove 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Lanci dodavača – remont TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.06.2018

 Rezervni delovi za gorionike tečnog goriva 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 02.07.2018

 Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade i pumpe za postrojenje zauljenih voda ksb tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.07.2018

 Nabavka rezervnih delova i servis bajpas stanice 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.07.2018

 Održavanje mašina alatki 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.07.2018

 Usluge ispitivanje opreme za spev (stabilna postrojenja električne vuče) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.07.2018

 Tekuće održavanje mlinova tent a1-a6 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.07.2018

 Rezervni delovi za dodavače - remont te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.07.2018

 Oprema za održavanje sistema kgh tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.07.2018

 Pregradna armatura visokog i srednjeg pritiska tent – a1 – a6 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.07.2018

 Nabavka opreme za merenje pritiska i temperature 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.07.2018

 Nabavka utopnih pumpi bunara na izvorištu vić bare 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 09.07.2018

 Nabavka servo pogona ta5 u te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.07.2018

 Obuka električara za rad opreme Eh izvedbi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.07.2018

 Tehnički gasovi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.07.2018

 Nabavka elektrohidrauličnih podizača eht338-te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Rezervni delovi ef-remont - te 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Rezervni delovi za remont vdg i vsv,ozv drobilica (k3-k6) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Godišnje remontno održavanje bunarskih i potisnih pumpi u pogonu pitke vode i muljnih pumpi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.07.2018

 Rezervni delovi za kolosek i skretnice 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.07.2018

 Oprema i armatura za grejanje u sekundarnoj mreži tent - a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD OBRENOVACrok: 13.07.2018

 Akumulatorske baterije, lampe, reflektori tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.07.2018

 Godišnje servisiranje mru – dcs sistema imp atlas view tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.07.2018

 Transportne trake tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.07.2018

 Filterski ulošci za filtersku stanicu – tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.07.2018

 Godišnje održavanje, ispitivanje, servis i kontrola uređaja, opreme i sistema za merenja emisije štetnih materija dimnih gasova 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Hladnjaci vodonika generatora - tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.07.2018

 Transmiteri pritiska, protoka nivoa i temperature tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Krajnji prekidači položaja, davači položaja reg.ventila bl.a1-a6 tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.07.2018

 Elektro pneumatski pozicioneri regulacionih pogona tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.07.2018

 Hidrodinamičke spojnice i kočione remenice za transportere dopreme uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.07.2018

 Brojila električne energije za generatore i transformatore sopstvene potrošnje tent - a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Servis hytorc uređaja za stezanje tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.07.2018

 Fabrički servis mobilnih filterskih stanica za ulje tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.07.2018

 Nabavka delova za buldozer td-25e, td-25m, tg - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Nabavka bubnjeva za transportni sistem uglja - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Tekuće održavanje opreme u pogonu hemijske pripreme vode 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Ibr i angažovanje kontrolne organizacije - te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.07.2018

 Zamena sistema za doziranje hidrazina - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 17.07.2018

 Tekuće održavanje centralne klime i klasičnih klima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 17.07.2018

 Nabavka muljnih pumpi sa motornim sus pogonom 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 16.07.2018

 Nabavka rezervnih delova za hidrauličnu regulaciju turbine 110 mw-te 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.07.2018

 Bezazbestne zaptivne pletenice za armaturu visokog pritiska i temperature, pumpe visokog pritiska 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 17.07.2018

 Rezervni delovi, zavrtnji i spojni materijal turbine-te 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 17.07.2018

 Usluge atestiranja opreme benzinske pumpe u ex zaštiti 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.07.2018

 Izrada projekta zamene ovešanja sa rekonstrukcijom sistema ovešanja i pomoćnom čeličnom konstrukcijom 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.07.2018

 Servisiranje stubnih transformatora 25kv / 220v 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih kabina 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.07.2018

 Remont pumpi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.07.2018

 Popravka opreme cdu i tk sistema 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Zamena neonskih sa led reflektorima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Usluge popravki rasklopne elektro opreme na lok. 443 serije i lok jss 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Servis, popravka i etaloniranje sušnica 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.07.2018

