RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Nabavka dobara - gasno ulje ekstra lako evro El 
AleksinacPREDšKOLSKA USTANOVA LANErok: 05.03.2018

 Radna mašina - buldožer polovno 
AleksinacJP ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST OPšTINE ALEKSINACrok: 08.03.2018

 Nabavka gasnog ulja ekstra lakog evro El 
AleksinacALEKSINAčKA GIMNAZIJArok: 08.03.2018

 Nabavka goriva 
AleksinacOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ALEKSINACrok: 23.02.2018

 Nabavka lož ulja 
AleksinacOPšTA BOLNICA ALEKSINACrok: 12.03.2018

 Nabavka uglja i drva za ogrev 
AleksinacDOM UčENIKA SREDNJIH šKOLA MLADOSTrok: 28.02.2018

 Održavanje higijene 
AleksinacOPšTA BOLNICA ALEKSINACrok: 01.03.2018

 Usluge prevoza preminulih lica na obdukciju 
AleksinacOPšTA BOLNICA ALEKSINACrok: 01.03.2018

 Nabavka električne energije 
AlibunarJKP UNIVERZAL ALIBUNARrok: 14.03.2018

 Nabavka električne energije 
AlibunarPREDšKOLSKA USTANOVA POLETARAC ALIBUNARrok: 02.03.2018

 Toplotne pumpe sa ugradnjom - oprema za grejanje 
ApatinSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU JUNAKOVIć APATIN, APATINrok: 28.02.2018

 Rezervni delovi i materijal za vodovod 
ApatinJKP NAŠ DOM APATINrok: 22.02.2018

 Nabavka autosmećara 
ApatinJKP NAŠ DOM APATINrok: 01.03.2018

 Nabavka i isporuka prirodnog gasa 
ApatinSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU JUNAKOVIć APATIN, APATINrok: 22.02.2018

 Nabavka materijala od plastičnih masa 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 26.02.2018

 Nabavka goriva 
AranđelovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ARANđELOVACrok: 23.02.2018

 Nabavka fitinga, vijčane robe i spojnica 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 07.03.2018

 Održavanje i servisiranje sistema daljinskog nadzora i upravljanja 
AriljeJP ZA VODOSNABDEVANJE RZAVrok: 23.02.2018

 Nabavka električne energije 
BabušnicaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BABUŠNICArok: 16.03.2018

 Nabavka lož ulja 
BabušnicaPREDšKOLSKA USTANOVA ,,DEčJA RADOST,, BABUšNICArok: 01.03.2018

 Pogonsko gorivo za motorna vozila 
BačOPŠTINA BAČrok: 27.02.2018

 Nabavka usluge komunalne delatnosti prikupljanja, zbrinjavanja i tretiranja animalnog otpada 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 26.02.2018

 Nabavka dobara-električna energija. 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 27.02.2018

 Nabavka električne energije za javnu rasvetu 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 01.03.2018

 Radovi na održavanju puteva i putnih objekata 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 09.03.2018

 Održavanje higijene 
Bačka PalankaDOM ZDRAVALJA DR MLADEN STOJANOVIć BAčKA PALANKArok: 21.02.2018

 Dobra - nabavka električne energije 
Bačka TopolaOPšTINA BAčKA TOPOLArok: 12.03.2018

 Električna energija 
Bačka TopolaPREDŠKOLSKA USTANOVA ZA DECU BAMBI BAČKA TOPOLArok: 22.02.2018

 Kapitalni remont temeljnih ispusta he potpeć 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.02.2018

 Izrada TD i revitalizacija mosnog krana 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 06.03.2018

 Nabavka ležajeva 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 21.02.2018

 Rekonstrukcija razvodnog bloka 35 kv - trivunova livada 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 21.02.2018

 Nabavka teretnih vozila i transportnih sredstava 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 23.02.2018

 Konsultantske i naučno istraživačke usluge 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.02.2018

 Nabavka rezervnih delova za fp tara, hidrostatičke sonde, nivostati, elektromagnetni ventili i sl. 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.02.2018

 Goriva i maziva 
Bajina BaštaJP NACIONALNI PARK TARArok: 21.02.2018

 Nabavka zaptivki, semeringa, mažetni, fitinga i drugih delova 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 27.02.2018

 Nabavka zavrtnjeva, ankera, popnitni i drugog materijala 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.02.2018

 Statički frekventni pretvarač - sfp proširenje razvodnog postrojenja rp 220 kv rhe ‘‘bb’’ - zemljani radovi, izrada kegle 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 27.02.2018

 Nabavka uređaja za automatsko merenje nivoa vode u pijezometrima brana 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 27.02.2018

 Nabavka i ugradnja instrumenata za geotehnička merenja 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 01.03.2018

 Rvitalizacija krana 2x250/63t u rhe bb faza 3 nabavka mobilnog uređaja za mašinsku obradu na licu mesta 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 28.02.2018

 Pročišćavanje neprohodnih pijezometarskih cevi i ugradnja novih 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 28.02.2018

 Nabavka i ugradnja instrumenata za beleženje jakih potresa u lamelama 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 01.03.2018

 Rekonstrukcija upravljanja dizel agregata u toku izvođenja remontnih radova na kruni brane za pogon ustava 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 02.03.2018

 Nabavka rezervnih rastavljača za trafostanice, za vodne i trafo ćelije 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 05.03.2018

 Nabavka mernih uređaja za merenje nivoa površinskih i podzemnih voda 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 02.03.2018

 Rekonstrukcija komandne table regulacionog transformatora 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 09.03.2018

 Remontni radovi na dalekovodima i sopstvenoj potrošnji 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 16.03.2018

 Nabavka i ugradnja elektro opreme 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 05.03.2018

 Revitalizacija krana 2h250/63t u rhe bb projektovanje i nabavka opreme i alata - elektro i mašinski radovi 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 05.03.2018

 Izrada prohronske zaptivne ploče 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 21.03.2018

 Usluge snimanja i otklanjanja kavitacionih oštećenja na radnim kolima i drugoj opremi 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 23.03.2018

 Nabavka goriva 
Bajina BaštaOPšTINA BAJINA BAšTArok: 08.03.2018

 Nabavka novog transformatora za agregat 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 13.03.2018

 Nabavka rezervnih delova 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 22.03.2018

 Nabavka goriva i maziva 
Banatski BrestovacJKP KOMBREST BANATSKI BRESTOVACrok: 23.02.2018

 Nabavka električne energije 
BarajevoUPRAVA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVOrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
BatočinaPREDšKOLSKA USTANOVA POLETARAC, BATOčINArok: 21.02.2018

 Nabavka dobara – električna energija 
BečejJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE USLUGE KOMUNALAC BEčEJrok: 26.02.2018

 Gorivo 
BečejGERONTOLOŠKI CENTAR BEČEJrok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
BečejUSTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINEBEčEJ ĐORđE PREDIN - BADžArok: 13.03.2018

 Nabavka usluga analize vode 
BečejJP VODOKANALrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
BečejGIMNAZIJArok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
BečejJP VODOKANALrok: 19.03.2018

 Električna energija 
BečejOPšTINSKA UPRAVA BEčEJrok: 21.03.2018

 Nabavka ogreva 
Bela CrkvaOPšTINA BELA CRKVArok: 21.02.2018

 Hvatanje, prevoz i zbrinjavanje napuštenih pasa i tretman vlasničkih pasa i mačaka 
Bela CrkvaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BELOCRKVANSKI KOMUNALAC BELA CRKVArok: 12.03.2018

 Nabavka električne energije 
BelegišOSNOVNA šKOLA VERA MIščEVIćrok: 22.02.2018

 Gorivo za zagrevanje prostorija škole 
Belo BlatoOŠ BRATSTVO JEDINSTVO BELO BLATOrok: 01.03.2018

 Naftni derivati 
BeočinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOčINrok: 12.03.2018

 Pogonsko gorivo evro dizel 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAđEVINSKA USTANOVA BEOGRADrok: 12.03.2018

 Kupovina potrošnog materijala: suvi led 
Beograd ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJUrok: 21.02.2018

 Nabavka materijala za mašinske radove - regulaciona stanica na adaptaciji objekta 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAđEVINSKA USTANOVA BEOGRADrok: 26.02.2018

 Usluge iznajmljivanja i održavanja hemijskih toaleta 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ADA CIGANLIJA BEOGRADrok: 26.02.2018

 Nabavka tehničkih gasova 
Beograd REPUBLIčKI HIDROMETEOROLOšKI ZAVOD SRBIJErok: 28.02.2018

 Pregled i ispitivanje posuda pod pritiskom aerotunela VTI 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 23.03.2018

 Materijal za premotavanje elektromotora 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 03.01.2019

 Nabavke usluga čišćenja i pranja betonskih i asfaltnih površina, pražnjenje kontejnera sa odvoženjem smeća na najbližu deponiju 
Beograd UPRAVA CARINArok: 13.03.2018

 Izvođenje radova na rekonstrukciji 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 05.03.2018

 Usluge čišćenja i održavanja higijene 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 23.02.2018

 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i modernizaciju kotlarnice 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 23.02.2018

 Isporuka i ugradnja opreme za merenje količine i kvaliteta vode 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 23.02.2018

 Nabavka loptastih slavina 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 26.02.2018

 Izgradnja distributivne toplovodne mreže 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 26.02.2018

 Rekonstrukcija i modernizacija KO €žSava Kovačevi怜 i izgradnja PPS3 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 26.02.2018

 Usluga – realizacije plana i programa sistematskog praćenja rezidua farmakoloških, hormonskih i drugih štetnih materija kod životinja 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAšTITE žIVOTNE SREDINE - UPRAVA ZA VETERINUrok: 01.03.2018

 Teodolit 
Beograd JAVNO PREDUZEćE JUGOIMPORT SDPRrok: 01.03.2018

 Rezervni delovi i oprema 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 02.03.2018

 Uzorkovanje i ispitivanje zemljišta, sedimenta i podzemnih voda 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 09.03.2018

 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za višenamensko korišćenje podzemnih voda 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 12.03.2018

 Aktivna električna energija 
Beograd DESETA GIMNAZIJA MIHAJLO PUPINrok: 22.02.2018

 Nabavka dobara-tng-autogas 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 16.03.2018

 Tekuće održavanje i upravljanje tehničkim sistemima 
Beograd JP SAVA CENTARrok: 15.03.2018

 Nabavka ptz korektora 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 19.03.2018

 Merači protoka gasa - turbinski, rotacioni i sa mehom 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 21.03.2018

 Specijalna komunalna vozila sa bočnim utovarom 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 23.02.2018

 Vozila za prikupljanje komunalnog otpada 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 26.02.2018

 Košenje trave i održavanje higijene u parkovima 
Beograd GRADSKA OPŠTINA PALILULArok: 26.02.2018

 Održavanje termotehničke opreme 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 27.02.2018

 Nabaka električne energije 
Beograd ELEKTROTEHNIčKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 08.03.2018

 Električna energija 
Beograd INSTITUT ZA BIOLOšKA ISTRAžIVANJA SINIšA STANKOVIćrok: 05.03.2018

 Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi za dve klima komore menerga 
Beograd USTANOVA ZA FIZIčKU KULTURU SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR TAšMAJDANrok: 12.03.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd OSNOVNA šKOLA STARINA NOVAKrok: 22.02.2018

 Servisiranje i održavanje bagera i amfibije proizvođača menzi muck i truxor 
Beograd JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODErok: 15.03.2018

 Radovi na dovođenju neprekidnog napajanja na info tablama 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA JAVNE GARAžE I PARKIRALIšTA PARKING SERVISrok: 14.03.2018

 Prethodno obaveštenje - električna energija 
Beograd GRAD BEOGRAD - SLUžBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKIrok: 16.03.2018

 Radovi na vodovodu i kanalizaciji 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA JAVNE GARAžE I PARKIRALIšTA PARKING SERVISrok: 16.03.2018

 Prethodno obaveštenje- Energenti – ulja za loženje i gasno ulje ekstra lako evro el 
Beograd GRAD BEOGRAD - SLUžBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKIrok: 16.03.2018

 Prethodno obaveštenje - pogonska goriva za motorna vozila 
Beograd GRAD BEOGRAD - SLUžBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKIrok: 16.03.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd VISOKA šKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJErok: 23.02.2018

 Tečni naftni gas 
Beograd PREDšKOLSKA USTANOVA BOšKO BUHA PALILULArok: 27.02.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd ARHIV SRBIJE - USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJArok: 28.02.2018

 Električna energija 
Beograd MAŠINSKA ŠKOLA RADOJE DAKIĆrok: 23.02.2018

 Električna energija 
Beograd OSNOVNA ŠKOLA 14. OKTOBARrok: 26.02.2018

 Automatizacija rada 10 kv postrojenja u trafostanicama 110/10 kv i 10/0,4 kv makiš 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 02.03.2018

 Električna energija 
Beograd JAVNO PREDUZEćE SLUžBENI GLASNIKrok: 22.02.2018

 Cevi i fiting za kanalizaciju 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 22.02.2018

 Prethodno obaveštenje - centralizovani postupci javnih nabavki 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd UNIVERZITET U BEOGRADU-EKONOMSKI FAKULTETrok: 23.02.2018

 Nabavka elektromotora i elektromotornih sigurnosnih aktuatora 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.02.2018

 Proširenje postojećeg kapaciteta 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 23.02.2018

 Rezervni delovi za klima uređaje i grejači 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.02.2018

 Prethodno obaveštenje - prethodno obavštenje, usluge - usluge čišćenja zgrada, 2018. godina 
Beograd UNIVERZITETSKA DEčJA KLINIKArok: 24.02.2018

 Prethodno obaveštenje - potrošni materijal, 2018 godina 
Beograd UNIVERZITETSKA DEčJA KLINIKArok: 24.02.2018

 Msingani ventili i umanjivači pritiska za kućne priključke 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 26.02.2018

 Mesingane spojnice, poluspojnice, klizne i holenderi 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.02.2018

 Prethodno obaveštenje - usluge po specifikaciji 
Beograd INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURšKE BOLESTI BANJICArok: 25.02.2018

 Prethodno obaveštenje - dobra po specifikaciji 
Beograd INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURšKE BOLESTI BANJICArok: 25.02.2018

 Servisiranje i popravke građevinskih mašina jcb 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 26.02.2018

 Nabavka usluge ,,eko patrole 
Beograd GRADSKA OPšTINA SAVSKI VENACrok: 28.02.2018

 Remont ventila sigurnosti i hemijsko pranje cevne spirale 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 28.02.2018

 Reparacione obujmice 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 01.03.2018

 Projekat rekonstrukcije i dogradnje ppv 
Beograd MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURErok: 02.03.2018

 Oprema za monitoring kvaliteta podzemne i površinske vode 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 05.03.2018

 Rezervni delovi za uv reaktor 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 05.03.2018

 Kanalizacione centrifugalne pumpe 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 05.03.2018

 Nabavka usluga - usluga periodične dozimetrijske kontrole izvora zračenja, lična dozimetrijska kontrola i zdravstveni pregledi 
Beograd UNIVERZITETSKA DEčJA KLINIKArok: 23.02.2018

 Održavanje higijene u poslovnim prostorijama 
Beograd REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVODrok: 06.03.2018

 Nabavka dobara- električna energija 
Beograd CENTAR ZA ZAšTITU ODOJčADI,DECE I OMLADINErok: 07.03.2018

 Nabavka goriva - evro dizel 
Beograd MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJErok: 08.03.2018

 Nabušnice – kućni prikljukčci 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 07.03.2018

 Održavanje grejnih instalacija 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 08.03.2018

 Vatrogasna creva i prateća oprema 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 08.03.2018

 Godišnja revizija trafo stanica 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 23.02.2018

 Zakup teretnih kola 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 09.03.2018

 Evro dizel za vuču vozova 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 15.03.2018

 Zasuni 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 12.03.2018

 Električna energija 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 16.03.2018

 Alati, radni pribor, pomoćni uređaji 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 26.02.2018

 Aktivna električna energija 
Beograd FILOLOšKA GIMNAZIJArok: 22.02.2018

 Usluga održavanja klimatizacije 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 14.03.2018

 Prethodno obaveštenje - nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture 
Beograd MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJArok: 15.03.2018

 Nabavka električna energija 
Beograd ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJErok: 15.03.2018

 Montažno demontažni komad - mdk 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 15.03.2018

 Prethodno obaveštenje - računarska oprema 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 16.03.2018

 Prethodno obaveštenje - servis fotokopir aparata, fiksna telefonija, fto, čišćenja 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 16.03.2018

 Nabavka goriva 
Beograd GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U BEOGRADUrok: 16.03.2018

 Gasno ulje ekstra lako evro el 
Beograd INSTITUT ZA NEONATOLOGIJUrok: 19.03.2018

 Potrošni materijal za membransku filtraciju 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 16.03.2018

 Mehaničko čišćenje dimnjaka 
Beograd INSTITUT ZA NEONATOLOGIJUrok: 23.02.2018

 Dozimetrijska merenja i kontrola radne sredine, lična dozimetrijska kontrola u zoni jonizujućeg zračenja 
Beograd KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 16.03.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd MUZEJ ISTORIJE JUGOSLAVIJErok: 22.02.2018

 Aluminijum sulfat 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 16.03.2018

 Električna energija 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAšTITE žIVOTNE SREDINErok: 23.02.2018

 Održavanje centralnih sistema za klimatizaciju 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 22.03.2018

 Nabavka goriva za grejanje - mazut NSG-s sa uslugom prevoza i pretakanja 
Beograd NARODNO POZORIšTE U BEOGRADUrok: 22.02.2018

 Održavanje klima uređaja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.02.2018

 Bager 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 21.02.2018

 Kombinovana građevinska mašina 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 21.02.2018

 Servisne usluge i rezervni delovi za prese 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 26.02.2018

 Vodovodni i elektro materijal za održavanje,partija 1- vodovodni materijal 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 22.02.2018

 Alat i oprema za potrebe mašinskog sektora 
Beograd EPS-JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA POVRŠINSKI KOPOVI KOSOVO-OBILIĆrok: 21.02.2018

 Nabavka goriva za motorna vozila 
Beograd NARODNO POZORIšTE U BEOGRADUrok: 12.03.2018

 Oprema za pogon 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.02.2018

 Delovi grejnih površina kotla 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 02.03.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 05.03.2018

 Električna energija 
Beograd REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POšTANSKE USLUGErok: 07.03.2018

 Nabavka i isporuka pogonskog goriva 
Beograd MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA SAOBRAĆAJA IINFRASTRUKTURErok: 08.03.2018

 Remont elektromagnetne šinske kočnice za tramvaje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 27.02.2018

 Specijalističke obuke u civilnom vazduhoplovstvu 
Beograd DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJErok: 21.02.2018

 Rezervni delovi za građevinske mašine, partija 1-rezervni delovi za građevinske mašine 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 14.03.2018

 Delovi osovinskog sklopa tramvaja bez reduktora 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 15.03.2018

 Izrada i pregled investiciono – tehničke dokumentacije 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 12.03.2018

 Blok transformatora 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 14.03.2018

 Čišćenje radnog prostora 
Beograd DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJErok: 23.02.2018

 Iznajmljivanje 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 23.02.2018

 Usluga popravke i održavanja klima uređaja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 19.03.2018

 Ispitivanje opreme za potrebe rekonstrukcije (утврђивања актуелног стања постојеће турбинске опреме) 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 16.03.2018

 Usluga revizije vodovodne i kanalizacione mreže 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 15.03.2018

 Ugalj za ogrev 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVArok: 19.03.2018

 Usluge na doradi proizvoda - usluga toplog cinkovanja 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd OSNOVNA šKOLA KRALJ PETAR PRVI BEOGRAD (STARI GRAD)rok: 22.02.2018

 Materijal za održavanje administrativno poslovnih objekata 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 19.03.2018

 Gorivo 
Beograd CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKErok: 27.02.2018

 Nabavka električne energije 
Beograd UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADUrok: 27.02.2018

 Usluge popravke i održavanja rashladnih grupa 
Beograd INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVOrok: 22.02.2018

 Nabavka dobara - raznovrsnih rezervnih delova za opremu i sisteme i delova od prohroma za proizvodnu opremu 
Beograd INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAKrok: 21.02.2018

 Električna energija 
Beograd ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRADrok: 26.02.2018

 Nabavka energenata 
Beograd INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAKrok: 06.03.2018

 Gorivo 
Beograd PREKRšAJNI SUD U BEOGRADUrok: 28.02.2018

 Popravka komore votsch 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CENTARrok: 28.02.2018

 Popravka komore votsch 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CENTARrok: 28.02.2018

 Materijal za investicije i održavanje – nadzemni vodovi 10(20) kv, 1kv– samonosivi kablovski snopovi sn i nn i pribor za sks 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 21.02.2018

 Tehnički pregled – kanalizacija 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 26.02.2018

 Merni transformatori (po partijama) 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 27.02.2018

 Zamena postojećih 35 kv podzemnih vodova 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 02.03.2018

 Rekonstrukcija TS 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 05.03.2018

 Tehnička dokumentacija za izgradnju rezervoara 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 05.03.2018

 Opšti potrošni materijali 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 06.03.2018

 Građevinski radovi na rušenju armirano betonskih i metalnih dalekovodnih stubova 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 05.03.2018

 Modernizacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja srednjenaponskom mrežom 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 05.03.2018

 Nabavka sistema za centralizovan nadzor 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 05.03.2018

 Izvođenje trafo stanice i napojnog 10kv kabla 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 07.03.2018

 Usluga održavanja i popravke opreme i uređaja za sopstvenu potrošnju 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 09.03.2018

 Nabavka CU šina 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 09.03.2018

 Usluga održavanja besprekidnog napajanja 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 12.03.2018

 Invertori, nabavka ispravljača – punjača aku baterija i akumulatora 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 12.03.2018

 Rekonstrukcija i adaptacija dv 110kv 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 13.03.2018

 Rasklopni elementi 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 12.03.2018

 Radna oprema 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 16.03.2018

 Usluge čišćenja objekata 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 15.03.2018

 Nabavka goriva za službena vozila 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, šUMARSTVA I VODOPRIVREDE - UPRAVA ZA AGRARNA PLAćANJArok: 19.03.2018

 Mašinski potrošni materijali 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 22.03.2018

 Profilaktička ispitivanja 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 23.03.2018

 Prethodno obaveštenje - usluga odvoženja i odlaganja otpada 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - usluga održavanja higijene 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - nabavka energenata 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - usluge eko patrole 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZEMUNrok: 04.03.2018

 Javna nabavka energenata: mazuta, lož ulja i eurodizela 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 12.03.2018

 Ležajevi 
Beograd VOJSKA SRBIJE, KOMANDA V I PVO, VZ MOMA STANOJLOVIć, BATAJNICArok: 22.02.2018

 Industrijske mašine r/d 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 20.03.2018

 Održavanje higijene 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 15.03.2018

 Servisiranje i održavanje sistema za daljinsko grejanje 
Beograd KBC BEžANIJSKA KOSA BEOGRADrok: 28.02.2018

 Električna energija 
Beograd DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICArok: 28.02.2018

 Električna energija 
Beograd JAVNO PREDUZEćE PUTEVI SRBIJErok: 21.02.2018

 Kalcijum hlorid - granulat 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 26.02.2018

 Nabavka rezervnih delova sa ugradnjom 
Beograd AGENCIJA ZA ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 05.03.2018

 Prethodno obaveštenje - nabavka medicinskih gasova 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 08.03.2018

 Prethodno obaveštenje - usluga održavanja higijene u objektu klinike za interne bolesti 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 08.03.2018

 Sanacija, adaptacija i rekonstukcija postojećih i postavljanje novih privremenih montažnih objekata 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKE PIJACE BEOGRADrok: 23.02.2018

 Studija primene ekoloških sredstava za uklanjanje nepoželjne vegetacije 
Beograd JAVNO PREDUZEćE PUTEVI SRBIJErok: 26.02.2018

 Gasno ulje 
Beograd BEOGRADSKA POSLOVNA šKOLA - VISOKA šKOLA STRUKOVNIH STUDIJArok: 12.03.2018

 Električna energija 
Beograd OŠ DESPOT STEFAN LAZAREVIĆrok: 23.02.2018

 Nabavka goriva 
BlaceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BLACErok: 13.03.2018