 Servis, popravka i etaloniranje peći za žarenje 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.07.2018

 Delovi za kondez i slivne pumpe bloka a1 i a2 tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Delovi cirkulacionih pumpi jastrebac i delovi drenažnih pumpi, zaptivnih pumpi i pumpi za prskanje deponije pepela 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Godišnji servis i održavanje elementarnog analizatora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Održavanje rampi i kapija na tent a, tent b, tek i tem – so i o 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Servis i popravka viskozimetra svm 3000 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Popravka vn motora - te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Delovi za merenje broja obrtaja na trakama, dodavačima, mlinovima tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.07.2018

 Delovi hidrociklona deponije pepela tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.07.2018

 Nabavka tehničkih gasova za hemijske analize 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.07.2018

 Nabavka elektromotora 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 19.07.2018

 Nabavka merenja vlažnosti u dimnom gasu 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.07.2018

 Popravka i zamena tehnničkih cevovoda 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Popravka transformatora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Kontrola kvaliteta vazduha u okolini tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.07.2018

 Izrada kompletnih operativnih instrukcija za rad pogonskog osoblja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2018

 Angažovanje radne snage po nč za elektroodržavanje- tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2018

 Generalni remont radnih kola ventilartorskih mlinova tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Elektromotor 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2018

 Delovi za kondez, napojne pumpe i buster pumpe 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Mehaničarski merni alat 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2018

 Usluge poporavke elektromotora na lokomotivama u žt tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Servisiranje i etaloniranje spektrofotometra tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.07.2018

 Nabavka servo pogona sa izvršnim organima na postrojenju hpv1 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2018

 Pogon mokrog odšljakivača (motor-reduktor) - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Drenažna pumpa bazena kod dimnjaka - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Izrada projekta za izvođenje mašinskih i elektro instalacija, ventilacije i klimatizacije 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2018

 Sanacija bunkera uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Čišćenje jama, rezervoara, kanala i bunkera hidrosmeše, muljne stanice i drugih objekata 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Usluge servisiranja frekventnih regulatora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem i bez razaranja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Angažovanje izvršilaca za 110, 35 i 6,3 kv postrojenja po norma času 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Relei nivoa, sonde nivoa za bazene sirovih voda, el.pneumatske sirene tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2018

 Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori, prenosni merni uređaji struje tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2018

 Servis i održavanje pp ormana za skladištenje hemikalija 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.07.2018

 Nabavka i ugradnja uređaja za dezinfekciju pijaće vode 
OdžaciOPŠTINA ODŽACIrok: 29.06.2018

 Nabavka električne energije 
OpovoJAVNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU, PREčIšćAVANJE I DISTRIBUCIJU VODE MLADOST OPOVOrok: 23.07.2018

 Nafta i destilati 
PalićJAVNO PREDUZEĆE PALIĆ LUDAŠrok: 29.06.2018

 Elektroenergetski radovi 
PančevoZAVOD ZA ZAšTITU SPOMENIKA KULTURE U PANčEVUrok: 25.06.2018

 Prethodno obaveštenje - električna energija 
PančevoPREDšKOLSKA USTANOVA DEčJA RADOST PANčEVOrok: 24.06.2018

 Ugradnja filterske sekcije na cevovodu za povrat kondenzata 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 09.07.2018

 Električna energija 
PančevoUSTANOVA ZA SMEŠTAJ I ZBRINJAVANJE STARIH LICA GERONTOLOŠKI CENTARrok: 27.06.2018

 Sistematsko merenja buke, sa automatskim brojanjem saobraćaja 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 17.07.2018

 Nabavka i postavljanje autobuskih solarnih stajališta 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 18.07.2018

 Nabavka goriva 
PančevoJKP KAčAREVOrok: 25.06.2018

 Čišćenje kanalske mreže 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 23.07.2018

 Nabavka goriva 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 20.07.2018

 Tehnološke hemikalije - hipohlorit i sona kiselina 
PančevoJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 28.06.2018

 Prethodno obaveštenje - snabdevanje električnom energijom 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 17.12.2018

 Izgradnja i rekonstrukcija mostova 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 26.06.2018

 Rezervni delovi za sve mašine 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 29.06.2018

 Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 02.07.2018

 Rezervni delovi za sve mašine 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 04.07.2018

 Rezervni delovi za sve mašine 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 26.07.2018

 Električna energija 
PirotJAVNO PREDUZEćE ZA PLANIRANJE I UREđIVANJE GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA PIROTrok: 05.07.2018

 Naftni derivati za motorna vozila 
PirotDOM ZDRAVLJA PIROTrok: 11.07.2018

 Lož ulje 
PirotPREDšKOLSKA USTANOVA ČIKA JOVA ZMAJrok: 25.06.2018

 Rekonstrukcija i dogradnja smeštajnih paviljona 
PožarevacKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POžAREVAC-ZABELArok: 26.06.2018

 Merenje i analiza nivoa buke 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 03.07.2018

 Redovno održavanje i čišćenje brežanskog kanala 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 02.07.2018

 Mašinski i građevinski radovi 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 03.07.2018

 Mašinski i građevinski radovi 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 09.07.2018

 Nabavka dve nove komunalne radne mašine autočistilice 
PožarevacJKP KOMUNALNE SLUŽBErok: 09.07.2018

 Gorivo za vozila 
PožarevacDOM ZDRAVLJA POžAREVACrok: 12.07.2018

 Nabavka električne energije 
PožarevacZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA POžAREVACrok: 11.07.2018

 Usluga tehničkog ispitivanja instalacija 
PožarevacVP 5302 POžAREVACrok: 28.06.2018

 Nabavka opreme za merenje i upravljanje u TPS 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 28.06.2018

 Servis i baždarenje kalorimetara 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 29.06.2018

 Nabavka razmenjivača toplote i ostale opreme za tps 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 25.07.2018

 Izgradnja montažno betonske trafo stanice 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 23.07.2018

 Gorivo 
PrijepoljeJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE LIMrok: 20.07.2018

 Usluga popravke šamotnog zida parnog kotla bkr-50 
RaškaVP3705 RAšKArok: 25.06.2018

 Goriva 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 29.06.2018

 Kontrola kvaliteta 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 25.06.2018

 Vodovodne cefi fi 315 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 27.06.2018

 Nabavka električne energije 
RažanjOPšTINSKA UPRAVA RAžANJrok: 16.07.2018

 Gumena transportna traka 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 16.07.2018

 Toplovodni kotao snage 600 kw 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 28.06.2018

 Goriva, partija 1 - gasno ulje ekstra lako evro el 
Ribarska BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJArok: 23.07.2018

 Radovi na unapređenju energetske efikasnosti 
RibnicaVETERINARSKI SPECIJALISTIčKI INSTITUT KRALJEVOrok: 09.07.2018

 Pogonsko gorivo za motorna vozila 
RumaDOM ZDRAVLJA RUMA RUMArok: 25.06.2018

 Upravljanje otpadnim vodama 
RumaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE RUMArok: 16.07.2018

 Usluge servisiranja i periodičnog održavanja tehnološke opreme hlorogen, odnosno uređaja za proizvodnju natrijum hipohlorita 
RumaJP VODOVOD RUMArok: 27.06.2018

 Električna energija 
RumaSREDNJA TEHNIčKA šKOLA MILENKO BRZAK UčArok: 28.06.2018

 Investiciono održavanje kotlova 
RumaJAVNO PREDUZEĆE STAMBENO RUMArok: 29.06.2018

 Usluge očuvanja životne sredine-merenje elektromagnetnog zračenja, praćenje kvaliteta vazduha, praćenje nivoa buke u komunalnoj sredini 
RumaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE RUMArok: 29.06.2018

 Ulje za loženje srednje s - mazut 
RumaDOM ZDRAVLJA RUMA RUMArok: 23.07.2018

 Usluge servisa radnih mašina i kamiona sa rezervnim delovima 
RumaJP VODOVOD RUMArok: 29.06.2018

 Motorna goriva 
RumaJAVNO PREDUZEćE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GAS-RUMArok: 03.07.2018