 Nabavka dobara električna energija 
BlaceCENTAR ZA SOCIJALNI RAD BLACErok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
BogatićSKUPŠTINA OPŠTINA BOGATIĆrok: 05.03.2018

 Nabavka električne energije 
BoljevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGArok: 05.03.2018

 Medicinski kiseonik 
BoljevacDOM ZDRAVLJA BOLJEVACrok: 26.02.2018

 Održavanje javnih česmi i fontana 
BorOPšTINSKA UPRAVA BORrok: 05.03.2018

 Električna energija 
BorJKP TOPLANA BORrok: 06.03.2018

 Nabavka električne enrgije 
BorOSNOVNA šKOLA SVETI SAVArok: 23.02.2018

 Nabavka i isporuka električne energije 
BorŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE VIDOVDANrok: 23.02.2018

 Gorivo 
BorTEHNIčKI FAKULTET U BORUrok: 26.02.2018

 Električna energija 
BorOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 28.02.2018

 Nabavka sredstva i pribor za održavanje higijene po partijama 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 27.02.2018

 Usluga servisiranja autočistilice johnston c50 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 27.02.2018

 Naftni derivati 
BosilegradJAVNO PREDUZEćE GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I PUTEVE OPšTINE BOSILEGRADrok: 02.03.2018

 Električna energija 
BosilegradDOM UčENIKA SREDNJIH šKOLA U BOSILEGRADUrok: 01.03.2018

 Rezervni delovi i pribor za vozila i njihove motore 
BosilegradJAVNO PREDUZEćE GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I PUTEVE OPšTINE BOSILEGRADrok: 26.02.2018

 Električna energija 
BosilegradOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BOSILEGRADrok: 02.03.2018

 Završni radovi na izgradnji sportske dvorane 
BrodarevoOSNOVNA šKOLA SVETOZAR MARKOVIć‡ BRODAREVOrok: 26.02.2018

 Električna energija 
BrusOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BRUSrok: 23.02.2018

 Nabavka lož ulja 
BrusCENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRUSrok: 15.03.2018

 Hrana i namirnice za pripremu hrane 
BrusCENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRUSrok: 15.03.2018

 Nabavka tehnološke opreme za transfer stanicu 
BujanovacOPšTINA BUJANOVAC- SLUžBA ZA FINANSIJErok: 05.03.2018

 Ispitivanje vode ѕa piće i otpadne vode 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 21.02.2018

 Električna energija 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 16.03.2018

 Nabavka goriva 
BujanovacOPšTINA BUJANOVAC- SLUžBA ZA FINANSIJErok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
BujanovacOPšTINA BUJANOVAC- SLUžBA ZA FINANSIJErok: 15.03.2018

 Kanalizacioni cevi 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 26.02.2018

 Usluga servis pumpi 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 27.02.2018

 Nabavka lož ulja za potrebe grejanja škole 
ČačakOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
ČačakOSNOVNA šKOLA RATKO MITROVIćrok: 23.02.2018

 Nabavka električne energije 
ČačakOŠ SVETI SAVArok: 26.02.2018

 Nabaka goriva dizel - benzin 
ČačakKOMUNALNO PREDUZEćE PARKING SERVISČAčAKrok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
ČačakMAšINSKO-SAOBRAćAJNA šKOLA ČAčAKrok: 07.03.2018

 Baterije za električni viljuškar 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 28.02.2018

 Usluga izrade pp nosača grejača 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
ČačakTEHNIčKA šKOLArok: 02.03.2018

 Rezervni deo za uređaj za punjenje prahom 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 01.03.2018

 Električna energija 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 23.02.2018

 Hlor 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 28.02.2018

 Električna energija 
ČelarevoOŠ ZDRAVKO ČELARrok: 27.02.2018

 Javna nabavka male vrednosti - nabavka dobara - goriva - benzina i dizela 
ĆićevacCENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPšTINE VARVARIN I ĆIćEVAC SA SEDIšTEM U ĆIćEVCUrok: 27.02.2018

 Nabavka lož ulja 
ĆićevacDOM ZDRAVLJA ĆIćEVACrok: 26.02.2018

 Nabavka goriva 
ČokaOPŠTINA ČOKArok: 28.02.2018

 Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro el 
CrepajaOSNOVNA šKOLA SAVA ŽEBELJANrok: 01.03.2018

 Gorivo 
ĆuprijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAVNO 2014 ĆUPRIJArok: 02.03.2018

 Nabavka električne energije 
ĆuprijaUSTANOVA ZA SPORT SPORTSKI CENTAR ADArok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
ĆuprijaOPšTINA ĆUPRIJArok: 15.03.2018

 Nabavka električne energije 
ĆuprijaOPšTINA ĆUPRIJArok: 16.03.2018

 Gasno ulje 
ĆuprijaOŠ 13 OKTOBARrok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
ĆuprijaMEDICINSKA ŠKOLArok: 01.03.2018

 Nabavka električne energije 
ĆuprijaDOM UčENIKA SREDNJIH šKOLA SREćNOrok: 27.02.2018

 Električna energija 
ČurugDOM ZA DUšEVNO OBOLELA LICA ČURUGrok: 01.03.2018

 Električna energija 
DebeljačaOSNOVNA šKOLA MOšA PIJADE DEBELJAčArok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
DespotovacOSNOVNA šKOLA DESPOT STEFAN VISOKI DESPOTOVACrok: 21.02.2018

 Usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 
DespotovacOPšTINSKA UPRAVA DESPOTOVACrok: 23.02.2018

 Nabavka lož ulja evro el (gasno ulje ekstra lako evro el) 
DimitrovgradOPšTINA DIMITROVGRADrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
DoljevacJAVNA BIBLIOTEKA DOLJEVACrok: 23.02.2018

 Nabavka goriva 
DoljevacDOM ZDRAVLJA DOLJEVACrok: 27.02.2018

 Nabavka lož ulja 
DoljevacDOM ZDRAVLJA DOLJEVACrok: 27.02.2018

 Električna energija 
Donja MutnicaOŠ BRANKO KRSMANOVIć DONJA MUTNICArok: 21.02.2018

 Nabavka goriva, motornog ulja, antifriza i lož ulja - gasnog ulja ekstra lako evro el 
Donji MilanovacJAVNO PREDUZEćE NACIONALNI PARK ĐERDAProk: 21.02.2018

 Drvo za ogrev 
DubovacOSNOVNA šKOLA PREDRAG KOžIćDUBOVACrok: 27.02.2018

 Nabavka električne energije 
Gornji MilanovacOPšTINSKA UPRAVArok: 08.03.2018

 Reparacione kuplung spojke 
Grdelica JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRDELICArok: 26.02.2018

 Čišćenje trotoara, trgova i ostalih javnih površina 
GrockaJAVNO PREDUZEćE ZA RAZVOJ GRADSKE OPšTINE GROCKArok: 22.02.2018

 Održavanje parkova i ostalih zelenih 
GrockaJAVNO PREDUZEćE ZA RAZVOJ GRADSKE OPšTINE GROCKArok: 09.03.2018

 Nabavka goriva 
GrockaJAVNO PREDUZEćE PIJACE I ZELENILO GROCKArok: 21.02.2018

 Isporuka električne energije 
GrockaSREDNJA šKOLArok: 27.02.2018

 Nabavka goriva 
Guča JP DRAGAČEVO PUTEVI GUčArok: 07.03.2018

 Nabavka lož ulja 
Guča CENTAR ZA KULTURU I SPORT OPšTINE LUčANI U GUčIrok: 22.02.2018

 Kupovina električne energije 
Guča CENTAR ZA KULTURU I SPORT OPšTINE LUčANI U GUčIrok: 22.02.2018

 Nabavka ogrevnog materijala-drva i uglja 
Guča SREDNJA šKOLA DRAGAčEVO GUčArok: 28.02.2018

 Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro El 
HajdukovoOŠ PETEFI ŠANDORrok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
HajdukovoOŠ PETEFI ŠANDORrok: 26.02.2018

 Izgradnja sabirnih cevovoda i baterije bunara b 23, b 24 i b 25 na inđijskom izvorištu 
InđijaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA INđIJArok: 14.03.2018

 Usluge - analize vode 
InđijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA JP INđIJArok: 22.02.2018

 Usluga isporuke odoranata i punjenja uređaja za odorizaciju prirodnog gasa 
InđijaJAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU GASA INGASrok: 23.02.2018

 Usluga baždarenja merača protoka gasa 
InđijaJAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU GASA INGASrok: 23.02.2018

 Temperaturna merila protoka gasa – merači 
InđijaJAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU GASA INGASrok: 15.03.2018

 Goriva i maziva 
InđijaJAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA INGRIN INĐIJArok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
InđijaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE INĐIJArok: 23.03.2018

 Nabavka električne energije 
IvanjicaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU 32250 IVANJICArok: 08.03.2018

 Popravke i održavanje vodomera 
IvanjicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE IVANJICA IVANJICArok: 21.02.2018

 Hemijska sredstva za čišćenje 
IvanjicaDOM ZDRAVLJA IVANJICArok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
JabukaOSNOVNA šKOLA GOCE DELčEV JABUKArok: 23.02.2018

 Nabavka električne energije 
JagodinaGRADSKA UPRAVA GRADA JAGODINArok: 26.02.2018

 Nabavka gasa za grejanje 
JagodinaOPŠTA BOLNICA JAGODINArok: 12.03.2018

 Održavanje vozila, transportnih sredstava, plovila, mehanizacije radnih mašina, motocikala 
JagodinaMINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA JAGODINArok: 14.03.2018

 Električna energija 
JelenčaGERONTOLOšKI CENTAR ŠABACrok: 22.02.2018

 Nabavka prirodnog gasa 
KikindaPREDšKOLSKA USTANOVA DRAGOLJUB UDICKIrok: 14.03.2018

 Uređaj za detekciju curenja na mreži 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 22.02.2018

 Usluga čišćenja i održavanja 
KikindaGRAD KIKINDArok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
KikindaZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDArok: 22.02.2018

 Oprema za monitoring magnetnog fluksa 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 28.02.2018

 Rezervni delovi za potrebe pogona 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 22.02.2018

 Remont pumpi – servisne usluge za pumpe i agregate 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 23.02.2018

 Angažovanje fekalne i vodene cisterne 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.02.2018

 Rezervni delovi za potrebe pogona – rezervni delovi za jednosmerni razvod 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 27.02.2018

 Analize podzemnih voda i rada drenažnih sistema 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 27.02.2018

 Projekat sanacije kranova 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.02.2018

 Projekat izrade sistema za prečišćavanje otpadnih voda 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 27.02.2018

 Projekat izrade sistema za prečišćavanje otpadnih voda 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 27.02.2018

 Mašinski materijal 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 28.02.2018

 Rezervni delovi za potrebe pogona 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.02.2018

 Hidraulične dizalice i prateća oprema 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 02.03.2018

 Specijalni alat i kontrolno - merni pribor za potrebe revitalizacije 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 01.03.2018

 Građevinsko-zanatski radovi 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 02.03.2018

 Mašinska i termička obrada 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 05.03.2018

 Nabavka klipnjači servomotora usmernog aparata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 05.03.2018

 Održavanje sistema za automatsko očitavanje brojila 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 07.03.2018

 Usluge instituta i fakulteta 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 08.03.2018

 Merno regulaciona oprema 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 21.02.2018

 DDD radovi i hemijsko suzbijanje vegetacije 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 12.03.2018

 Nabavka i prevoz gasnog ulja ekstra lako evro el 
KnićaninOSNOVNA šKOLA STEVAN KNIćANINrok: 27.02.2018

 Električna energija 
KnjaževacOPšTINA KNJAžEVACrok: 16.03.2018

 Nabavka električne energije 
KnjaževacOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 27.02.2018

 Nabavka ulja za loženje - ekstra lako- evro el 
KnjaževacGERONTOLOšKI CENTAR KNJAžEVACrok: 23.03.2018

 Ugalj 40 tona, mrki kocka preko 19000 kj/kg 
KobišnicaOŠ STEVAN MOKRANJACrok: 06.05.2018