 Usluga trajnog zbrinjavanja mulja sa transportom 
ŠabacJKP VODOVOD ŠABAC ŠABACrok: 17.07.2018

 Nabvka goriva 
ŠabacJKP REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAčVArok: 06.07.2018

 Usluga popravke instalacija 
ŠabacVP 4219 ŠABACrok: 13.07.2018

 Usluga ispitivanja instalacija 
ŠabacVP 4219 ŠABACrok: 12.07.2018

 Usluga održavanja te postrojenja 
ŠabacVP 4219 ŠABACrok: 10.07.2018

 Nabavka goriva 
ŠabacVETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT ŠABACrok: 25.06.2018

 Nabavka električne energije 
ŠabacVETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT ŠABACrok: 25.06.2018

 Isporuka i ugradnja automatske grube rešetke na glavnom dovodnom kolektoru u objektu cs 
ŠabacJKP VODOVOD ŠABAC ŠABACrok: 16.07.2018

 Gorivo 
ŠabacGRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCArok: 19.07.2018

 Servisiranje opreme za hlorisanje i redovno održavanje 
ŠabacJKP VODOVOD ŠABAC ŠABACrok: 02.07.2018

 Nabavka usluge električne energije 
SentaKULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR TURZO LAJOšrok: 06.07.2018

 Nabavka usluge baždarenja kalorimetra 
SentaJP ELGAS SENTArok: 28.06.2018

 Nabavka merila toplotne energije 
SentaJP ELGAS SENTArok: 28.06.2018

 Nabavka radova sanacije-popravke toplovoda 
SentaJP ELGAS SENTArok: 29.06.2018

 Gorivo 
SentaGIMNAZIJA SA DOMOM UčENIKA ZA TALENTOVANE UčENIKE BOLJAI SENTArok: 03.07.2018

 Vodomeri i baždarenje vodomera 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 26.06.2018

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 18.07.2018

 Vodovodne cevi 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 17.07.2018

 Izgradnja trafostanice sa polaganjem kablovskog voda i izgradnja vodovodne mreže 
ŠidOPšTINA ŠIDrok: 16.07.2018

 Gorivo 
SmederevoJKP ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVOrok: 29.06.2018

 Kontejneri 
SmederevoJKP ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVOrok: 05.07.2018

 Nabavka pločastih izmenjivača 
SmederevoJP GREJANJE SMEDEREVOrok: 28.06.2018

 Vodovodni materijal 
SmederevoJKP ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVOrok: 06.07.2018

 Prirodni gas 
Smederevska PalankaOPšTA BOLNICA STEFAN VISOKIrok: 25.06.2018

 Izgradnja i opremanje 2 (dva) zamenska bunara za vodosnabdevanje 
Smederevska PalankaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 29.06.2018

 Rekonstrukcija instalacija grejanja, računarske mreže, vodovoda i kanalizacije 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 13.07.2018

 Servis izmenjivača toplote 
SomborENERGANA SOMBORrok: 26.06.2018

 Iznajmljivanje iglofiltera 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 25.06.2018

 Servis gasnih gorionika 
SomborENERGANA SOMBORrok: 28.06.2018

 Usluge upravljanja otpadom 
SomborOPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆrok: 03.07.2018

 Dobra - ugalj 
SomborKAZNENO POPRAVNI ZAVOD U SOMBORUrok: 29.06.2018

 Materijal za vodovod i vodovodne instalacije 
SomborDOM UčENIKA SREDNJIH šKOLA SOMBORrok: 27.06.2018

 Cevi i cevni elementi za spoljnu kanalizaciju 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 23.07.2018

 Usluga transporta neopasnog otpada 
SomborJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ČISTOćA SOMBORrok: 02.07.2018

 Tehnički materijal, materijal za održavanje industrijskih mašina primat maribor 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZAJEDNIčKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICIrok: 29.06.2018

 Medicinski i nemedicinski gasovi 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZAJEDNIčKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICIrok: 02.07.2018

 Gorivo za putničke automobile 
Sremska KamenicaINSTITUT ZA PLUćNE BOLESTI VOJVODINErok: 02.07.2018