 Nabavka električne energije 
KoceljevaOPšTINSKA UPRAVArok: 05.03.2018

 Nabavka elektične energije 
KoceljevaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROGRESrok: 11.03.2018

 Nabavka lož-ulja 
KolutOSNOVNA šKOLA OGNJEN PRICArok: 02.03.2018

 Izvođenje radova na rekonstrukciji hidrantske mreže i izgradnji prostorije 
Kosjerić PREDšKOLSKA USTANOVA OLGA GRBIć KOSJERIćrok: 21.02.2018

 Vodovodni instalacioni materijal 
Kosjerić KOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE ELAN KOSJERIćrok: 23.02.2018

 Ugalj za ogrev 
Kosjerić OSNOVNA šKOLA MITO IGUMANOVIćrok: 28.02.2018

 Pelet 
Kosovska MitrovicaMEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U PRIšTINIrok: 09.03.2018

 Prethodno obaveštenje - održavanje i kalibracija sistema za kontinualno praćenje emisije gasova i prašine 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.04.2019

 Izrada projekta modernizacije minimalnog protoka napojne vode 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.02.2018

 Modernizacija regulacionog ventila 2nb52s002 (cci type s 63d b) održavanje nivoa u separatoru pare 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.02.2018

 Vijčana roba - zavrtnjevi i navrtke 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.03.2018

 Nekalibrisani lanci i kalibrisani lanci 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.02.2018

 Uvozni delovi koji se odnose na energetiku 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 21.02.2018

 Detektor metala za trakasti transporter širine v=800mm 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 21.02.2018

 Antiabrazivna zaštita elemenata kotlovskog postrojenja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 21.02.2018

 Formiranje upravljačko - dispečerskog centra na drobilani 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.03.2018

 Remont ventilatora vsv, vdg, vhdg 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.02.2018

 Redovno i interventno održavanje kompresora za vazduh i prateće opreme sa remontom kompresora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.02.2018

 Električna ispitivanja elektroenergetske opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.02.2018

 Usluga održavanja frekventnih regulatora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.02.2018

 Ležajevi za pumpe 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.02.2018

 Gumeni brisači i zavese 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.02.2018

 Postrojenje za omekšanu vodu za dopunu sistema daljinskog grejanja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.03.2018

 Mašina visokopritisna za pranje hladno-toplom vodom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.02.2018

 Sistem cevni izmenjivača toplote 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.02.2018

 Ležajevi kotrljajni i oprema 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.02.2018

 Cevi predizolovane 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 21.02.2018

 Cevi šavne i bešavne 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.03.2018

 Servis i popravka pumpi za potrebe održavanja sistema grejanja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.02.2018

 Zamena regulacione sklopke na transformatoru u fabričkim uslovima 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 21.02.2018

 Zaporna armatura (ventili visokog pritiska, zasuni, zasuni visokog pritiska, prirubnice) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.03.2018

 Održavanje mru opreme na sistemu za transport pepela i šljake 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2018

 Održavanje PLC Shnaider na sistemu za transport pepela i šljake 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.02.2018

 Održavanje frekventnih regulatora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.02.2018

 Čišćenje cevnog zagrejača vazduha 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.02.2018

 Održavanje centralnog sistema podmazivanja na bagerima,drobilicama i člankastim transporterima 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.02.2018

 Remont mlinova i dodavača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.02.2018

 S01ervis i popravka buldozera u 2018 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.02.2018

 Šamoterski radovi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.02.2018

 Ploča nosna mlina 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.02.2018

 Održavanje hidrodinamičkih spojnica na transporterima 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2018

 sluga održavanja dalekovoda 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2018

 HPV-održavanje peći za žarenje 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2018

 Servisiranje duvaljki sistema pepeo i šljaka 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.02.2018

 Remont GVT - kanali, klapne, kompenzatori i vrata kotla 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.02.2018

 Remont duplih ležajeva mlinova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.02.2018

 Adaptacija transporta šljake 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.03.2018

 Venac ozubljeni sa ležajem 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.03.2018

 Supstitucija pogona odšljakivača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.02.2018

 Tekuće održavanje pneumatskih sistema na piš-u, hpv i hpk u te kostolac b 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.03.2018

 Remont reduktora snage od 100 kw do 450 kw 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.02.2018

 Sanacija oštećenja koloseka za transport bagera na dopremi uglja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2018

 Periodično ispitivanje dizalica i kranova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.02.2018

 Antikorozivna zaštita 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.02.2018

 Transportna traka sa platnom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.03.2018

 Nabavka muljnih pumpi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.03.2018

 Održavanje postrojenja za vodoizvorište 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.03.2018

 Kontrolni proračun sistema oslanjanja parovoda i poveznih cevovoda 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.03.2018

 Održavanje dizel agregata 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.03.2018

 Prsten zaptivni 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.03.2018

 Remont i tekuće održavanje sistema za zaptivanje i duvača na rzv 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.03.2018

 Balansiranje rotora napojne pumpe 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.03.2018

 Modernizacija kanala aerosmeše na bloku b1,od +11,2m do +16,2m sa ugradnjom materijala otpornih na abraziju 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.03.2018

 Otkivci za bager 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 12.03.2018

 Nabavka vratila ležaja mlina 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 12.03.2018

 Isporuka armature na sistemu transporta pepela i šljake 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 12.03.2018

 Usluge održavanja postrojenja sa plc pupin u te Kostolac 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 12.03.2018

 Frekfentni regulatori 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 12.03.2018

 Usluga održavanja viseće platforme u (sky climber) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.03.2018

 Električna ispitivanja elektroenergetske opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.03.2018

 Usluga merenja kvaliteta ambijentalnog vazduha 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.03.2018

 Agregat pumpni (q=150-200l/s h=160-180m) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.03.2018

 Nabavka nove trafostanice 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.03.2018

 Remont sigurnosne i pregradne armature 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.03.2018

 Usluga merenja kvaliteta otpadnih, površinskih i podzemnih voda 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.03.2018

 Vulkaniziranje transportnih traka na dopremi uglja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.03.2018

 Sukcesivna modernizacija regulacione armature 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.03.2018

 Pražnjač akumulatora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.03.2018

 Modernizacija opreme za zamenu cevovoda za pneumatski transport pepela 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.03.2018

 Nabavka i montaža specijalnih sekcija, utovarnih kolica i povratne stanice b-2000 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Procena preostalog radnog veka grejnih površina kotla 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Servis hidrauličnog pogona motalice rudarskih kablova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Održavanje DCS ovation 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Nabavka razdelnika kanala aerosmeše-segment 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Isporuka i montaža instalacije gasova za laboratoriju zžs 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Čelični limovi-kotlovski 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Remont elektrofiltera 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Održavanje mru opreme u 2018 g. 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Rekonstrukcija rp 35 kv u te kostolac a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Reparacija radnih kola mlinova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.03.2018

 Pneumatske komponente 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Bubnjevi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Sklopna tehnika 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.03.2018

 Remont i održavanje pločastih izmenjivača toplote 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Remont duplog ležaja i hladnjaka mlina 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Usluge održavanja postrojenja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Održavanje električnih zaštita 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Ispitivanja IBR metodama 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.03.2018

 Remont i održavanje cevnih izmenjivača toplote 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.03.2018

 Analiza vode vodoizvorišta 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.03.2018

 Održavanje opreme na hidrauličnim sistemima 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Održavanje stacionarnih aku-baterija velikog kapaciteta 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 21.03.2018

 Remont, održavanje i periodična kalibracija sems-ova na ulazu i izlazu iz postrojenja za odsumporavanje 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.03.2018

 Generalni remont motora cummins i servisiranje dizel-električnih aparata sa isporukom filtera 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Servis ups-eva na operatorskim stanicama 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.03.2018

 Održavanje 400,110 i 35 kv postrojenja i opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 21.03.2018

 Nabavka rovokopača, kombinovane mašine i lopate utovarne 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.03.2018

 Nabavka električne energije 
KostolacTEHNIčKA šKOLA SA DOMOM UčENIKANIKOLA TESLArok: 26.02.2018

 Opšti materijali za zavarivanje 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 21.03.2018

 Remont cevnog sistema 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.03.2018

 Merenje radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.03.2018

 Održavanje kompresora vazduha i prateće opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.03.2018

 HPV-verifikacija sigurnosnih orman za hemikalije i laboratorijskih digestora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.03.2018

 Spojnice za prenos snage i obrtnog momenta 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.03.2018

 Supstitucija pogona dodavača a2 (isporuka, montaža i puštanje u rad pogona sa frekventnom regulacijom broja obrtaja) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.03.2018

 Radno kolo mlina n80.75 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.03.2018

 Bubnjevi i rolne 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.03.2018

 Prethodno obaveštenje - izgradnja deponije 
KovačicaOPšTINA KOVAčICArok: 10.03.2018

 Nabavka električne energije 
KovačicaOPšTINA KOVAčICArok: 27.02.2018

 Usluge čišćenja kolektora za otpadne vode 
KovinJP KOVINSKI KOMUNALACrok: 23.02.2018

 Goriva 
KovinJP KOVINSKI KOMUNALAC KOVINrok: 19.03.2018

 Električna energija 
KragujevacZAVOD ZA SMEšTAJ ODRASLIH LICA MALE PčELICErok: 28.02.2018

 Nabavka dobara - gorivo 
KragujevacZAVOD ZA SMEšTAJ ODRASLIH LICA MALE PčELICErok: 22.02.2018

 Građevinski materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže 
KragujevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVACrok: 05.03.2018

 Električne energije 
KragujevacGERONTOLOšKI CENTARrok: 07.03.2018

 Gas za grejanje 
KragujevacGERONTOLOšKI CENTARrok: 07.03.2018

 Perifleks spojnice 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 21.02.2018

 Usluge popravki hidraulike 
KragujevacJKP ČISTOĆA KRAGUJEVACrok: 22.02.2018

 Nabavka usluge održavanja infrastrukture (agregat, ups, klima, komunikaciona i sistemska oprema i softver) 
KragujevacNACIONALNA SLUžBA ZA ZAPOšLJAVANJErok: 21.03.2018

 Usluge zdravstveno inspekcijskih analiza 
KragujevacPREDšKOLSKA USTANOVA ĐURđEVDANrok: 28.02.2018

 Elektricna energija 
KragujevacINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVACrok: 28.02.2018

 Ulje za loženje srednje - mazut S 
KraljevoJKP PUTEVI KRALJEVOrok: 23.02.2018

 Gasno ulje ekstra lako Evro el 
KraljevoJKP PUTEVI KRALJEVOrok: 26.02.2018

 Nabavka benzina, dizel goriva i maziva za vozila škole 
KraljevoELEKTRO-SAOBRAćAJNA TEHNIčKA šKOLANIKOLA TESLArok: 23.02.2018

 Nabavka energenata 
KraljevoOŠ BRAĆA VILOTIJEVIĆrok: 21.02.2018

 Izvršenje usluge - usluge električne energije 
KraljevoDOMUčENIKA SREDNJIH šKOLA U KRALJEVUrok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
KrupanjJAVNO PREDUZEćE ZA UPRAVLJANJE GRAđEVINSKIM ZEMLJIšTEM I PUTEVIMA PUTrok: 23.02.2018

 Nabavka 13 tona mazuta sa prevozom 
KrupanjBIBLIOTEKA POLITIKArok: 22.02.2018

 Električna energija 
KrupanjOPšTINA KRUPANJ-OPšTINSKA UPRAVArok: 21.02.2018

 Plan nabavki za 2018. godinu 
KruščićOSNOVNA šKOLA VELJKO VLAHOVIć KRUščIćrok: 12.03.2018

 Nabavka radova - nabavka i ugradnja sistema za daljinski nadzor 
KruševacGRADSKA UPRAVA GRADA KRUšEVCArok: 21.02.2018

 Električne energije 
KruševacGRADSKA UPRAVA GRADA KRUšEVCArok: 23.02.2018

 Deritizacija i dezinsekcija 
KruševacMINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVA REPUBLIKESRBIJE POLICIJSKA UPRAVA KRUšEVACrok: 01.03.2018

 Električna energija 
KruševacJKP GRADSKA TOPLANArok: 02.03.2018

 Električna energija 
KruševacGERONTOLOšKI CENTAR KRUšEVACrok: 19.03.2018

 Goriva za motorna vozila 
KruševacJKP GRADSKA TOPLANArok: 01.03.2018

 Nabavka električne energije 
KruševacOŠ NADA POPOVIĆrok: 28.02.2018

 Nabavka i isporuka električne energije 
KučevoOPšTINSKA UPRAVA KUčEVOrok: 02.03.2018

 Energenti za grejnu sezonu - ugalj 
KulaDOM ZDRAVLJA KULArok: 23.02.2018

 Energenti za grejnu sezonu - ulje za loženje nisko sumporno gorivo - specijalno nsg-s 
KulaDOM ZDRAVLJA KULArok: 21.02.2018

 Nabavka goriva korišćenjem kreditnih kartica 
KulaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE,,KOMUNALACKULArok: 08.03.2018

 Električna energija za potpuno snabdevanje 
KulaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE,,KOMUNALACKULArok: 12.03.2018

 Nabavka električne energije 
KulaOŠ ISA BAJIćrok: 23.02.2018

 Vodovodni materijal 
KulaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALAC KULArok: 22.02.2018

 Električna energija 
KulaDOM ZA STARE I PENZIONERE KULArok: 22.02.2018

 Nabavka goriva za motorna vozila 
KulinaDOM ZA SMEšTAJ ODRASLIH LICA KULINArok: 28.02.2018

 Naftni derivati 
KuršumlijaJPKD TOPLICArok: 12.03.2018

 Električna energija 
KuršumlijaJPKD TOPLICArok: 14.03.2018

 Nabavka električne energije 
KuršumlijaEKONOMSKA šKOLArok: 22.02.2018

 Nabavka ogrevnog drveta 
KusićOSNOVNA šKOLA MARA JANKOVIćrok: 28.02.2018

 Nabavka ogrevnog drveta, bagrem sečeini 
KusićOSNOVNA šKOLA MARA JANKOVIćrok: 28.02.2018

 Nabavka ogrevnog drveta 
KusićOSNOVNA šKOLA MARA JANKOVIćrok: 22.02.2018

 Održavanje propusta sa angažovanjem mehanizacije, ugradnjom materijala i prevozom - Cevi 
Lajkovac OPŠTINA LAJKOVACrok: 08.03.2018

 Dogradnja bunara za vodosnabdevanje 
Lajkovac OPŠTINA LAJKOVACrok: 13.03.2018

 Dogradnja bunara za vodosnabdevanje 
Lajkovac OPŠTINA LAJKOVACrok: 13.03.2018

 Povezivanje lokalnog cevovoda na zatvaračnicu 
Lajkovac OPŠTINA LAJKOVACrok: 19.03.2018

 Punjači, ispravljači i aku uređaji 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.02.2018

 Baterije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.02.2018

 Instalacioni materijal 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.03.2018

 Nabavka nedostajuće elektro i hidromašinske opreme na postojećim bunarima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.02.2018

 Osigurači 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.02.2018

 Generalni remont hidrauličnog sistema na presi apkant psh 500/6000t 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.02.2018

 Manometri i merna tehnika 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.03.2018

 Nabavka biorotora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.03.2018

 Izmenjivač toplote 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.03.2018

 Aparati za zavarivanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.03.2018

 Usluge prevencije od zaraznih bolesti: deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.03.2018

 Čišćenje i odmašćivanje sisitema industrijske ventilacije, kanala u kantinama, dimnjaka u kotlarnicama, odsisnih sistema industrijske ventilacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.03.2018

 Zbrinjavanje opasnog otpada 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.03.2018

 Usluga preuzimanja, transporta, radi zbrinjavanja jonizacionih izvora zračenja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.03.2018

 Popravka i servisiranje dizel motora cummins i agregata motora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 28.02.2018

 Čišćenje taložnika pepela i šljake toplane 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.03.2018

 Usluge ugradnje uređaja za merenje preopterećenja na autodizalicama i cevopolagačima sa potrebnim atestima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.03.2018

 Merno regulacioni uređaji 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.03.2018

 Remont i servisiranje hidrauličnih i polužnih kamionskih dizalica iz proizvodnog programa imaco, pm, hiab, hyva 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.02.2018

 Servis, popravka i baždarenje kranova 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.03.2018

 Usluga dubokog izvlačenja kućišta 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2018

 Nabavka usluge - servisiranje UPA 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 23.02.2018

 Nabavka dve pumpe sa pratećom opremom 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 14.03.2018

 Grafitne četkice i držači 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 14.03.2018

 Izrada fizičko-hemijskih i bakterioloških analiza vode za piće i otpadnih voda 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 15.03.2018

 Servisiranje MT i UT opreme i uređaja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.02.2018

 Servisiranje i popravka ups uređaja i baterijskih napajanja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 16.03.2018

 Održavanje, servisiranje, merenje i baždarenje termotehničkih instalacija - održavanje termotehničkih instalacija 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.03.2018

 Servis uređaja za detekciju hlora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 16.03.2018

 Baždarenje ut uređaja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.03.2018

 Analiza kvaliteta vode za piće 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.03.2018

 Revizija elektro opreme na liniji za površinsku zaštitu Gostol 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.03.2018

 Kupovina kontejnera 1,1m3 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 02.03.2018

 Oprema toplotne podstanice 4000/0410/2017 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.03.2018

 Kupovina metalnih kontejnera (otvorenih) od 7m3 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 01.03.2018

 Pumpe i delovi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.03.2018

 Servis saune i parnog kupatila 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.03.2018

 Nabavka električne energije 
LebaneOŠ VUK KARADžIćrok: 21.02.2018

 Prethodno obaveštenje - ulje za loženje (mazut) 
LeskovacJKPTOPLANArok: 21.02.2018

 Prethodno obaveštenje - ugalj 
LeskovacJKPTOPLANArok: 21.02.2018

 Električna energija 
LeskovacUSFKSRC DUBOčICA LESKOVACrok: 15.03.2018

 Inženjerske usluge kontrolnih ispitivanja 
LeskovacJP URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVACrok: 23.02.2018

 Nabavka i ugradnja novih šaht poklopaca na saobraćajnicama u leskovcu 
LeskovacJP URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVACrok: 26.02.2018

 Nabavka dobara evro- dizel goriva 
LeskovacTURISTIčKA ORGANIZACIJA LESKOVACrok: 23.02.2018

 Izgradnja dela kanalizacione mreže 
LeskovacJP URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVACrok: 23.02.2018

 Nabavka električne energije 
LjigOPšTINA LJIGrok: 02.03.2018

 Nabavka električne energije 
LjigPREDšKOLSKA USTANOVA KAJA LJIGrok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
LoznicaJKP TOPLANA - LOZNICArok: 27.02.2018

 Radovi na elektro-energetskim objektima-lagator 
LoznicaGRAD LOZNICArok: 22.02.2018

 Energenti za grejanje 
LoznicaDOM ZDRAVLJA DR MILENKO MARIN LOZNICArok: 27.02.2018

 Ogrev 
MačkatOSNOVNA šKOLA MILIVOJE BOROVIćrok: 22.02.2018

 Nabavka elektične energije 2018.god. 
Mačvanska MitrovicaOŠ ,,DOBROSAV RADOSAVLJEVIć-NARODrok: 22.02.2018

 Kombinovane građevinske mašine rovokopač –utovarivač sa utovarnom lopatom i rovokopačkom kašikom 
MajdanpekJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE USLUGE VODOVOD MAJDANPEKrok: 16.03.2018

 Nabavka peleta 
MajdanpekTEHNIčKA šKOLA MAJDANPEKrok: 22.02.2018

 Uzorkovanje i analiza vode i sanitarni pregled zaposlenih 
MajdanpekJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE USLUGE VODOVOD MAJDANPEKrok: 22.03.2018

 Nabavka goriva 
MajdanpekJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE USLUGE VODOVOD MAJDANPEKrok: 22.03.2018

 Nabavka električne energije 
Mali ZvornikJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE DRINArok: 14.03.2018

 Nabavka električne energije 
Malo CrnićeOPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆErok: 26.02.2018

 Električna energija 
Mataruška BanjaGERONTOLOšKI CENTAR MATARUšKA BANJArok: 22.02.2018

 Električna energija 
Mataruška BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU AGENSMATARUšKA BANJArok: 09.03.2018

 Potrošni medicinski materijal 
Mataruška BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU AGENSMATARUšKA BANJArok: 22.02.2018

 Nabavka električne energija 
MiloševacOSNOVNA ŠKOLA AKADEMIK RADOMIR LUKIćrok: 23.02.2018

 Ogrev 
MiloševacOSNOVNA ŠKOLA AKADEMIK RADOMIR LUKIćrok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
Mionica KULTURNI CENTAR MIONICArok: 27.02.2018

 Prethodno obaveštenje - gasno ulje ekstra lako evro el 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 08.03.2018

 Prethodno obaveštenje - radovi na investicionom i tekućem održavanju hidro bloka 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 08.03.2018

 Prethodno obaveštenje - radovi na priključenju na gasnu mrežu 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 08.03.2018

 Nabavka usluge čišćenja zgrada 
Mladenovac UPRAVA GRADSKE OPšTINE MLADENOVACrok: 22.02.2018

 Električna energija 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 14.03.2018

 Električna energija 
Mladenovac OSNOVNA šKOLA KOSTA ĐUKIć MLADENOVACrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
Mladenovac UPRAVA GRADSKE OPšTINE MLADENOVACrok: 15.03.2018

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
Mladenovac JKP MLADENOVAC MLADENOVACrok: 21.03.2018

 Nabavka goriva 
MrčajevciJKP MORAVAC MRčAJEVCIrok: 23.02.2018

 Ogrev za školu-ugalj i drva 
MrčajevciOŠ TATOMIR ANđELIćrok: 01.03.2018

 Javna nabavka rezervnih delova za potrebe vodovoda 
MrčajevciJKP MORAVAC MRčAJEVCIrok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
NegotinOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE NEGOTINrok: 15.03.2018

 Održavanje higijene u objektima 
Niš MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE , POLICIJSKA UPRAVA U NIšUrok: 26.02.2018

 Podzemni kontejneri 
Niš JKPMEDIANArok: 23.02.2018

 Prethodno obaveštenje - zamena i sanacija vodovodno i hidranske mreže 
Niš SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI 39 GORNJA TOPONICArok: 04.03.2018

 Prethodno obaveštenje - popravka i zamena dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih i elektro instalacija popravka i sanacija oštećenih zidova 
Niš SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI 39 GORNJA TOPONICArok: 04.03.2018

 Prethodno obaveštenje - zamena dotrajalog ventilacionog sistema 
Niš SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI 39 GORNJA TOPONICArok: 04.03.2018

 Remont hidrouličnih komponenti 
Niš JKPMEDIANArok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
Niš ELEKTRONSKI FAKULTETrok: 14.03.2018

 Podzemni kontejneri sa građevinskim radovima 
Niš JKPMEDIANArok: 14.03.2018

 Usluge čišćenja i održavanje higijene u objektima 
Niš SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI 39 GORNJA TOPONICArok: 26.02.2018

 Metle 
Niš JKPMEDIANArok: 06.03.2018

 Nabavka goriva 
Niš GRADSKA OPšTINA CRVENI KRSTrok: 27.02.2018

 Nabavka električne energije 
Niš VISOKA TEHNIčKA šKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NIšUrok: 28.02.2018

 TS 35/10 kv klisura, ts 35/10 kv žitorađa 
Niš JAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJEBEOGRAD TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 26.02.2018

 Usluge tekućeg održavanja, servisiranja i otklanjanja kvarova na klima-uređajima split-sistema, sa obezbeđivanjem potrebnih rezervnih delova 
Niš MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE PORESKA UPRAVA REGIONALNO ODELJENJE NIšrok: 22.02.2018

 Prethodno obaveštenje - javna nabavka naftnih derivata-energenti za 2018 
Niš DOM ZDRAVLJA NIšrok: 08.03.2018

 Prethodno obaveštenje-nabavka - naftnih derivata za motorna vozila 
Niš DOM ZDRAVLJA NIšrok: 09.03.2018

 Goriva i maziva 
Niš JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIšArok: 01.03.2018