 Usluge inspekcijskog pregleda kotlova i opreme pod pritiskom 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZAJEDNIčKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICIrok: 02.07.2018

 Adaptacija-modernizacija toplotnih podstanica 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJArok: 29.06.2018

 Nabavka građevinskog materijala 
Sremska MitrovicaVOJNA POšTA 1415 SREMSKA MITROVICArok: 16.07.2018

 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi 
Sremska MitrovicaDOM ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICArok: 26.06.2018

 Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALIJErok: 23.07.2018

 Nabavka goriva 
Srpska CrnjaDOM ZDRAVLJA SRPSKA CRNJArok: 25.06.2018

 Nabavka ogrevnog materijala za grejnu 
StalaćOSNOVNA šKOLA VOJVODA PRIJEZDArok: 29.06.2018

 Nabavka polupodzemnih kontejnera 
Stara PazovaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA J.P.rok: 29.06.2018

 Nabavka usluga održavanja hidraulike 
Stara PazovaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA J.P.rok: 25.06.2018

 Javna nabavka dobra-električne energije i javne rasvete 
Stara PazovaOPŠTINA STARA PAZOVArok: 23.07.2018

 Isporuka električne energije 
Stari LecDOM ZA DUšEVNO OBOLELA LICA 1. OKTOBARrok: 27.06.2018

 Nabavka električne energije 
StubalOŠ VUK KARADžIćrok: 26.06.2018

 Održavanje stočnih groblja 
SuboticaGRADSKA UPRAVArok: 26.06.2018

 Prethodno obaveštenje - nabavka prirodnog gasa 
SuboticaPREDšKOLSKA USTANOVA NAšA RADOSTrok: 23.06.2018

 Hemikalije za preradu vode 
SuboticaJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.06.2018

 Deratizacija objekta 
SuboticaMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICArok: 09.07.2018

 Prirodni gas 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE STADION SUBOTICArok: 02.07.2018

 Strateška procena uticaja generalnog urbanističkog plana 
SuboticaJAVNO PREDUZEćE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIčKO PLANIRANJE I STANOVANJE, SUBOTICArok: 25.06.2018

 Električna energija 
SuboticaGRAD SUBOTICArok: 13.07.2018

 Čišćenje parking mesta 
SuboticaJKP PARKING SUBOTICArok: 25.06.2018

 Servis hidrocila 
SuboticaJAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 04.07.2018

 Nabavka radova na gasifikaciji objekta 
SuboticaPREDšKOLSKA USTANOVA NAšA RADOSTrok: 25.06.2018

 Nabavka goriva 
SuboticaPREDšKOLSKA USTANOVA NAšA RADOSTrok: 27.06.2018

 Servis i nabavka industrijskih merača 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝rok: 29.06.2018

 Nabavka usluge čišćenja poslovnog prostora 
SurčinGRADSKA OPšTINA SURčINrok: 26.06.2018

 Čišćenje fekalne kanalizacije 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 28.06.2018

 Utovar i odvoz mešanog otpada 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 25.06.2018

 Zakup radnih građevinskih mašina sa rukovaocem 
SurčinJAVNO PREDUZEćE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPšTEG INTERESA ZA GRAđANE GRADSKE Orok: 02.07.2018

 Nabavka natrijum hipohlorita i sone kiseline 
SvilajnacSTC PRIRODNJAčKI CENTAR SVILAJNACrok: 27.06.2018

 Servisiranje pumpi i elektromotora i po potrebi zamena istih 
TemerinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TEMERIN TEMERINrok: 26.06.2018

 Nabavka kotla za toplanu 
TemerinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TEMERIN TEMERINrok: 02.07.2018

 Nabavka i ugradnja kotla na biomasu u objektu 
TitelOSNOVNA šKOLA SVETOZAR MILETIćrok: 26.06.2018