 Nabavka električne energije 
Nova VarošOPšTINA NOVA VAROšrok: 15.03.2018

 Električna energija 
Nova VarošJP 3.SEPTEMBARrok: 12.03.2018

 Usluge održavanja javnih površina 
Nova VarošOPšTINA NOVA VAROšrok: 21.02.2018

 Nabavka goriva 
Nova VarošJP3.SEPTEMBARrok: 19.03.2018

 Nabavka i isporuka peleta 
Nova VarošTURISTIčKO SPORTSKI CENTAR ZLATARrok: 23.02.2018

 Nabavka električne energije za javnu rasvetu i objekte 
Novi BečejOPšTINA NOVI BEčEJrok: 05.03.2018

 Električna energija 
Novi BečejJAVNA USTANOVA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR JEDINSTVOrok: 28.02.2018

 Goriva 
Novi BečejJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE KOMUNALAC NOVI BEčEJrok: 01.03.2018

 Električna energija 
Novi KneževacJKP 7. OKTOBARrok: 14.03.2018

 Nabavka goriva za vozila 
Novi KneževacSREDNJA šKOLA DOSITEJ OBRADOVIćrok: 22.02.2018

 Potrošni materijal za održavanje instalacija i objekata za 2018. godinu 
Novi KneževacSPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI SVETI VRAČEVIrok: 01.03.2018

 Sredstva za odlaganje medicinskog otpada 
Novi PazarDOM ZDRAVLJA NOVI PAZARrok: 22.02.2018

 Materijal za odlaganje medicinskog otpada 
Novi PazarOPšTA BOLNICA NOVI PAZARrok: 01.03.2018

 Čelične cevi 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 22.02.2018

 Izolacione prirubnice 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 23.02.2018

 Cevni lukovi, prirubnički setovi, prirubnice sa grlom,t komadi,koncentrični reduciri, navarni komadi , slepe prirubnice 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 21.02.2018

 Servis i zamena ploče za gasni analizator testo 350 xl 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 22.02.2018

 Usluge ispitivanja i tekućeg održavanja instalacija za grejanje na gas 
Novi SadMINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA REGIONALNO ODELJENJE ZA MATERIJALNE RESURSE NOVI SADrok: 26.02.2018

 Ispitivanje efikasnosti preparata i monitornig suzbijanja komaraca 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 26.02.2018

 Javna nabavka usluga – suzbijanje komaraca 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 26.02.2018

 Preparati za suzbijanje komaraca 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 26.02.2018

 Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 26.02.2018

 Prethodno obaveštenje - treset 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKO ZELENILOrok: 24.02.2018

 Prethodno obaveštenje - akumulatori 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKO ZELENILOrok: 24.02.2018

 Prethodno obaveštenje - goriva 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKO ZELENILOrok: 24.02.2018

 Javna nabavka usluga – suzbijanja krpelja 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 27.02.2018

 Preparat za suzbijanje krpelja 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 27.02.2018

 Nabavka električne energije 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADUrok: 01.03.2018

 Ultrazvučna merila 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 26.02.2018

 Transmiteri 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 27.02.2018

 Materijal i oprema za GMRS boka 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 26.02.2018

 Električna energija 
Novi SadJKP INFORMATIKA NOVI SADrok: 02.03.2018

 Telemetrijska oprema 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 06.03.2018

 Transmiteri pritiska i temperature za ispitnu instalaciju 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 28.02.2018

 Prethodno obaveštenje - usluge snimanja, ispitivanja i analize na HS DTD 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - studija analiza otpadnih voda 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - analiza otpadnih voda i recipijenta 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - usluge održavanja radnog i zajedničkog prostora, domarske i ostale usluge 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - nabavka električne energije 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - mašinski radovi na hidrotehničkim objektima hs dtd 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - goriva, masti i ulja 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 02.03.2018

 Električna energija 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKO ZELENILOrok: 05.03.2018

 Prethodno obaveštenje - 2018. godina - prethodno obaveštenje radovi - opšti radovi na zgradama i u niskoj gradnji 
Novi SadUSTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI CENTAR NOVI SADrok: 03.03.2018

 Prethodno obaveštenje - 2018. godina - prethodno obaveštenje dobra 
Novi SadUSTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI CENTAR NOVI SADrok: 03.03.2018

 Slavine za gasovod 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 07.03.2018

 Dobra - električna energija za potpuno snabdevanje 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 06.03.2018

 Javna nabavka dobara-električna energija 
Novi SadGRAD NOVI SAD GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVErok: 05.03.2018

 Filteri za ugradnju sekcionih merila na grč-evima 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 07.03.2018

 Pregled ex opreme 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 07.03.2018

 Prethodno obaveštenje - laboratorijska oprema 
Novi SadINSTITUT BIOSENS - ISTRAžIVAčKO-RAZVOJNI INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMArok: 07.03.2018

 Prethodno obaveštenje - nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 08.03.2018

 Nabavka električne energije 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE TRžNICA NOVI SADrok: 13.03.2018

 Materijal za saobraćaj 
Novi SadEDUKATIVNI CENTAR ZA OBUKE U PROFESIONALNIM I RADNIM VEšTINAMArok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
Novi SadFAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJArok: 23.02.2018

 Usluge tekućeg održavanja, popravki i hitnih intervencija 
Novi SadFAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJArok: 23.02.2018

 Zaptivni materijal 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 14.03.2018

 Filteri za ugradnju sekcionih merila 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 14.03.2018

 Medicinski otpad 
Novi SadZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINErok: 21.02.2018

 Električna energija 
Novi SadSTUDENTSKI CENTAR - STUDENTSKI DOM EVROPA - EURÓPA KOLLÉGIUMrok: 22.02.2018

 Servis plant fog sistema 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTETrok: 21.02.2018

 Nabavka dobara za vodovod i kanalizaciju 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, FAKULTET TEHNIčKIH NAUKArok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADUrok: 22.02.2018

 Generalni remont radne mašine ult 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 21.02.2018

 Izrada projektno - tehničke i investicione dokumentacije – rekonstrukcija vrelovoda 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA, NOVI SADrok: 21.02.2018

 Uređenje pešačkih staza sa pratećim mobilijarom i javnom (solarnom) rasvetom 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKO ZELENILOrok: 01.03.2018

 Mašinsko-izolaterski radovi na kotlovskim,cirkulacionim i ostalim pratećim postrojenjima 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 16.03.2018

 Gorivo za motorna vozila 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 16.03.2018

 Nabavku dobara – snabdevanje električnom energijom 
Novi SadOSNOVNA ŠKOLAJOŽEF ATILArok: 26.02.2018

 Snabdevanje električnom energijom 
Novi SadOŠ ĐURA DANIČIĆrok: 23.02.2018

 Nabavka usluge čišćenja 
Novi SadJP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE, NOVI SADrok: 23.02.2018

 Snabdevanje električnom energijom 
Novi SadOSNOVNA ŠKOLA PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADArok: 22.02.2018

 Električna energija 
Novi SadJKP PARKING SERVIS NOVI SADrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
Novi SadOSNOVNA šKOLA JOVAN POPOVIćrok: 22.02.2018

 Rezervni delovi 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 23.02.2018

 Baterije – akumulatori, svećice i sijalice 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 22.02.2018

 Električna energija 
Novi SadOŠ ĐORđE NATOšEVIćrok: 28.02.2018

 Kupovina električne energije 
Novi SadOSNOVNA šKOLA PETEFI ŠANDORrok: 27.02.2018

 Snabdevanje električnom energijom 
Novi SadOŠ MIROSLAV ANTIĆrok: 28.02.2018

 Materijal za popravku kamiona i kontejnera 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 06.03.2018

 Prethodno obaveštenje - zamena azbestnog krova i ugradnja toplotnih pumpi 
Novi SadOŠ DUšAN RADOVIćrok: 22.03.2018

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 28.02.2018

 Električna energija 
Novi SadOŠ ŽARKO ZRENJANINrok: 01.03.2018

 Električna energija 
Novi SadMEDICINSKA šKOLA 7. APRIL NOVI SADrok: 28.02.2018

 Električna energija 
Novi SadINSTITUT ZA NIZIJSKO šUMARSTVO I žIVOTNU SREDINUrok: 01.03.2018

 Usluga servisiranja kompresora 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 28.02.2018

 Energenti za grejanje 
Novo SeloOSNOVNA šKOLA BANE MILENKOVIćrok: 02.03.2018

 Ventili za deponiju pepela – tent - b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2018

 Delovi za turbinski regulator bl.a3-a6 tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Kućište i rezervni delovi buster pumpi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2018

 Predfinansiranje remonta, delovi otresačkih mehanizama emisionih i taložnih elektroda 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Delovi za kondez i napojne pumpe sulzer 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.02.2018

 Alat za stezanje turbinskih zavrtnjeva na unutrašnjem kućištu tsp-tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Delovi za hidraulične spojnice voith napojnih pumpi tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Kapitalni remont napojne pumpe i fojta 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Nabavka vratila i delova za tnp 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.02.2018

 Usluga tekućeg održavanja termoenergetske opreme tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2018

 Nabavka rezervnih delova za napojne pumpe i predpumpe - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 15.03.2018

 Etaloniranje merne oporeme 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Fekalna i muljna pumpa 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Remont rosta a1 do a6 u 2018.god 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Nabavka pumpi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Remont magnetnog odvajača za traku 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Remont kanala 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Opruga za gorionike ugljenog praha -tent b, 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Nabavka prestrujnih parovoda sa komorama ubrizgavanja pr5-pr6 i mp1-mp2 – blok a4 - tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2018

 Popravka i zamena vatrostalnih konstrukcija blokova 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.03.2018

 Kontrola zavarivačkih radova - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 05.03.2018

 Postrojenje 6kv 3ga- 3gb - tent -a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Popravka unutrašnjeg bloka u fabrici za napojne pumpe, tent a3-a6 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2018

 Angažovanje specijaliste za nadzor nad montažno-demontažnim radovima na napojnim pumpama sulzer teht a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2018

 Električna energija 
ObrenovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLOVOD OBRENOVACrok: 01.03.2018

 Nabavka određene nn opreme i rezervnih delova (tent b) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.02.2018

 Rezervni delovi za filtere na otpepeljivanju 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2018

 Nabavka merno-regulacione opreme za kapitalni remont bloka 110mw 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Rezervni delovi proizvođača ventila gs valve – tent -b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2018

 Rekonstrukcija merenja temperature na motorima mlinova 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.02.2018

 Rekonstrukcija merenja temperature na motorima VDG 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.02.2018

 Regulaciona armatura (tent b) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.02.2018

 Nabavka pretvarača (tent b) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Nabavka opreme za merenje nivoa (tent b) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Održavanje buldozera dressta - tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.02.2018

 Usluge održavanja objekata i opreme, administrativne usluge i usluge čišćenja 
ObrenovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLOVOD OBRENOVACrok: 28.02.2018

 Regeneracija projsag bunara 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 23.02.2018

 Mehaničko hemijska regeneracija bunara 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 23.02.2018

 Odvodnici prenapona za blok – transformator 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2018

 Predfinansiranje remonta, usluge održavanja regulacionih AUMA pogona 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2018

 Angažovanje dizalice samohodne nosivosti 40t i 90t - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.03.2018

 Usluge remontnog održavanja pirometara na blokovima b1 i b2- tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Čelični segmenti trake dozatora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2018

 Zaptivke statora i rotora za remont 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 05.03.2018

 Delovi od obojenih metala za sistem otpepeljivanja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2018

 Delovi dobijeni mašinskom obradom 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 05.03.2018

 Rezervni delovi za sistem kontinualnog uzorkovanja uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2018

 Gdišnji ugovor o održ. kompresora i dizel agregata na spoljnim objektima- tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.03.2018

 Održavanje monitoring sistema blok-transformatora- tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.03.2018

 Rezervni delovi proizvođača ventila 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 05.03.2018

 Glavni razvodi i podrazvodi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 05.03.2018

 Habajući delovi za mlinove – tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 07.03.2018

 Cevi za sistem otpepeljivanja -tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 07.03.2018

 Točkić trake, elastična čivija, osovina trake, podloške čelične trake... 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.03.2018

 Antiabrazivni elementi na pneumatskom transportu pepela 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.03.2018

 Premotavanje vn elektromotora tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2018

 Cevi za deponiju pepela 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.03.2018

 Rezervni delovi za spojnice flender 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.03.2018

 Servisiranje ups-ova - tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.03.2018

 Izrada idejnog projekta za mogućnost grejanja konzuma svilajnca odnosno plasiranja toplotne energije - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.03.2018

 Bojler za toplu vodu u podstanici 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.03.2018

 Grafitne četkice za generator 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.03.2018

 Nabavka termovizijske kamere 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.03.2018

 Lančanici - tent b za remont 2018 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.03.2018

 Električna energija 
ObrenovacGERONTOLOšKI CENTAR OBRENOVACrok: 08.03.2018

 Izmeštanje cevastih bunara zoni postojeće infrastrukture 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 09.03.2018

 Cirkulacione pumpe 
ObrenovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLOVOD OBRENOVACrok: 21.02.2018

 Nabavka naftnih derivata 
ObrenovacPD ZA PRUžANJE USLUGA PRO TENTD.O.O. OBRENOVACrok: 15.03.2018

 Nabavka električne energije 
ObrenovacJP SKC OBRENOVACrok: 15.03.2018

 Rekonstrukcija cevovoda na izvorištu - nabavka ventila i spojnica (armatura) 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 16.03.2018

 Rezervni delovi za opremu pod pritiskom b1 i b2 – tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.03.2018

 Biomonitoring površinskih voda (fitoplanktona) 
ObrenovacJAVNO PREDUZEĆE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GO OBRENOVACrok: 01.03.2018

 Nabavka električne energije 
OdžaciJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGArok: 07.03.2018

 Nabavka goriva 
OdžaciJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGArok: 16.03.2018

 Električna energija 
OdžaciPREDšKOLSKA USTANOVA POLETARACrok: 26.02.2018

 Nabavka goriva, maziva ulja i akumulatora 
Osečina JKP,,OSEčINAOSEčINArok: 23.02.2018

 Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
Osečina OPšTINSKA UPRAVA OSEčINArok: 05.03.2018

 Usluga kvalitativne i kvantitativne kontrole nafte i derivata nafte 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 01.03.2018

 Nabavka električne energije 
PančevoJKP ZA PREVOZ PUTNIKA AUTOTRANSPORT-PANČEVOrok: 26.02.2018

 Nabavka plina 
PančevoJAVNO PREDUZEćE URBANIZAM PANčEVOrok: 05.03.2018

 Nabavka električne energije 
PančevoOSNOVNA šKOLA STEVICA JOVANOVIćrok: 23.02.2018

 Električna energija 
PančevoJKP HIGIJENA PANčEVOrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
PančevoELEKTROTEHNIčKA šKOLA NIKOLA TESLArok: 27.02.2018

 Nabavka električne energije 
PančevoOŠ VASA ŽIVKOVIĆrok: 23.02.2018

 Lož ulje (gasno ulje ekstra lako el) 
PančevoISTORIJSKI ARHIV U PANčEVUrok: 01.03.2018

 Električna energija 
PančevoGIMNAZIJA UROš PREDIć PANčEVOrok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
PančevoDOM OMLADINE PANčEVOrok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
PančevoMEDICINSKA šKOLASTEVICA JOVANOVIćrok: 06.03.2018

 Navavka električne energije 
PančevoOSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVAPANČEVOrok: 27.02.2018

 Nabavka električne energije 
ParaćinOPšTINSKA UPRAVA PARAćINrok: 23.02.2018

 Nabavka goriva 
ParaćinJKP PARAĆINrok: 05.03.2018

 Projekat izrade tehničke dokumentacije za izgradnju mbts 10/0,4 kv, 1h630kva sa kablovskim vodom 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 08.03.2018

 Izgradnja seoskih ulica 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 13.03.2018

 Zakup mehanizacije sa operaterima za rehabilitaciju puteva i ulica 
ParaćinJAVNO PREDUZEćE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPšTINE PARAćIN, PARAćINrok: 19.03.2018

 Zakup mehanizacije sa operaterima za održavanje ulica i puteva 
ParaćinJAVNO PREDUZEćE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPšTINE PARAćIN, PARAćINrok: 22.03.2018

 Nabavka motornog benzina i dizel goriva 
PećinciOPŠTINA PEĆINCIrok: 22.02.2018

 Nabavka elektične energije 
PetrovacOPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAVIrok: 19.03.2018

 Nabavka električne energije 
PetrovacOPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAVIrok: 19.03.2018

 Prethodno obaveštenje - snabdevanje električnom energijom 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 17.12.2018

 Rezervni delovi za sve mašine 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 16.03.2018

 Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 08.03.2018

 Javna nabavka električne energije 
PirotJP VODOVOD I KANALIZACIJA PIROTrok: 12.03.2018

 Tehnički materijali i rezervni auto delovi 
PirotDOM ZDRAVLJA PIROTrok: 23.02.2018

 Gasno ulje ekstra lako evro El 
PlažaneOSNOVNA šKOLA ĐURA JAKšIć PLAžANErok: 22.02.2018

 Građevinski radovi na održavanju vkp primarnoj i sekundarnoj toplovodnoj mreži i tps 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 01.03.2018

 Električna energija 
PožarevacPREDšKOLSKA USTANOVA LJUBICA VREBALOVrok: 02.03.2018

 Nabavka električne energije 
PožarevacJKP KOMUNALNE SLUŽBErok: 27.02.2018

 Gorivo 
PožarevacPREDšKOLSKA USTANOVA LJUBICA VREBALOVPOžAREVACrok: 01.03.2018

 Električna energija 
PreljinaOSNOVNA šKOLA,,PRELJINA,, PRELJINArok: 28.02.2018

 Gorivo za motorna vozila 
PribojJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGA PRIBOJrok: 22.02.2018

 Električna energija 
PrijepoljeOSNOVNA šKOLA MILOSAV STIKOVIć PRIJEPOLJErok: 22.02.2018

 Usluge sistematske deratizacije 
PrijepoljeOPšTINSKA UPRAVA PRIJEPOLJErok: 22.02.2018

 Održavanje higijene u objektima 
ProkupljeMINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA U PROKUPLJUrok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
ProkupljeOPŠTINA PROKUPLJE,OPšTINSKA UPRAVArok: 13.03.2018

 Nabavka električne energije 
RačaOSNOVNA šKOLA KARAđORđErok: 26.02.2018

 Nabavka goriva 
RačaOSNOVNA šKOLA KARAđORđErok: 28.02.2018

 Radovi na sanaciji postrojenja za prečišćavanje pijaće vode 
RačaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE RAčArok: 23.02.2018

 Hemikalije koje se koriste u procesu proizvodnje vode za piće 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 23.02.2018

 Nabavka goriva 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUTEVI RAŠKA IZ RAšKErok: 05.03.2018

 Nabavka električne energije 
RaškaOPšTINSKA UPRAVA RAšKArok: 05.03.2018

 Održavanje mehanizacije 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 22.02.2018

 Nabavka uglja za ogrev 
RavniOŠĐURA JAKšIćrok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
RekovacNARODNA BIBLIOTEKA DR MILOVAN SPASIćrok: 23.02.2018

 Gorivo 
RekovacDOM ZDRAVLJA REKOVACrok: 21.02.2018

 Rezervni delovi za eh uređaje 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 23.02.2018

 Nabavka električne energije 
Ribarska BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJArok: 16.03.2018

 Nabavka električne energije 
RumaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PARKING I INFRASTRUKTURA RUMArok: 26.02.2018

 Usluga održavanja higijene 
RumaGERONTOLOšKI CENTAR SREM RUMArok: 21.02.2018

 Materijal za tekuće održavanje objekata 
RumaDOM ZDRAVLJA RUMA RUMArok: 23.02.2018

 Izgradnja linije mulja 
ŠabacJKP VODOVOD ŠABAC ŠABACrok: 28.02.2018

 Iznajmljivanje radnih mašina 
ŠabacJKP REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAčVArok: 02.03.2018

 Usluge poveravanja na upravljanje, organizaciju rada i održavanje objekta gradskog bazena 
ŠabacGRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCArok: 12.03.2018

 Javna nabavka male vrednosti - lož ulje 
ŠabacCENTAR ZA STRUčNO USAVRšAVANJErok: 22.02.2018

 Nabavka dobara - agro peleta za grejanje objekta 
SelenčaOSNOVNA šKOLA JAN KOLARrok: 06.03.2018

 Nabavka električne energije 
SentaOPšTINA SENTArok: 01.03.2018

 Električna energija 
SentaJAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTArok: 09.03.2018

 Električna energije 
SevojnoOSNOVNA šKOLA ALEKSA DEJOVIćrok: 28.02.2018

 Izrada istražno-eksploatacionog bunara b13 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 06.03.2018

 Zimsko održavanje puteva i ulica 
ŠidOPšTINA ŠIDrok: 22.02.2018

 Električna energija 
SilbašOSNOVNA ŠKOLA BRAĆA NOVAKOV SILBAŠrok: 28.02.2018

 Ogrev (ugalj i drvo) 
SilbašOSNOVNA ŠKOLA BRAĆA NOVAKOV SILBAŠrok: 01.03.2018

 Gorivo 
SirogojnoOŠ SAVO JOVANOVIć SIROGOJNOrok: 23.02.2018

 Električna energija 
SirogojnoOŠ SAVO JOVANOVIć SIROGOJNOrok: 23.02.2018

 Buldožer 
SmederevoJKP ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVOrok: 02.03.2018

 Nabavka benzina 
SmederevoCENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVOrok: 26.02.2018

 Snabdevanje električnom energijom 
Smederevska PalankaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 28.02.2018

 Radovi na regeneraciji bunara 
Smederevska PalankaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 21.02.2018

 Gorivo 
Smederevska PalankaINSTITUT ZA POVRTARSTVO DOO SMEDEREVSKA PALANKArok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
SokobanjaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE SOKOBANJArok: 05.03.2018

 Usluge na održavanju zelenih površina u gradu 
SokobanjaJAVNO PREDUZEćE ZELENILO-SOKOBANJA SOKOBANJArok: 05.03.2018

 Usluge održavanja higijene objekata i zelenila i usluge spasilačke službe 
SokobanjaJAVNA USTANOVA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR PODINA SOKOBANJArok: 09.03.2018

 Energenti za grejnu sezonu 
SokobanjaSPECIJALNA BOLNICA SOKOBANJArok: 16.03.2018

 Nabavka materijala za održavanje higijene bazenske vode 
SokobanjaJAVNA USTANOVA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR PODINA SOKOBANJArok: 23.02.2018

 Javna nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta bolnice, kotlarnice na biomasu i toplovoda 
SokobanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA PLUćNE BOLESTI OZREN SOKOBANJArok: 28.02.2018

 Čišćenje gradske deponije 
SokobanjaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NAPREDAK SOKOBANJArok: 21.02.2018

 Nabavka električne energije 
SokobanjaSREDNJA šKOLA BRANISLAV NUšIćrok: 23.02.2018

 Kontrola voda 
SokobanjaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆENAPREDAKSOKOBANJArok: 02.03.2018

 Usluge održavanja hidrotehničke opreme 
SokobanjaJAVNA USTANOVA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR PODINA SOKOBANJArok: 02.03.2018

 Prethodno obaveštenje - električna energija 
SomborGERONTOLOšKI CENTAR SOMBORrok: 25.02.2018

 Gorivo 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 05.03.2018

 Natrijum hipohlorit 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 05.03.2018

 Nabavka goriva 
SomborVU PROTEINKA SOMBORrok: 07.03.2018

 Nabavka električne energije 
SomborVU PROTEINKA SOMBORrok: 06.03.2018

 Nabavka prirodnog gasa 
SomborŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE SA DOMOM,,VUK KARADžIćSOMBORrok: 22.02.2018

 Kućni vodomeri 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 13.03.2018

 Nabavka električne energije 
SontaOŠ IVAN GORAN KOVAČIĆrok: 28.02.2018

 Nabavka vodovodnog i elektrofusionog materijala 
SopotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE SOPOTrok: 01.03.2018

 Električna energija sa isporukom 
SopotUPRAVA GRADSKE OPšTINE SOPOTrok: 12.03.2018