 Gorivo za motorna vozila 
TrstenikDOM ZDRAVLJA DR SAVA STANOJEVIćrok: 26.06.2018

 Pločasti izmenjivači toplote 
UžiceJKP GRADSKA TOPLANA UžICErok: 04.07.2018

 Nabavka opreme za uređenje lokacija za zabavu na vodi u okviru projekta unapređenje turističke infrastrukture na području zapadne srbije za izletnički 
UžiceREGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZLATIBOR D.O.O.rok: 25.06.2018

 Angažovanje mehanizacije za razminiranje 
UžiceJP AERODROM PONIKVErok: 05.07.2018

 Pogonsko gorivo 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 09.07.2018

 Tečni kiseonik 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 12.07.2018

 Nabavka goriva 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BIOKTOšrok: 13.07.2018

 Električna energija 
UžiceJAVNO PREDUZEćE STANrok: 27.06.2018

 Usluga opravke toplovodnih cevi 
ValjevoVP 9845rok: 04.07.2018

 Nabavka delova i opreme za poboljšanje sagorevanja na kotlu 50 mw 
ValjevoJKP TOPLANA-VALJEVOrok: 06.07.2018

 Kupovina nafte i naftnih derivata 
ValjevoZAVOD ZA ZAšTITU SPOMENIKA KULTURE VALJEVOrok: 02.07.2018

 Isporuka električne energije 
Velika PlanaJP MORAVA VELIKA PLANArok: 23.07.2018

 Nabavka benzina, nafte, ulja, maziva i nabavka lož ulja 
Veliki PopovacUSTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANčIćEVIćVELIKI POPOVACrok: 20.07.2018

 Javna nabavka dobra- lož ulje gasno ulje ekstra lako evro el 
Veliki ŠiljegovacOŠVELIZAR STANKOVIć-KORčAGINrok: 29.06.2018

 Nabavka ogrevnog drveta 
Veliko GradišteOSNOVNA šKOLA IVO LOLA RIBARrok: 26.06.2018

 Građevinski potrošni materijal za redovno održavanje nepokretnosti 
VranjeVP 4976, VRANJErok: 11.07.2018

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
VranjeJP VODOVOD VRANJErok: 11.07.2018

 Nabavka električne energije 
VranjeZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA VRANJErok: 27.06.2018

 Električna energija 
Vranjska BanjaGRADSKA OPšTINA VRANJSKA BANJArok: 25.06.2018

 Električna energija 
Vranjska BanjaGRADSKA OPšTINA VRANJSKA BANJArok: 25.06.2018

 Električna energija 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 27.06.2018

 Radovi na izgradnji gasnog priključnog voda 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 29.06.2018

 Nabavka dobara- električne energije 
Vrnjačka BanjaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VRNJAčKA BANJArok: 29.06.2018

 Nabavka i ugradnja mašinske opreme 
Vrnjačka BanjaUSTANOVA,,SPORTSKI CENTAR VRNJAčKA BANJArok: 02.07.2018

 Nabavka uređaja za grejanje i klimatizaciju kancelarija 
VršacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DRUGI OKTOBAR VRŠACrok: 29.06.2018

 Pogonsko gorivo 
VršacDOM ZDRAVLJA VRšACrok: 02.07.2018

 Nabavka električne energije 
ŽabaljOPŠTINA ŽABALJrok: 25.06.2018

 Nabavka dobara – mrkog uglja 
ŽagubicaOPšTINA ŽAGUBICArok: 03.07.2018

 Natrijum hipohlorit 
ZaječarJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE TIMOK-ODRžAVANJE ZAJEčARrok: 24.08.2018

 Vodovodni materijal 
ZaječarJKP VODOVOD ZAJEčARrok: 09.07.2018

 Usluga obavljanja poslova zaštite od jonizujućeg zračenja 
ZaječarZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEčARrok: 27.06.2018

 Nabavka električne energije 
ZrenjaninJKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANINrok: 02.07.2018

 Servisiranje pumpi i ventilatora u pogonu 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKA TOPLANA ZRENJANINrok: 27.06.2018

 Nabavka i ugradnja opreme za mobilnu stanicu za kontrolu životne sredine 
Zubin PotokSKUPŠTINA OPŠTINE ZUBIN POTOKrok: 05.07.2018