 Nabavka vodovodnih cevi 
SopotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE SOPOTrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
SrbobranJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćEGRADITELJSRBOBRANrok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
SrbobranOPŠTINSKA UPRAVA SRBOBRANrok: 23.02.2018

 Kanalne jedinice za klimatizaciono – ventilacioni sistem u bunkerima 
Sremska KamenicaINSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINErok: 26.02.2018

 Nabavka goriva za za motorna vozila i za radne mašine 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZA DECU I OMLADINU SOS DEčJE SELO DR MILORAD PAVLOVIć SREMSKA KAMENICArok: 01.03.2018

 Nabavka električne energije 
Sremska MitrovicaGRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I IMOVINUrok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
Sremska MitrovicaGRAD SREMSKA MITROVICArok: 22.02.2018

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
Sremska MitrovicaJKP VODOVODrok: 19.03.2018

 Nabavka električne energije 
Sremska MitrovicaOSNOVNA šKOLA SVETI SAVArok: 23.02.2018

 Električne energije 
StamnicaDOM ZA DECU I LICA OMETENA U RAZVOJU DR NIKOLA ŠUMENKOVIćrok: 12.03.2018

 Nabavka dobra - nabavka mazuta 
Stara MoravicaDOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU OTTHONrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
Stara MoravicaDOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU OTTHONrok: 22.02.2018

 Nabavka goriva 
Stara PazovaDOM ZDRAVLJA DR JOVAN JOVANOVIć ZMAJrok: 09.03.2018

 Usluge higijene, čišćenja i drugih pomoćnih poslova na bazenu 
Stara PazovaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.rok: 22.02.2018

 Usluge kontrole kvaliteta i nadzora rada mašinske bazenske opreme i kvaliteta ispravnosti vode na bazenima 
Stara PazovaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.rok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
Stari BanovciOŠ SLOBODAN SAVKOVIćrok: 23.02.2018

 Električna energija 
StepojevacOŠ VUK KARADžIćrok: 21.02.2018

 Popravka pumpe za grejanje 
SuboticaMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICArok: 01.03.2018

 Nabavka usluge - čišćenja 
SuboticaCENTAR ZA SOCIJALNI RAD SUBOTICErok: 23.02.2018

 Nabavka delova za mašinu pod visokim pritiskom 
SuboticaMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICArok: 14.03.2018

 Nabavka električne energije 
SuboticaGERONTOLOšKI CENTAR SUBOTICArok: 19.03.2018

 Tehnički materijali 
SuboticaDOM ZDRAVLJA SUBOTICArok: 28.02.2018

 Zamena ventila i uložaka slavina 
SuboticaMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICArok: 01.04.2018

 Nabavka agropeleta 
SuboticaGERONTOLOšKI CENTAR SUBOTICArok: 01.03.2018

 Suzbijanje krpelja i dezinfekcija javnih površina 
SuboticaGRADSKA UPRAVArok: 23.03.2018

 Zamena dotrajalog toplovoda i armature 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 28.02.2018

 Creva za pretakanje fluida 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 21.02.2018

 Javna nabavka – gorivo za motorna vozila 
SurčinJAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČINrok: 23.02.2018

 Usluga servisiranja pretakačke stanice 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 26.02.2018

 Uređaji za detekciju gasova sa sistemom za praćenje 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 22.02.2018

 Servis opreme za uklanjanje vazduhoplova 
SurčinAD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRADrok: 23.02.2018

 Sanitarne usluge 
SurčinJAVNO PREDUZEćE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPšTEG INTERESA ZA GRAđANE GRADSKE Orok: 02.03.2018

 Nabavka lož ulja 
SurdulicaOPŠTINA SURDULICArok: 23.02.2018

 Zamena azbest-cementnih cevi na gradskoj vodovodnoj mreži 
SvilajnacKOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE MORAVA SVILAJNACrok: 22.02.2018

 Gorivo, mazivo i tehničke tečnosti 
SvrljigJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE SVRLJIGrok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
SvrljigOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE SVRLJIGrok: 26.02.2018

 Nabavka goriva 
TitelJKP KOMUNALACrok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
TitelOPšTINA TITELrok: 20.03.2018

 Analize vode za piće, sanitarni pregledi i ddd 
Topola JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE TOPOLArok: 28.02.2018

 Električna energija 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 26.02.2018

 Hemikalije za proizvodnju vode 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 05.03.2018

 Oprema za gasne kotlarnice 
UžiceJKP GRADSKA TOPLANA UžICErok: 13.03.2018

 Usluge čišćenja prostorija 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 08.03.2018

 Održavanje laboratorijske opreme 
UžiceZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UžICErok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
UžiceJKPDUBOKOUŽICErok: 23.02.2018

 Sanitarni pregledi, uzorkovanje namirnica i analize i deratizacija 
UžicePREDšKOLSKA USTANOVA UžICErok: 22.02.2018

 Električna energija 
UžicePREDšKOLSKA USTANOVA UžICErok: 16.03.2018

 Benzin za sl.vozila 
UžiceAPOTEKA UžICErok: 05.03.2018

 Nabavka električne energije 
UžiceOSNOVNA ŠKOLA STARI GRAD UžICErok: 27.02.2018

 Nabavka biološkog prečistača otpadnih voda 
UžiceJKPDUBOKOUŽICErok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
UžiceZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UžICErok: 28.02.2018

 Vodovodni materijal 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 19.03.2018

 Električna energija 
UžiceMEDICINSKA šKOLArok: 28.02.2018

 Električna energija 
UžiceDOM UčENIKA SREDNJIH šKOLArok: 28.02.2018

 Avio-gorivo (avio-benzin i mlazno gorivo) 
UžiceJP AERODROM PONIKVErok: 28.02.2018

 Baždarenje vodomera 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 01.03.2018

 Rezervni delovi za vodomere 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 01.03.2018

 Kamion kiper 
ValjevoJKP VODOVOD - VALJEVOrok: 09.03.2018

 Nabavka električne energije 
ValjevoGRADSKA UPRAVA GRADA VALJEVArok: 12.03.2018

 Nabavka goriva 
ValjevoGRADSKA UPRAVA GRADA VALJEVArok: 12.03.2018

 Goriva i maziva, naftni derivati 
ValjevoPOLJOPRIVREDNA šKOLA SA DOMOM UčENIKA VALJEVOrok: 28.02.2018

 Nabavka benzina za potrebe škole 
ValjevoTEHNIČKA ŠKOLArok: 01.03.2018

 Električna energija 
ValjevoJKP VODOVOD - VALJEVOrok: 19.03.2018

 Održavanje vozila, transportnih sredstava, plovila, mehanizacije radnih mašina, motocikala 
ValjevoPOLICIJSKA UPRAVA U VALJEVUrok: 01.04.2018

 Nabavka goriva i maziva 
VarvarinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VARVARIN VARVARINrok: 26.02.2018

 Nabavka električne energije 
VarvarinOPšTINSKA UPRAVA VARVARINrok: 26.02.2018

 Kombinovana građevinska mašina skip 
VarvarinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VARVARIN VARVARINrok: 12.03.2018

 Usluge električne energije 
Velika PlanaJAVNO KOMUNALNO PREDUѕEćE MILOš MITROVIćrok: 05.03.2018

 Nabavka električne energije 
Velika PlanaOSNOVNI SUD U VELIKOJ PLANIrok: 12.03.2018

 Električna energija 
Velika PlanaPREDšKOLSKA USTANOVADEčJE CARSTVOrok: 22.02.2018

 Električna energija 
Velika PlanaOPŠTINSKA UPRAVA VELIKA PLANArok: 16.03.2018

 Nabavka i isporuka električne energije 
Veliko GradišteOSNOVNA šKOLA IVO LOLA RIBARrok: 21.02.2018

 Lož ulje 
Veliko GradišteDOM ZDRAVLJA VELIKO GRADIŠTErok: 21.02.2018

 Lož ulje 
Veliko GradišteDOM ZDRAVLJA VELIKO GRADIŠTErok: 26.02.2018

 Adijabatske obloge 
VinčaINSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINčArok: 22.02.2018

 Nabavka cevastih propusta 
VladimirciOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VLADIMIRCIrok: 23.02.2018

 Nabavka vodomera 
VlasotinceJKP VODOVOD VLASOTINCErok: 23.02.2018

 Nabavka električne energije 
VlasotinceGIMNAZIJA STEVAN JAKOVLJEVIć VLASOTINCErok: 01.03.2018

 Nabavka kablovskog priključnog voda 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 15.03.2018

 Javna nabavka radova na izmeštanju kablovskih vodova na trasi obilaznice 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 23.02.2018

 Nabavka usluge održavanja higijene 
VrbasAPOTEKA VRBAS VRBASrok: 21.02.2018

 Radovi na izgradnji gasnog priključnog voda 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 22.02.2018

 Gorivo za službena vozila 
VrbasJAVNO PREDUZEćE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS-GASrok: 28.02.2018

 Električna energija 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 02.03.2018

 Električna energija 
Vrnjačka BanjaOSNOVNA šKOLA POPINSKI BORCIrok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
VršacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DRUGI OKTOBAR VRŠACrok: 08.03.2018

 Prethodno obaveštenje - javne nabavke - dobra 2018 
VršacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DRUGI OKTOBAR VRŠACrok: 10.03.2018

 Prethodno obaveštenje - javne nabavke- usluga 
VršacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DRUGI OKTOBAR VRŠACrok: 10.03.2018

 Vodomeri i materijal za servisiranje vodomera 
VršacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DRUGI OKTOBAR VRŠACrok: 15.03.2018

 Nabavka elektirčne energije 
VršacDOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLArok: 28.02.2018

 Nabavka električne energije 
VršacPREDšKOLSKA USTANOVA ČAROLIJA VRšACrok: 23.02.2018

 Električna energija 
ŽabaljJKPVODOVOD OPŠTINE ŽABALJrok: 01.03.2018

 Vodomeri i delovi za vodomere 
ŽagubicaJKP BELOSAVAC ŽAGUBICArok: 05.03.2018

 Goriva za teretna i putnička vozila 
ZaječarJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE ZAJEČARrok: 07.03.2018

 Održavanje medicinske i precizne opreme sa zamenom rezervnih delova 
ZaječarZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEčARrok: 16.03.2018

 Nabavka električne energije 
ZaječarZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK ZAJEčARrok: 23.02.2018

 Nabavka usluga čišćenja prostorija 
ZaječarGRAD ZAJEČARrok: 27.02.2018

 Nabavka medicinskih gasova 
ZaječarZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEčARrok: 02.03.2018

 Nabavka električne energije 
ŽitišteOPŠTINSKA UPRAVA ŽITIŠTErok: 26.02.2018

 Gorivo 
ŽitišteJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE EKOS ŽITIšTErok: 21.02.2018

 Naftni derivati 
ŽitišteOPŠTINSKA UPRAVA ŽITIŠTErok: 21.02.2018

 Nabavka dobara – električne energije 
ŽitorađaOPšTINSKA UPRAVA ŽITORAđArok: 21.03.2018

 Nabavka prirodnog gasa 
ZrenjaninJAVNA USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI ZRENJANINrok: 21.02.2018

 Angažovanje buldožera i bagera 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILO ZRENJANINrok: 22.02.2018

 Prirodni gas 
ZrenjaninOPŠTA BOLNICAĐORđE JOANOVIć ZRENJANINrok: 22.02.2018

 Električna energija 
ZrenjaninGERONTOLOŠKI CENTARrok: 09.03.2018

 Gorivo 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILO ZRENJANINrok: 12.03.2018

 Električna energija 
ZrenjaninZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANINrok: 23.02.2018

 Električna energija 
ZrenjaninOSNOVNA šKOLA 2. OKTOBARrok: 22.02.2018

 Nabavka električne energije 
ZrenjaninOŠ PETAR PETROVIĆ NJEGOŠrok: 28.02.2018

 Električna energija 
ZrenjaninOSNOVNI SUD U ZRENJANINUrok: 28.02.2018

 Nabavka dobara goriva 
ZrenjaninPOLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA ZRENJANIN DOOrok: 01.03.2018

 Tehnički materijal 
ZrenjaninOPŠTA BOLNICAĐORđE JOANOVIć ZRENJANINrok: 01.03.2018